Test:

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) opuścił Malbork
b) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
c) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
d) drobne przewinienia karał śmiercią
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Ruś
b) Litwa
c) Prusy
d) Polska
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
b) podczas walk z Otomanami
c) podczas wyprawy na Litwę
d) podczas walk z Maurami
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dziesięciu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dwunastu rycerzy krzyżackich
d) trzynastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Maurów
b) litewskim wojownikiem
c) wielkim mistrzem krzyżackim
d) wodzem muzułmańskich Otomanów
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) przedmowa utworu
b) „Powieść” wajdeloty
c) ballada „Alpuhara”
d) „Pieśń” wajdeloty
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Uczta
b) Wojna
c) Obiór
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Malbork
c) Wilno
d) Mariampol
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Genewie
c) w Paryżu
d) w Moskwie
Rozwiązanie


W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Turcji
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie zajmuje się historią
b) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
c) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
d) ucieka od faktów historycznych
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Włoski
c) Legion Litewski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
b) namawiali do poddania się wrogom
c) zachęcali do buntu
d) zachęcali do uległości
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1827
b) 1825-1827
c) 1825-1828
d) 1826-1828
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1393 roku
b) 1392 roku
c) 1391 roku
d) 1390 roku
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) państwowego urzędnika
b) asesora
c) podsądnego
d) adwokata
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Gdańska
b) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
c) komturem Bałgi
d) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Halban to:
a) litewski mnich
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) powiernik tajemnic Wallenroda
d) spowiednik Wallenroda
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Jerzy
c) św. Franciszek
d) św. Anzelm
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) szedł drogą podstępu i zdrady
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poświęcił własne dobro
d) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Księcia"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Małego księcia"
d) "Traktatu o moralności na wojnie"
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) Jagiełło zepchnął go z tronu
b) chciał zostać zakonnikiem
c) chciał zemścić się na Kiejstucie
d) zakochał się
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie może porzucić ślubów
b) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
c) chce umrzeć samotnie
d) nie kocha go już
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) indywidualizm, samotność, tajemniczość
b) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
c) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
d) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w lipcu
b) w kwietniu
c) w listopadzie
d) w maju
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) wiedzy
d) miłości
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) czworo dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1824
c) 1820
d) 1822
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i zbroja rycerska ze złora
b) sygnet i wielki krzyż
c) miecz i wielki krzyż
d) miecz i sygnet
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) bycie lisem i lwem."
b) ścieżka zbrodni."
c) podstępy."
d) niehonorowa walka."
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) tryskał humorem
b) był towarzyski
c) był otwarty
d) rzadko pozwalał sobie na poufałość
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokoleniami każdego narodu
b) związek między pokonanymi a wygranymi
c) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
d) zachowanie pokoju za wszelką cenę
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) stolica Zakonu Krzyżackiego
c) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
d) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) na królewskim dworze
b) w bogatym mieście
c) w bogatym zamku
d) w biednej chacie
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
b) litewscy dostojnicy
c) kanonicy regularni
d) dostojnicy papiescy
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) był ciężko ranny
c) zamordowali go zakonnicy
d) zamordował go szpieg
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
b) dramatyzm utworu
c) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

Wilia to:
a) kochanka Wallenroda
b) prawdziwe imię Pustelnicy
c) litewska rzeka
d) jezioro w Prusach
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
b) walczył z Maurami i Otomanami
c) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) poezja
b) miłość
c) pieśń
d) pamięć
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) prawością charakteru
b) walecznością na polu walki
c) cnotami rycerskimi
d) gładkością mowy, składnością ukłonów
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) poza zamkiem
b) podziemnym lochu
c) strzelnicy
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska dekabrystów
b) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
c) śmierć cara Rosji
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1828 roku
b) w lutym 1828 roku
c) w maju 1827 roku
d) w lutym 1827 roku
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) na zamku
b) u bram klasztoru
c) w oknie wieży
d) w kościele
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) powieść
b) piosenka
c) pieśń
d) ballada
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Goethem
b) Machiavellim
c) Wolterze
d) Byronie
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) sukcesach Litwy w walce z Prusami
b) walkach z poganami w Hiszpanii
c) klęskach Krzyżaków
d) krucjatach i o Litwie
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) brak jest zakończenia
c) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
d) autor na początku zdradza zakończenie powieści
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Litwinem
b) Niemcem
c) Prusem
d) Hiszpanem
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) ustne podania ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) spisane przekazy ludowe
d) zaginione przekazy ludowe
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) W Malborku
d) w Hiszpanii
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) nie czuła powołania
b) zabronił jej tego ojciec
c) kochała Kiejstuta
d) kochała Wallenroda
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Winrycha von Kniprode
b) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) giermkiem Kiejstuta
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1814 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Olgierda
b) Kiejstuta
c) Witolda
d) Władysława
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies