Test:

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w kościele
b) u bram klasztoru
c) w oknie wieży
d) na zamku
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Kownie
c) we Lwowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1826-1828
b) 1825-1827
c) 1826-1827
d) 1825-1828
Rozwiązanie

Halban to:
a) spowiednik Wallenroda
b) litewski mnich
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) powiernik tajemnic Wallenroda
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) „Powieść” wajdeloty
b) przedmowa utworu
c) „Pieśń” wajdeloty
d) ballada „Alpuhara”
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Wolterze
b) Byronie
c) Machiavellim
d) Goethem
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Heglem
c) Krasińskim
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Paryżu
b) w Genewie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Moskwie
Rozwiązanie


Wallenrod słynął z tego, że:
a) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
d) walczył z Maurami i Otomanami
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) spisane przekazy ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) zaginione przekazy ludowe
d) ustne podania ludowe
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) niehonorowa walka."
b) podstępy."
c) bycie lisem i lwem."
d) ścieżka zbrodni."
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) w bogatym mieście
c) na królewskim dworze
d) w biednej chacie
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) wiedzy
d) cnoty
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1393 roku
b) 1392 roku
c) 1390 roku
d) 1391 roku
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie może porzucić ślubów
b) chce umrzeć samotnie
c) nie kocha go już
d) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) zabronił jej tego ojciec
b) kochała Wallenroda
c) nie czuła powołania
d) kochała Kiejstuta
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Grecji
c) w Turcji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Wilno
b) Częstochowa
c) Malbork
d) Mariampol
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i sygnet
b) miecz i zbroja rycerska ze złora
c) miecz i wielki krzyż
d) sygnet i wielki krzyż
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1820
d) 1824
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) W Malborku
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Hiszpanii
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1812 roku
c) 1814 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Władysława
b) Olgierda
c) Kiejstuta
d) Witolda
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokonanymi a wygranymi
b) związek między pokoleniami każdego narodu
c) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
d) zachowanie pokoju za wszelką cenę
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Bałgi
b) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
c) komturem Gdańska
d) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) indywidualizm, samotność, tajemniczość
b) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
c) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
d) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) był towarzyski
b) tryskał humorem
c) rzadko pozwalał sobie na poufałość
d) był otwarty
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) powieść
b) pieśń
c) piosenka
d) ballada
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) namawiali do poddania się wrogom
c) zachęcali do buntu
d) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) dostojnicy papiescy
b) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
c) litewscy dostojnicy
d) kanonicy regularni
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) państwowego urzędnika
b) asesora
c) podsądnego
d) adwokata
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Winrycha von Kniprode
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) giermkiem Kiejstuta
d) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) dramatyzm utworu
d) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Uczta
b) Obiór
c) Wojna
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Wielkopolsce
c) na Litwie
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
b) podczas walk z Otomanami
c) podczas walk z Maurami
d) podczas wyprawy na Litwę
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) gładkością mowy, składnością ukłonów
b) walecznością na polu walki
c) prawością charakteru
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w kwietniu
b) w listopadzie
c) w maju
d) w lipcu
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Franciszek
c) św. Anzelm
d) św. Jerzy
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) miłość
b) pamięć
c) pieśń
d) poezja
Rozwiązanie

Wilia to:
a) jezioro w Prusach
b) litewska rzeka
c) kochanka Wallenroda
d) prawdziwe imię Pustelnicy
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
d) stolica Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zostać zakonnikiem
b) zakochał się
c) Jagiełło zepchnął go z tronu
d) chciał zemścić się na Kiejstucie
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Hiszpanem
b) Niemcem
c) Prusem
d) Litwinem
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) brak jest zakończenia
b) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
c) występuje brak chronologii opowieści
d) autor na początku zdradza zakończenie powieści
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wodzem muzułmańskich Maurów
b) wodzem muzułmańskich Otomanów
c) wielkim mistrzem krzyżackim
d) litewskim wojownikiem
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) poza zamkiem
b) strzelnicy
c) w zamkowej wieży
d) podziemnym lochu
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) krucjatach i o Litwie
b) klęskach Krzyżaków
c) walkach z poganami w Hiszpanii
d) sukcesach Litwy w walce z Prusami
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dwunastu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) trzynastu rycerzy krzyżackich
d) dziesięciu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) nie zajmuje się historią
b) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
c) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
d) ucieka od faktów historycznych
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1828 roku
b) w lutym 1828 roku
c) w lutym 1827 roku
d) w maju 1827 roku
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Polska
b) Ruś
c) Litwa
d) Prusy
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) zamordowali go zakonnicy
c) był ciężko ranny
d) zamordował go szpieg
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Małego księcia"
b) "Traktatu o lisie i lwie"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Księcia"
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska dekabrystów
b) śmierć cara Rosji
c) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
d) klęska powstania w Polsce
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) poświęcił własne dobro
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) opuścił Malbork
b) drobne przewinienia karał śmiercią
c) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
d) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Bernard
c) Mikołaj
d) Zygmunt
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies