Test:

Bijakowski ukończył:
a) Szkołę Główną
b) Uniwersytet Wileński
c) Akademię Medyczną
d) Uniwersytet Lwowski
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) korektora
b) antykwariusza
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) całą twórczość Żeromskiego
c) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) miłości do ojczyzny
c) beznadziejnej walki
d) poświęcenia
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) piętnaście lat
b) siedemnaście lat
c) szesnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Bozowska była chora na:
a) cholerę
b) gruźlicę
c) tyfus
d) ospę
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) płaczki
b) czarne chorągwie
c) pootwierane okna
d) sanie z trumną
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dziesięć rubli
b) pięć rubli
c) dwadzieścia rubli
d) trzydzieści rubli
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) medycyny
b) matematyki
c) fizyki
d) chemii
Rozwiązanie


Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) naczelnika poczty
b) fleczera
c) proboszcza
d) aptekarza
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) społeczno-politycznych
b) obyczajowo-religijnych
c) ekonomiczno-społecznych
d) etyczno-moralnych
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) ludzi nadużywających alkoholu
b) pogodową aurę
c) dym tytoniowy
d) zapach medykamentów
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) prawniczych
b) filologicznych
c) medycznych
d) matematycznych
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) poglądy Polichnowicza
b) synowską wizję przyszłości
c) karierę Bijakowskiego
d) moralną postawę syna
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Adam
b) Aleksander
c) Andrzej
d) Alojzy
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) Nad Morzem Śródziemnym
b) na Wyspach Kanaryjskich
c) nad Bałtykiem
d) na wybrzeżu Krymu
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Krowią Niedolą
b) Końską Dolą
c) Świńską Krzywdą
d) Kaczym Szczytem
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 70. XIX wieku
b) w latach 80. XIX wieku
c) w latach 60. XIX wieku
d) w latach 90. XIX wieku
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) dozorcy
b) woźnicy
c) administratowa
d) zarządcy
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) kleru
b) wolnych chłopów
c) burżuazji
d) mieszczaństwa
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) rolniczą
b) techniczną
c) inżynierską
d) medyczną
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Freuda
b) Kanta
c) Helwinga
d) Darwina
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) styczniowego
b) listopadowego
c) wielkopolskiego
d) krakowskiego
Rozwiązanie

Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) rozmowa z gospodynią
b) palenie cygar
c) czytanie powieści
d) pisanie wierszy
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) dezerterów
b) uciekających powstańców
c) buntujących się chłopów
d) zbiegłych więźniów
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Kielczanin
b) Maurycy Zych
c) Litwos
d) Aleksander Głowacki
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Lublina
b) Kielc
c) Radomia
d) Warszawy
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
b) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
c) przydział miesięczny wódki
d) miedza oddzielająca jego pole od innych
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach śmierci bohatera
b) w wizjach przyszłości bohatera
c) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
d) w opisach przyrody
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Anna Zawadzka
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach brzydoty i biologiczności
b) w opisach przyrody i krajobrazu
c) w oskarżeniu autora
d) w opisie przeżyć bohatera
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) jesienią 1864 roku
b) wiosną 1864 roku
c) latem 1864 roku
d) zimą 1864 roku
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) aptekarzem i felczerem
b) proboszczem i sędzią
c) naczelnikiem poczty i sołtysem
d) wójtem i karczmarzem
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) zbrodnią
b) oszczędnością
c) przestępstwem
d) kradzieżą
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach przeżyć bohatera
b) w opisach krajobrazów
c) w opisie głodnych ptaków
d) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) w fabryce wagonów kolejowych
b) przy budowie statków morskich
c) w fabryce włókienniczej
d) przy budowie drogi żelaznej
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) cztery lata
d) dwa lata
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Genewy
b) Paryża
c) Zurychu
d) Berlina
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wypowiedziano mu lokum
b) podpalono jego dom
c) nasłano na niego kontrolę
d) wybito mu szyby
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) konserwatywne stronnictwo stańczyków
b) rosyjską administrację
c) powstańców polskich
d) zaborców
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) władze pruskie
b) chciwych chłopów
c) nieudolnych powstańców
d) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) wieś Wółka
b) przedmieścia Mławy
c) okolice Warszawy
d) okolice Nasielska
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) dziedzic
b) korepetytor
c) lokaj
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dziesięciu kopiejek
b) dwudziestu kopiejek
c) piętnastu kopiejek
d) dwudziestu pięciu kopiejek
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zabuże
b) wieś Zalesie
c) wieś Zatorze
d) wieś Zapłocie
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął chciwego chłopa
b) przeklął Rosjan
c) błogosławił ojczyznę
d) odmówił modlitwę
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) trzy dni
b) tydzień
c) dwa tygodnie
d) miesiąc
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) matematyki
b) biologii
c) fizyki
d) chemii
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Szwajcarii
b) Szwecji
c) Belgii
d) Anglii
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) kamieniarza
b) szewca
c) szynkarza
d) krawca
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei zachodnioeuropejskich
b) idei pozytywistycznych
c) pracy u podstaw
d) pracy organicznej
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) sześciu rosyjskich ułanów
b) dziesięciu rosyjskich ułanów
c) czterech rosyjskich ułanów
d) ośmiu rosyjskich ułanów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies