Test:

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Prusem
b) Niemcem
c) Litwinem
d) Hiszpanem
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) był ciężko ranny
b) zamordował go szpieg
c) zamordowali go zakonnicy
d) wypił zatrute wino
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) strzelnicy
b) podziemnym lochu
c) poza zamkiem
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Zygmunt
c) Jan
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do buntu
b) zachęcali do uległości
c) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
d) namawiali do poddania się wrogom
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
b) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
c) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
d) indywidualizm, samotność, tajemniczość
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie kocha go już
b) chce umrzeć samotnie
c) nie może porzucić ślubów
d) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i zbroja rycerska ze złora
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i sygnet
d) miecz i wielki krzyż
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) poświęcił własne dobro
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wolności
c) wiedzy
d) cnoty
Rozwiązanie


Komturowie to:
a) litewscy dostojnicy
b) kanonicy regularni
c) dostojnicy papiescy
d) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Hiszpanii
b) W Malborku
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) prawością charakteru
b) walecznością na polu walki
c) cnotami rycerskimi
d) gładkością mowy, składnością ukłonów
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) śmierć cara Rosji
b) klęska dekabrystów
c) klęska powstania w Polsce
d) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) niehonorowa walka."
b) bycie lisem i lwem."
c) ścieżka zbrodni."
d) podstępy."
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
b) stolica Zakonu Krzyżackiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) opuścił Malbork
b) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
c) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
d) drobne przewinienia karał śmiercią
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Paryżu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Genewie
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) sześcioro dzieci
b) ośmioro dzieci
c) czworo dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dwunastu rycerzy krzyżackich
b) dziesięciu rycerzy krzyżackich
c) jedenastu rycerzy krzyżackich
d) trzynastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) ballada „Alpuhara”
b) „Pieśń” wajdeloty
c) „Powieść” wajdeloty
d) przedmowa utworu
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) spisane przekazy ludowe
b) ustne podania ludowe
c) śpiewane przekazy ludowe
d) zaginione przekazy ludowe
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Jerzy
c) św. Franciszek
d) św. Anzelm
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1393 roku
c) 1390 roku
d) 1391 roku
Rozwiązanie

Halban to:
a) powiernik tajemnic Wallenroda
b) litewski mnich
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) spowiednik Wallenroda
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) litewskim wojownikiem
b) wodzem muzułmańskich Maurów
c) wodzem muzułmańskich Otomanów
d) wielkim mistrzem krzyżackim
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Goethem
b) Machiavellim
c) Byronie
d) Wolterze
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) u bram klasztoru
b) w kościele
c) w oknie wieży
d) na zamku
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogę
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Kiejstuta
c) Władysława
d) Olgierda
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) w biednej chacie
c) na królewskim dworze
d) w bogatym mieście
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Żydowski
c) Legion Włoski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) walkach z poganami w Hiszpanii
b) klęskach Krzyżaków
c) krucjatach i o Litwie
d) sukcesach Litwy w walce z Prusami
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Kiejstuta
b) nie czuła powołania
c) zabronił jej tego ojciec
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pamięć
b) pieśń
c) miłość
d) poezja
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) zakochał się
b) chciał zemścić się na Kiejstucie
c) chciał zostać zakonnikiem
d) Jagiełło zepchnął go z tronu
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Heglem
c) Krasińskim
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
c) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
d) dramatyzm utworu
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Malbork
b) Częstochowa
c) Wilno
d) Mariampol
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) adwokata
b) asesora
c) podsądnego
d) państwowego urzędnika
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Polska
c) Ruś
d) Prusy
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) ballada
b) piosenka
c) powieść
d) pieśń
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) walczył z Maurami i Otomanami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) ucieka od faktów historycznych
b) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
c) nie zajmuje się historią
d) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
b) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
c) komturem Gdańska
d) komturem Bałgi
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Małopolsce
c) na Mazowszu
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1827 roku
b) w maju 1828 roku
c) w lutym 1828 roku
d) w lutym 1827 roku
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Małego księcia"
b) "Traktatu o moralności na wojnie"
c) "Księcia"
d) "Traktatu o lisie i lwie"
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1825-1827
c) 1826-1828
d) 1825-1828
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Obiór
b) Uczta
c) Wojna
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1812 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) tryskał humorem
b) był towarzyski
c) rzadko pozwalał sobie na poufałość
d) był otwarty
Rozwiązanie

Wilia to:
a) kochanka Wallenroda
b) prawdziwe imię Pustelnicy
c) litewska rzeka
d) jezioro w Prusach
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w listopadzie
b) w lipcu
c) w kwietniu
d) w maju
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
b) giermkiem Kiejstuta
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) zachowanie pokoju za wszelką cenę
b) związek między pokoleniami każdego narodu
c) związek między pokonanymi a wygranymi
d) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) autor na początku zdradza zakończenie powieści
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) brak jest zakończenia
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas wyprawy na Litwę
b) podczas walk z Otomanami
c) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
d) podczas walk z Maurami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies