Test:

Niccolo Miachivelli jest autorem:
a) "Małego księcia"
b) "Księcia"
c) "Traktatu o moralności na wojnie"
d) "Traktatu o lisie i lwie"
Rozwiązanie

Książę Witold przyjechał do Malborka, bo:
a) zakochał się
b) Jagiełło zepchnął go z tronu
c) chciał zemścić się na Kiejstucie
d) chciał zostać zakonnikiem
Rozwiązanie

„Płomień rozgryzie malowane dzieje, / Skarby mieczowi spustoszą złodzieje, / ... ujdzie cało” - brakującym słowem jest:
a) pamięć
b) poezja
c) pieśń
d) miłość
Rozwiązanie

Marienberg to:
a) miejsce wyboru wielkiego mistrza krzyżackiego
b) główne miejsce akcji "Konrada Wallenroda"
c) stolica Zakonu Krzyżackiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Wielkopolsce
c) na Mazowszu
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Wallenrod, nie odznaczał się:
a) walecznością na polu walki
b) gładkością mowy, składnością ukłonów
c) prawością charakteru
d) cnotami rycerskimi
Rozwiązanie

Nim Pustelnica wybrała samotny żywot, dorastała:
a) w bogatym zamku
b) w bogatym mieście
c) na królewskim dworze
d) w biednej chacie
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Genewie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Moskwie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Almanzor był:
a) wielkim mistrzem krzyżackim
b) wodzem muzułmańskich Otomanów
c) litewskim wojownikiem
d) wodzem muzułmańskich Maurów
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod z pochodzenia był:
a) Litwinem
b) Niemcem
c) Prusem
d) Hiszpanem
Rozwiązanie


Halban to:
a) powiernik tajemnic Wallenroda
b) spowiednik Wallenroda
c) litewski mnich
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W jakim miesiącu nastąpił wybór Wallenroda na wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego:
a) w maju
b) w kwietniu
c) w listopadzie
d) w lipcu
Rozwiązanie

W "Konradzie Wallenrodzie":
a) wydarzenia następują po sobie chronologicznie
b) brak jest zakończenia
c) występuje brak chronologii opowieści
d) autor na początku zdradza zakończenie powieści
Rozwiązanie

Historyczny Konrad Wallenrod został wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego w:
a) 1393 roku
b) 1391 roku
c) 1390 roku
d) 1392 roku
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) wypadł z okna
d) złamał nogę
Rozwiązanie

Główny bohater powieści dla dobra ojczyzny:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wyrzekł się kodeksu rycerskiego
c) szedł drogą podstępu i zdrady
d) poświęcił własne dobro
Rozwiązanie

"Alpuhara" to:
a) pieśń
b) ballada
c) piosenka
d) powieść
Rozwiązanie

Mickiewicz, pisząc "Konrada Wallenroda", wzorował się na:
a) Wolterze
b) Machiavellim
c) Goethem
d) Byronie
Rozwiązanie

Patron Zakonu Krzyżackiego to:
a) św. Piotr
b) św. Anzelm
c) św. Franciszek
d) św. Jerzy
Rozwiązanie

Wajdelota nazywając poezję ludową „Arką przymierza" miał na myśli:
a) związek między pokoleniami każdego narodu
b) związek między pokonanymi a wygranymi
c) pojednanie między Litwinami a Krzyżakami
d) zachowanie pokoju za wszelką cenę
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Litewski
c) Legion Grecki
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Winrich von Kniprode od 1351 roku był:
a) komturem Bałgi
b) komturem Gdańska
c) wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego
d) wielkim marszałkiem Zakonu Krzyżackiego
Rozwiązanie

Przez pojęcie „wieści gminnej” Mickiewicz rozumiał:
a) spisane przekazy ludowe
b) ustne podania ludowe
c) śpiewane przekazy ludowe
d) zaginione przekazy ludowe
Rozwiązanie

Komturowie to:
a) kanonicy regularni
b) litewscy dostojnicy
c) najznakomitsi bracia Zakonu Krzyżackiego
d) dostojnicy papiescy
Rozwiązanie

Witold to syn:
a) Władysława
b) Kiejstuta
c) Olgierda
d) Witolda
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1812 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

Całą wesołość Konrada Wallenroda potrafiła zmącić informacja o:
a) sukcesach Litwy w walce z Prusami
b) klęskach Krzyżaków
c) walkach z poganami w Hiszpanii
d) krucjatach i o Litwie
Rozwiązanie

Dramatyczne partie dialogowe ujawniają się w scenie:
a) Pożegnanie
b) Wojna
c) Uczta
d) Obiór
Rozwiązanie

Dokończ cytat: "Jedyna broń niewolników to...:
a) niehonorowa walka."
b) podstępy."
c) bycie lisem i lwem."
d) ścieżka zbrodni."
Rozwiązanie

Wallenrod po tym, jak został wielkim mistrzem:
a) pozwalał zakonnikom na liczne biesiady
b) opuścił Malbork
c) drobne przewinienia karał śmiercią
d) narzucał rycerzom zakonnym posty i pokuty
Rozwiązanie

Konrad Wallenrod, któremu towarzyszył Walter Al zaginął bez wieści:
a) w czasie wyprawy wojennej do Palestyny
b) podczas wyprawy na Litwę
c) podczas walk z Maurami
d) podczas walk z Otomanami
Rozwiązanie

Wallenrod popełnia samobójstwo w:
a) poza zamkiem
b) podziemnym lochu
c) strzelnicy
d) w zamkowej wieży
Rozwiązanie

Wilia to:
a) kochanka Wallenroda
b) jezioro w Prusach
c) prawdziwe imię Pustelnicy
d) litewska rzeka
Rozwiązanie

Walter Alf był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) giermkiem Kiejstuta
c) giermkiem rycerza Konrada Wallenroda
d) giermkiem Winrycha von Kniprode
Rozwiązanie

Wspomniane w utworze miasto Maryi to współcześnie:
a) Wilno
b) Malbork
c) Mariampol
d) Częstochowa
Rozwiązanie

Cechy bohatera bajronicznego to:
a) samotność, nieprzeciętność, łatwe uleganie innym
b) indywidualizm, samotność, tajemniczość
c) bunt przeciwko swiatu, słaby charakter, bezkompromisowość
d) pogodzenie ze światem, rozdarcie wewnętrzne, poczucie wyższości
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

„Konrad Wallenrod” został opublikowany:
a) w maju 1828 roku
b) w maju 1827 roku
c) w lutym 1828 roku
d) w lutym 1827 roku
Rozwiązanie

W swej powieści Mickiewicz:
a) szczegółowo odtwarza historyczne dzieje
b) nie trzyma się ściśle wydarzeń historycznych
c) ucieka od faktów historycznych
d) nie zajmuje się historią
Rozwiązanie

Tajny kapturowy sąd, który skazał Wallenroda po wykryciu jego zdrady,składał się z:
a) trzynastu rycerzy krzyżackich
b) dziesięciu rycerzy krzyżackich
c) dwunastu rycerzy krzyżackich
d) jedenastu rycerzy krzyżackich
Rozwiązanie

Tak zwanym polskim heksametrem pisana jest:
a) ballada „Alpuhara”
b) przedmowa utworu
c) „Pieśń” wajdeloty
d) „Powieść” wajdeloty
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Goethem
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wolności
c) wiedzy
d) cnoty
Rozwiązanie

Wallenrod zmarł, bo:
a) wypił zatrute wino
b) był ciężko ranny
c) zamordowali go zakonnicy
d) zamordował go szpieg
Rozwiązanie

Bezpośrednia przyczyna napisania dzieła to:
a) klęska powstania w Polsce
b) śmierć cara Rosji
c) zesłanie przyjaciela Mickiewicza
d) klęska dekabrystów
Rozwiązanie

Walter zanim stał się Wallenrodem ostatni raz widział żonę:
a) w kościele
b) w oknie wieży
c) u bram klasztoru
d) na zamku
Rozwiązanie

Aldona nie chciała przyjąć święcenia kapłanek, bo:
a) kochała Wallenroda
b) nie czuła powołania
c) zabronił jej tego ojciec
d) kochała Kiejstuta
Rozwiązanie

Synkretyzm rodzajowy to:
a) kompilacja poszczególnych środków stylistycznych
b) przewaga elementów dramatycznych nad epickimi
c) połączenie lirycznych, epickich i dramatycznych elementów
d) dramatyzm utworu
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz tworzył „Konrada Wallenroda” w latach:
a) 1825-1827
b) 1826-1827
c) 1825-1828
d) 1826-1828
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Francji
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Wallenrod wśród Krzyżaków:
a) rzadko pozwalał sobie na poufałość
b) tryskał humorem
c) był towarzyski
d) był otwarty
Rozwiązanie

Tyrteizm romantyczny polegał na tym, że poeci:
a) zachęcali do uległości
b) wzywali do zaprzestania jakichkolwiek działań
c) zachęcali do buntu
d) namawiali do poddania się wrogom
Rozwiązanie

Dwór księcia Kiejstuta, na który trafił Walter Alf znajdował się:
a) w Kownie
b) w Hiszpanii
c) w Wilnie
d) W Malborku
Rozwiązanie

W kancelarii gubernatora generalnego Mickiewicz pełnił funkcję:
a) asesora
b) podsądnego
c) państwowego urzędnika
d) adwokata
Rozwiązanie

Pustelnica odrzuciła propozycję ucieczki z Wallenrodem po wypełnieniu przez niego przyrzeczenia, mówiąc, że:
a) chce umrzeć samotnie
b) upłynęło już zbyt wiele dni od czasów, gdy się poznali
c) nie może porzucić ślubów
d) nie kocha go już
Rozwiązanie

Ojczyzna Wajdeloty to:
a) Prusy
b) Litwa
c) Ruś
d) Polska
Rozwiązanie

Znamionami potęgi wielkiego mistrza były
a) miecz i sygnet
b) miecz i wielki krzyż
c) miecz i zbroja rycerska ze złora
d) sygnet i wielki krzyż
Rozwiązanie

Wallenrod słynął z tego, że:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) we wszystkich bitwach stał na czele wojsk
c) był zawsze pierwszy nie tylko w walce, lecz i w różnych konkursach rycerskich
d) walczył z Maurami i Otomanami
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Bernard
c) Mikołaj
d) Jan
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies