Test:

Bozowska była chora na:
a) gruźlicę
b) tyfus
c) cholerę
d) ospę
Rozwiązanie

Juliusz Polichnowicz ukończył szkołę:
a) rolniczą
b) inżynierską
c) medyczną
d) techniczną
Rozwiązanie

W opowiadania „Doktor Piotr” autor opisuje powstanie nowej warstwy społecznej -
a) mieszczaństwa
b) burżuazji
c) wolnych chłopów
d) kleru
Rozwiązanie

Doktor Piotr z opowiadania „Doktor Piotr” zrezygnował z kierowniczego stanowiska w:
a) Belgii
b) Szwajcarii
c) Anglii
d) Szwecji
Rozwiązanie

Gdy w Obrzydłówku rozeszła się wieść o praktyce Obareckiego:
a) wypowiedziano mu lokum
b) podpalono jego dom
c) wybito mu szyby
d) nasłano na niego kontrolę
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna okradanie biednych robotników nazywa:
a) kradzieżą
b) przestępstwem
c) oszczędnością
d) zbrodnią
Rozwiązanie

Po powrocie do kraju majętny Bijakowski rozpoczął pracę:
a) przy budowie statków morskich
b) przy budowie drogi żelaznej
c) w fabryce włókienniczej
d) w fabryce wagonów kolejowych
Rozwiązanie

Szymona Winrycha napadła grupa:
a) sześciu rosyjskich ułanów
b) czterech rosyjskich ułanów
c) ośmiu rosyjskich ułanów
d) dziesięciu rosyjskich ułanów
Rozwiązanie

Nowela „Rozdziobią nas kruki, wrony” jest symbolem:
a) poświęcenia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) beznadziejnej walki
d) miłości do ojczyzny
Rozwiązanie

Bijakowski kupił willę:
a) nad Bałtykiem
b) na wybrzeżu Krymu
c) Nad Morzem Śródziemnym
d) na Wyspach Kanaryjskich
Rozwiązanie


Domowa rozrywka Obareckiego to:
a) pisanie wierszy
b) palenie cygar
c) czytanie powieści
d) rozmowa z gospodynią
Rozwiązanie

Góra, którą Bijakowski kulił od Polichnowicza za sto rubli zwana była:
a) Świńską Krzywdą
b) Końską Dolą
c) Kaczym Szczytem
d) Krowią Niedolą
Rozwiązanie

Teodor Bijakowski urodził się w Warszawie, na ulicy Krochmalnej w rodzinie ubogiego:
a) szewca
b) krawca
c) szynkarza
d) kamieniarza
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna po ukończeniu polskich szkół wyjechał na zagraniczne studia do:
a) Berlina
b) Paryża
c) Genewy
d) Zurychu
Rozwiązanie

Realizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie głodnych ptaków
b) w opisach przeżyć bohatera
c) w opisach krajobrazów
d) w partiach opisujących stan fizyczny i psychiczny bohatera
Rozwiązanie

Akcja opowiadania „Doktor Piotr” rozgrywa się:
a) w latach 60. XIX wieku
b) w latach 70. XIX wieku
c) w latach 90. XIX wieku
d) w latach 80. XIX wieku
Rozwiązanie

Stasia, gdy przybył do niej doktor chorowała już:
a) miesiąc
b) dwa tygodnie
c) tydzień
d) trzy dni
Rozwiązanie

W Polsce w 1895 roku wydano dwa zbiory opowiadań Żeromskiego, pierwszy zatytułowany po prostu „Opowiadania”, drugi „Rozdziobią nas kruki, wrony”, które autor wydał pod pseudonimem:
a) Litwos
b) Kielczanin
c) Maurycy Zych
d) Aleksander Głowacki
Rozwiązanie

Stasia pisała podręcznik do:
a) fizyki
b) matematyki
c) biologii
d) chemii
Rozwiązanie

Obarecki obiecał parobkowi, że jeżeli wróci w ciągu sześciu godzin z lekarstwem, zapłaci mu:
a) dwadzieścia rubli
b) dziesięć rubli
c) pięć rubli
d) trzydzieści rubli
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się:
a) zimą 1864 roku
b) jesienią 1864 roku
c) latem 1864 roku
d) wiosną 1864 roku
Rozwiązanie

Naturalizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisie przeżyć bohatera
b) w opisach brzydoty i biologiczności
c) w oskarżeniu autora
d) w opisach przyrody i krajobrazu
Rozwiązanie

Rosjanie w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” tropili:
a) zbiegłych więźniów
b) buntujących się chłopów
c) dezerterów
d) uciekających powstańców
Rozwiązanie

Bijakowski początkowo zatrudnił zubożałego szlachcica i obywatela ziemskiego - Dominika Cedzynę na stanowisku:
a) dozorcy
b) woźnicy
c) zarządcy
d) administratowa
Rozwiązanie

Obarecki był wrażliwy na:
a) ludzi nadużywających alkoholu
b) dym tytoniowy
c) pogodową aurę
d) zapach medykamentów
Rozwiązanie

Tuż przed śmiercią Winrych:
a) przeklął Rosjan
b) przeklął chciwego chłopa
c) błogosławił ojczyznę
d) odmówił modlitwę
Rozwiązanie

Doktor Paweł Obarecki na początku noweli wraca ze spotkania u:
a) fleczera
b) aptekarza
c) proboszcza
d) naczelnika poczty
Rozwiązanie

Stasia Bozowska była wielbicielką:
a) Helwinga
b) Freuda
c) Kanta
d) Darwina
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Przedwiośnie"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) dziedzic
c) pracownik biurowy
d) lokaj
Rozwiązanie

W Szwajcarii Żeromski dostał posadę:
a) nauczyciela
b) bibliotekarza
c) korektora
d) antykwariusza
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Główna problematyka „Doktora Piotra” dotyczy kwestii:
a) etyczno-moralnych
b) ekonomiczno-społecznych
c) społeczno-politycznych
d) obyczajowo-religijnych
Rozwiązanie

Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” oskarża:
a) chciwych chłopów
b) nieudolnych powstańców
c) ludzi odpowiedzialnych za ciemnotę chłopów
d) władze pruskie
Rozwiązanie

Miejsce akcji noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” to:
a) przedmieścia Mławy
b) wieś Wółka
c) okolice Warszawy
d) okolice Nasielska
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Anna Zawadzka
b) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
c) Maria Bocheńska
d) Eliza Orzeszkowa
Rozwiązanie

Impresjonizm w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” odnajdujemy:
a) w opisach śmierci bohatera
b) w opisach przeżyć wewnętrznych bohatera
c) w opisach przyrody
d) w wizjach przyszłości bohatera
Rozwiązanie

Gdy Piotr Obarecki powrócił do chorej ujrzał symbolizujące śmierć Stasi:
a) czarne chorągwie
b) sanie z trumną
c) płaczki
d) pootwierane okna
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

„Głupim sentymentalizmem” Dominik Cedzyna nazywa:
a) karierę Bijakowskiego
b) poglądy Polichnowicza
c) moralną postawę syna
d) synowską wizję przyszłości
Rozwiązanie

Prawdziwe imię Szymona Winrycha to:
a) Alojzy
b) Aleksander
c) Adam
d) Andrzej
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Obrzydłówka Obarecki był skłócony z:
a) naczelnikiem poczty i sołtysem
b) proboszczem i sędzią
c) wójtem i karczmarzem
d) aptekarzem i felczerem
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna z opowiadania „Doktor Piotr” jest doktorem:
a) chemii
b) medycyny
c) fizyki
d) matematyki
Rozwiązanie

Epitetem „prorocy ciemnoty i metafizycy reakcji” określił Żeromski w noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) konserwatywne stronnictwo stańczyków
b) rosyjską administrację
c) powstańców polskich
d) zaborców
Rozwiązanie

Piotra Obareckiego poznajemy, gdy mieszka w Obrzydłówku:
a) sześć lat
b) dwa lata
c) osiem lat
d) cztery lata
Rozwiązanie

„Dział” to dla chłopa z noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony”:
a) przydział miesięczny wódki
b) ziemia przydzielona po carskiej reformie rolnej
c) danina, którą musiał oddać rosyjskiemu zarządcy
d) miedza oddzielająca jego pole od innych
Rozwiązanie

Piotr Cedzyna wyjechał z domu, gdy skończył:
a) siedemnaście lat
b) szesnaście lat
c) osiemnaście lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Dominik Cedzyna ograniczył stawkę ludziom pracującym w cegielni z trzydziestu do:
a) dwudziestu pięciu kopiejek
b) dwudziestu kopiejek
c) piętnastu kopiejek
d) dziesięciu kopiejek
Rozwiązanie

Stasia Bozowska marzyła o studiach:
a) matematycznych
b) medycznych
c) filologicznych
d) prawniczych
Rozwiązanie

Żeromski urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło:
a) Radomia
b) Warszawy
c) Lublina
d) Kielc
Rozwiązanie

Akcja noweli „Rozdziobią nas kruki, wrony” rozgrywa się w ostatnich tygodniach powstania:
a) wielkopolskiego
b) listopadowego
c) styczniowego
d) krakowskiego
Rozwiązanie

Bijakowski ukończył:
a) Akademię Medyczną
b) Szkołę Główną
c) Uniwersytet Wileński
d) Uniwersytet Lwowski
Rozwiązanie

Miejscem, w których rozgrywają się wydarzenia opowiadania „Doktor Piotr” jest:
a) wieś Zalesie
b) wieś Zapłocie
c) wieś Zatorze
d) wieś Zabuże
Rozwiązanie

W „Doktorze Piotrze” Żeromski nie krytykuje:
a) idei zachodnioeuropejskich
b) idei pozytywistycznych
c) pracy organicznej
d) pracy u podstaw
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies