Test:

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Petersburgu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) na Krymie
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Grecki
c) Legion Żydowski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Ukrainę
b) do Petersburga
c) na Sybir
d) do Francji
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) z polskiego sejmu
b) prezentujące największych polskich dowódców
c) prezentujące królów polskich
d) przedstawiające chwałę polskiego oręża
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Rozmyślań”
b) „Świątynią Melancholii”
c) „Świątynią Milczenia”
d) „Świątynią Dumania”
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
b) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
c) idyllicznym nastrojem
d) wątkami miłosnymi
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) dominikaninem
b) bernardynem
c) kamedułą
d) jezuitą
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1835 roku
b) 1834 roku
c) 1833 roku
d) 1836 roku
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
b) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
c) niechęć do walki szlachty
d) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie


Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) piętnaście lat
b) dwadzieścia lat
c) dziesięć lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest wyidealizowana
c) jest ostoją dawnej tradycji
d) trwa w poczuciu patriotyzmu
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) francuskiej
b) angielskiej
c) polskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) borowika
b) muchomora
c) rydza
d) koźlarza
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
b) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
c) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
d) opowieści powstańców
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) oczekiwaniu na gości
b) dniu świątecznym
c) gościnności właściciela
d) braku lęku przed złodziejami
Rozwiązanie

Płuta był:
a) kapitanem
b) generałem
c) marszałkiem
d) majorem
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Rejenta
b) Asesora
c) nikogo z wymienionych
d) Wojskiego
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Rejent i Telimena
b) Asesor i Tekla
c) Tadeusz i Zosia
d) Zosia i Podkomorzy
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Telimena
b) Wojski
c) ksiądz Robak
d) Sędzia
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Podlasia
b) Kaszub
c) Mazowsza
d) Małopolski
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) będący podmiotem lirycznym
b) wszechwiedzący
c) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
d) utożsamiający się z bohaterami
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogę
c) wypadł z okna
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) reform carskich
b) uchwalenia konstytucji
c) Targowicy
d) I rozbioru Polski
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) dystansowi narratora
b) występowaniu podmiotu lirycznego
c) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
d) obiektywnemu opisowi
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Matyjasz
b) Mojżesz
c) Mikołaj
d) Marian
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Gerwazy
b) Wojski
c) ksiądz Robak
d) Rejent
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź dobrobytu
b) zły znak
c) oznakę gwałtownych zmian
d) zapowiedź wojny
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) trzech dni
b) tygodnia
c) dziesięciu dni
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Mazowszu
c) na Litwie
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Klucznikiem
b) Prusakiem
c) Kurkiem
d) Mopankiem
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) słomkowy kapelusz
b) pareo
c) płaszcz przeciwdeszczowy
d) kalosze
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami strojów i zwyczajów
b) opisami zjawisk przyrody
c) opisami wyglądu bohaterów
d) opisami polowań i grzybobrania
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1818
c) 1820
d) 1824
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Asesor
b) Wojski
c) Podkomorzy
d) Sędzia
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) boginią
b) zjawą
c) gęślarką
d) nimfą
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) woźnym
b) sędzią
c) starostą
d) klucznikiem
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) środę
b) piątek
c) sobotę
d) niedzielę
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Andrzeja
b) Genowefa
c) Brunona
d) Apostazego
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) poloneza
b) polowanie na niedźwiedzia
c) walkę z Moskalami
d) radę w Dobrzyniu
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i epiki
b) liryki, epiki i dramatu
c) liryki i dramatu
d) dramatu i epiki
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Sędzia
b) Wojski
c) Podkomorzy
d) Tadeusz
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Tadeusza Kościuszki
b) króla Stanisława
c) Napoleona Bonaparte
d) Kołłątaja
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) dwoje dzieci
b) sześcioro dzieci
c) ośmioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) wolności
c) miłości
d) cnoty
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wtopiony w społeczeństwo
b) wszechobecny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) obiektywny
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Soplicowie
b) w Dobrzyniu
c) w karczmie Jankiela
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) angielskim
b) włoskim
c) francuskim
d) hiszpańskim
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kapuśniak
b) kołduny litewskie
c) bigos
d) grochówkę
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia jeden lat
b) dziewiętnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) męstwo
b) nieustępliwość
c) odwagę
d) waleczność
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) strzelając do siebie
b) topiąc się
c) wieszając się
d) zażywając truciznę
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Wojski, Gerwazy i Protazy
c) Wojski, Podkomorzy i Asesor
d) Hrabia, Tadeusz i Protazy
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) dla klasztoru
b) Hrabiemu
c) księdzu Robakowi
d) Tadeuszowi
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) chwile przełomowe dla narodu polskiego
b) momenty upadku narodowego
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do lasu
b) na pole gryki
c) do sadu
d) w jarzyny
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żmudź”
b) „Litwa”
c) „Zajazd”
d) „Żegota”
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) prozaiczny
b) sztampowy
c) niekonwencjonalny
d) patetyczny
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) błędnej strukturze dzieła
b) gadulstwie narratora
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) wielowątkowości fabuły
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1809 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) buraków
b) krwi zwierzęcej
c) brukwi
d) dziczyzny
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Paryża
b) Rzymu
c) Częstochowy
d) Wilna
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) nieudanych polowań
b) sporów o psy myśliwskie
c) sporów granicznych
d) podobieństwa nazwisk
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies