Test:

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) cnotami rycerskimi
b) walecznością na polu walki
c) gładkością mowy, składnością ukłonów
d) prawością charakteru
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) zamordował go szpieg
c) był ciężko ranny
d) zamordowali go zakonnicy
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) sukcesach Litwy w walce z Prusami
b) krucjatach i o Litwie
c) klęskach Krzyżaków
d) walkach z poganami w Hiszpanii
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) na zamku
b) w kościele
c) u bram klasztoru
d) w oknie wieży
Rozwiązanie

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Traktatu o moralności na wojnie"
b) "Księcia"
c) "Traktatu o lisie i lwie"
d) "Małego księcia"
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Obiór
b) Uczta
c) Wojna
d) Pożegnanie
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) czworo dzieci
c) dwoje dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Wolterze
b) Goethem
c) Byronie
d) Machiavellim
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
d) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) ballada
b) powieść
c) piosenka
d) pieśń
Rozwiązanie


Wilia to:
a) kochanka Wallenroda
b) prawdziwe imię Pustelnicy
c) litewska rzeka
d) jezioro w Prusach
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) kanonicy regularni
b) dostojnicy papiescy
c) litewscy dostojnicy
d) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
d) stolica Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) zaginione przekazy ludowe
b) śpiewane przekazy ludowe
c) ustne podania ludowe
d) spisane przekazy ludowe
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) nie kocha go już
b) nie może porzucić ślubów
c) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
d) chce umrzeć samotnie
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) chciał zostać zakonnikiem
b) chciał zemścić się na Kiejstucie
c) zakochał się
d) Jagiełło zepchnął go z tronu
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) przedmowa utworu
b) „Powieść” wajdeloty
c) „Pieśń” wajdeloty
d) ballada „Alpuhara”
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym mieście
b) w bogatym zamku
c) w biednej chacie
d) na królewskim dworze
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w listopadzie
b) w maju
c) w kwietniu
d) w lipcu
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Wallenroda
b) nie czuła powołania
c) zabronił jej tego ojciec
d) kochała Kiejstuta
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokonanymi a wygranymi
b) związek między pokoleniami każdego narodu
c) zachowanie pokoju za wszelką cenę
d) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
Rozwiązanie

Halban to:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) powiernik tajemnic Wallenroda
c) spowiednik Wallenroda
d) litewski mnich
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Paryżu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Genewie
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) namawiali do poddania się wrogom
b) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
c) zachęcali do uległości
d) zachęcali do buntu
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) rzadko pozwalał sobie na poufałość
b) tryskał humorem
c) był otwarty
d) był towarzyski
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1392 roku
b) 1393 roku
c) 1390 roku
d) 1391 roku
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) cnoty
c) wolności
d) wiedzy
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Hiszpanii
b) W Malborku
c) w Kownie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) miał silną gorączkę
c) złamał nogę
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) w Grecji
c) we Francji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Witolda
b) Olgierda
c) Władysława
d) Kiejstuta
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1827 roku
b) w lutym 1827 roku
c) w maju 1828 roku
d) w lutym 1828 roku
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Litwa
b) Ruś
c) Prusy
d) Polska
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1820
c) 1824
d) 1818
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) litewskim wojownikiem
b) wodzem muzułmańskich Otomanów
c) wielkim mistrzem krzyżackim
d) wodzem muzułmańskich Maurów
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1809 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
b) nie zajmuje się historią
c) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
d) ucieka od faktów historycznych
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) dziesięciu rycerzy krzyżackich
b) jedenastu rycerzy krzyżackich
c) dwunastu rycerzy krzyżackich
d) trzynastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pamięć
b) miłość
c) poezja
d) pieśń
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) w Małopolsce
c) na Mazowszu
d) na Litwie
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) występuje brak chronologii opowieści
b) autor na początku zdradza zakończenie powieści
c) brak jest zakończenia
d) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) walczył z Maurami i Otomanami
d) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) podziemnym lochu
b) poza zamkiem
c) strzelnicy
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Zygmunt
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i wielki krzyż
b) miecz i sygnet
c) sygnet i wielki krzyż
d) miecz i zbroja rycerska ze złora
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) niehonorowa walka."
b) podstępy."
c) bycie lisem i lwem."
d) ścieżka zbrodni."
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Częstochowa
b) Malbork
c) Wilno
d) Mariampol
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
b) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
c) dramatyzm utworu
d) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Żydowski
c) Legion Włoski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
b) komturem Gdańska
c) komturem Bałgi
d) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) podczas wyprawy na Litwę
b) podczas walk z Otomanami
c) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
d) podczas walk z Maurami
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) giermkiem Kiejstuta
b) giermkiem Winrycha von Kniprode
c) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
b) opuścił Malbork
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Anzelm
b) św. Piotr
c) św. Franciszek
d) św. Jerzy
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Prusem
b) Hiszpanem
c) Litwinem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1828
b) 1826-1828
c) 1826-1827
d) 1825-1827
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) śmierć cara Rosji
b) klęska powstania w Polsce
c) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
d) klęska dekabrystów
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) asesora
b) podsądnego
c) adwokata
d) państwowego urzędnika
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poświęcił własne dobro
d) szedł drogą podstępu i zdrady
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies