Test:

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) krakowskiego
b) wielkopolskiego
c) styczniowego
d) listopadowego
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) filologicznych
b) medycznych
c) prawniczych
d) matematycznych
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) rozmowa z gospodynią
b) palenie cygar
c) pisanie wierszy
d) czytanie powieści
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zapłocie
b) wieś Zalesie
c) wieś Zatorze
d) wieś Zabuże
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) zaborców
b) powstańców polskich
c) konserwatywne stronnictwo stańczyków
d) rosyjską administrację
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Berlina
b) Genewy
c) Paryża
d) Zurychu
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) szesnaście lat
b) piętnaście lat
c) siedemnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 70. XIX wieku
b) w latach 60. XIX wieku
c) w latach 90. XIX wieku
d) w latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w oskarżeniu autora
b) w opisie przeżyć bohatera
c) w opisach brzydoty i biologiczności
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) chemii
b) medycyny
c) matematyki
d) fizyki
Rozwiązanie


W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) kleru
b) burżuazji
c) wolnych chłopów
d) mieszczaństwa
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu pięciu kopiejek
b) dziesięciu kopiejek
c) dwudziestu kopiejek
d) piętnastu kopiejek
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) okolice Nasielska
b) przedmieścia Mławy
c) wieś Wółka
d) okolice Warszawy
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) na wybrzeżu Krymu
b) Nad Morzem Śródziemnym
c) na Wyspach Kanaryjskich
d) nad Bałtykiem
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Belgii
b) Szwajcarii
c) Szwecji
d) Anglii
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) korepetytor
c) dziedzic
d) lokaj
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) administratowa
b) dozorcy
c) woźnicy
d) zarządcy
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) osiem lat
b) dwa lata
c) cztery lata
d) sześć lat
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Adam
b) Alojzy
c) Aleksander
d) Andrzej
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) oszczędnością
b) kradzieżą
c) przestępstwem
d) zbrodnią
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) sanie z trumną
b) pootwierane okna
c) czarne chorągwie
d) płaczki
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) wójtem i karczmarzem
b) naczelnikiem poczty i sołtysem
c) proboszczem i sędzią
d) aptekarzem i felczerem
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Maria Bocheńska
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Anna Zawadzka
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Przedwiośnie"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Lublina
b) Warszawy
c) Kielc
d) Radomia
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
b) w opisach przeżyć bohatera
c) w opisach krajobrazów
d) w opisie głodnych ptaków
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) rolniczą
b) medyczną
c) techniczną
d) inżynierską
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wybito mu szyby
b) podpalono jego dom
c) wypowiedziano mu lokum
d) nasłano na niego kontrolę
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) beznadziejnej walki
c) poświęcenia
d) miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) sześciu rosyjskich ułanów
b) dziesięciu rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) czterech rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) obyczajowo-religijnych
b) etyczno-moralnych
c) społeczno-politycznych
d) ekonomiczno-społecznych
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Końską Dolą
b) Krowią Niedolą
c) Kaczym Szczytem
d) Świńską Krzywdą
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Aleksander Głowacki
b) Maurycy Zych
c) Litwos
d) Kielczanin
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) antykwariusza
b) nauczyciela
c) korektora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) proboszcza
b) naczelnika poczty
c) aptekarza
d) fleczera
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dziesięć rubli
b) trzydzieści rubli
c) pięć rubli
d) dwadzieścia rubli
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) dwa tygodnie
b) miesiąc
c) trzy dni
d) tydzień
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) chemii
b) matematyki
c) fizyki
d) biologii
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) ludzi nadużywających alkoholu
b) zapach medykamentów
c) dym tytoniowy
d) pogodową aurę
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
b) miedza oddzielająca jego pole od innych
c) przydział miesięczny wódki
d) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) moralną postawę syna
b) karierę Bijakowskiego
c) synowską wizję przyszłości
d) poglądy Polichnowicza
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w wizjach przyszłości bohatera
b) w opisach przyrody
c) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
d) w opisach śmierci bohatera
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) chciwych chłopów
b) władze pruskie
c) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
d) nieudolnych powstańców
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie drogi żelaznej
b) przy budowie statków morskich
c) w fabryce wagonów kolejowych
d) w fabryce włókienniczej
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Freuda
b) Darwina
c) Helwinga
d) Kanta
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) wiosną 1864 roku
b) zimą 1864 roku
c) latem 1864 roku
d) jesienią 1864 roku
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Uniwersytet Wileński
b) Szkołę Główną
c) Akademię Medyczną
d) Uniwersytet Lwowski
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) pracy u podstaw
b) idei pozytywistycznych
c) idei zachodnioeuropejskich
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął chciwego chłopa
b) przeklął Rosjan
c) odmówił modlitwę
d) błogosławił ojczyznę
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) uciekających powstańców
b) buntujących się chłopów
c) zbiegłych więźniów
d) dezerterów
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) krawca
b) kamieniarza
c) szynkarza
d) szewca
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
b) całą twórczość Żeromskiego
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) ospę
b) gruźlicę
c) cholerę
d) tyfus
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies