Test:

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) złamał nogę
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Włoski
c) Legion Żydowski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Zajazd”
b) „Litwa”
c) „Żmudź”
d) „Żegota”
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Tadeusz i Zosia
b) Rejent i Telimena
c) Asesor i Tekla
d) Zosia i Podkomorzy
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) na Krymie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Marian
c) Matyjasz
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w karczmie Jankiela
b) w Soplicowie
c) w Dobrzyniu
d) na zamku Horeszków
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) języków słowiańskich
c) polonistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kołduny litewskie
b) grochówkę
c) kapuśniak
d) bigos
Rozwiązanie


Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) kalosze
b) pareo
c) płaszcz przeciwdeszczowy
d) słomkowy kapelusz
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1824
c) 1820
d) 1822
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Francji
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) błędnej strukturze dzieła
b) wielowątkowości fabuły
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) gadulstwie narratora
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) Targowicy
b) uchwalenia konstytucji
c) I rozbioru Polski
d) reform carskich
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Mikołaj
c) Zygmunt
d) Jan
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
b) opowieści powstańców
c) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
d) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
b) niechęć do walki szlachty
c) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
d) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) czworo dzieci
b) dwoje dzieci
c) ośmioro dzieci
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Wojski
b) Sędzia
c) Podkomorzy
d) Asesor
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) obiektywny
b) wszechobecny
c) wtopiony w społeczeństwo
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) francuskiej
b) polskiej
c) włoskiej
d) angielskiej
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) prozaiczny
c) patetyczny
d) sztampowy
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) strzelając do siebie
b) zażywając truciznę
c) topiąc się
d) wieszając się
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do lasu
b) na pole gryki
c) do sadu
d) w jarzyny
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) dystansowi narratora
b) występowaniu podmiotu lirycznego
c) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
d) obiektywnemu opisowi
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Hrabiemu
b) księdzu Robakowi
c) dla klasztoru
d) Tadeuszowi
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) koźlarza
b) rydza
c) muchomora
d) borowika
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) męstwo
b) waleczność
c) nieustępliwość
d) odwagę
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) nikogo z wymienionych
b) Rejenta
c) Wojskiego
d) Asesora
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1814 roku
c) 1812 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) kamedułą
b) jezuitą
c) bernardynem
d) dominikaninem
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Napoleona Bonaparte
b) Kołłątaja
c) króla Stanisława
d) Tadeusza Kościuszki
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) trzech dni
b) dziesięciu dni
c) tygodnia
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) sobotę
b) niedzielę
c) środę
d) piątek
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) walkę z Moskalami
b) radę w Dobrzyniu
c) poloneza
d) polowanie na niedźwiedzia
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) cnoty
c) wiedzy
d) wolności
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest wyidealizowana
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) trwa w poczuciu patriotyzmu
d) jest ostoją dawnej tradycji
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź wojny
b) zły znak
c) zapowiedź dobrobytu
d) oznakę gwałtownych zmian
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) sędzią
b) woźnym
c) klucznikiem
d) starostą
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) idyllicznym nastrojem
c) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
d) wątkami miłosnymi
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) podobieństwa nazwisk
c) sporów granicznych
d) nieudanych polowań
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dziesięć lat
b) pięć lat
c) piętnaście lat
d) dwadzieścia lat
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) chwile przełomowe dla narodu polskiego
b) momenty upadku narodowego
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki, epiki i dramatu
b) liryki i dramatu
c) dramatu i epiki
d) liryki i epiki
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) gościnności właściciela
b) oczekiwaniu na gości
c) dniu świątecznym
d) braku lęku przed złodziejami
Rozwiązanie

Płuta był:
a) generałem
b) majorem
c) marszałkiem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Telimena
b) Sędzia
c) ksiądz Robak
d) Wojski
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia jeden lat
b) dziewiętnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) w Małopolsce
c) na Litwie
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Milczenia”
c) „Świątynią Dumania”
d) „Świątynią Rozmyślań”
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Prusakiem
b) Klucznikiem
c) Mopankiem
d) Kurkiem
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Małopolski
b) Mazowsza
c) Podlasia
d) Kaszub
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Andrzeja
b) Genowefa
c) Brunona
d) Apostazego
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) boginią
b) gęślarką
c) zjawą
d) nimfą
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) angielskim
b) francuskim
c) hiszpańskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Sybir
b) do Petersburga
c) na Ukrainę
d) do Francji
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) buraków
b) krwi zwierzęcej
c) brukwi
d) dziczyzny
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) prezentujące największych polskich dowódców
b) z polskiego sejmu
c) prezentujące królów polskich
d) przedstawiające chwałę polskiego oręża
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) wszechwiedzący
b) będący podmiotem lirycznym
c) utożsamiający się z bohaterami
d) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Podkomorzy
b) Wojski
c) Tadeusz
d) Sędzia
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1835 roku
b) 1834 roku
c) 1836 roku
d) 1833 roku
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Rzymu
b) Paryża
c) Wilna
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Wojski, Gerwazy i Protazy
b) Wojski, Podkomorzy i Asesor
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Klucznik, Asesor i Rejent
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Wojski
b) Rejent
c) ksiądz Robak
d) Gerwazy
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami zjawisk przyrody
b) opisami strojów i zwyczajów
c) opisami polowań i grzybobrania
d) opisami wyglądu bohaterów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies