Test:

Płuta był:
a) marszałkiem
b) generałem
c) majorem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) na zamku Horeszków
b) w Dobrzyniu
c) w karczmie Jankiela
d) w Soplicowie
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Mopankiem
b) Kurkiem
c) Klucznikiem
d) Prusakiem
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) pareo
b) płaszcz przeciwdeszczowy
c) słomkowy kapelusz
d) kalosze
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wiedzy
c) wolności
d) miłości
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1836 roku
b) 1833 roku
c) 1835 roku
d) 1834 roku
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
b) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
c) niechęć do walki szlachty
d) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Asesor
b) Podkomorzy
c) Wojski
d) Sędzia
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) wątkami miłosnymi
b) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
c) idyllicznym nastrojem
d) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
b) gadulstwie narratora
c) błędnej strukturze dzieła
d) wielowątkowości fabuły
Rozwiązanie


W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Wilna
b) Rzymu
c) Paryża
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) z polskiego sejmu
b) przedstawiające chwałę polskiego oręża
c) prezentujące królów polskich
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) polonistyki
c) języków słowiańskich
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) pięć lat
b) dwadzieścia lat
c) piętnaście lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) gościnności właściciela
b) dniu świątecznym
c) braku lęku przed złodziejami
d) oczekiwaniu na gości
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia jeden lat
b) dziewiętnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) walkę z Moskalami
b) poloneza
c) radę w Dobrzyniu
d) polowanie na niedźwiedzia
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) króla Stanisława
b) Napoleona Bonaparte
c) Kołłątaja
d) Tadeusza Kościuszki
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) na pole gryki
b) do sadu
c) w jarzyny
d) do lasu
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Wielkopolsce
c) w Małopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) do Francji
b) na Ukrainę
c) do Petersburga
d) na Sybir
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Marian
b) Matyjasz
c) Mojżesz
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Apostazego
b) Brunona
c) Andrzeja
d) Genowefa
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i dramatu
b) dramatu i epiki
c) liryki, epiki i dramatu
d) liryki i epiki
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) angielskiej
b) polskiej
c) francuskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Wojski
b) Rejent
c) Gerwazy
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami polowań i grzybobrania
b) opisami strojów i zwyczajów
c) opisami wyglądu bohaterów
d) opisami zjawisk przyrody
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
b) chwile przełomowe dla narodu polskiego
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) momenty upadku narodowego
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Wojski
b) Tadeusz
c) Podkomorzy
d) Sędzia
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) grochówkę
b) kapuśniak
c) bigos
d) kołduny litewskie
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) jezuitą
b) dominikaninem
c) kamedułą
d) bernardynem
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) zjawą
b) boginią
c) gęślarką
d) nimfą
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) starostą
b) woźnym
c) klucznikiem
d) sędzią
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest ostoją dawnej tradycji
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest wyidealizowana
d) trwa w poczuciu patriotyzmu
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) zażywając truciznę
b) strzelając do siebie
c) topiąc się
d) wieszając się
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogę
b) zachorował na zapalenie płuc
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) tygodnia
b) pięciu dni
c) dziesięciu dni
d) trzech dni
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Dumania”
b) „Świątynią Rozmyślań”
c) „Świątynią Melancholii”
d) „Świątynią Milczenia”
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) borowika
b) koźlarza
c) rydza
d) muchomora
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Petersburgu
c) w Moskwie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) Targowicy
b) uchwalenia konstytucji
c) reform carskich
d) I rozbioru Polski
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Bernard
d) Mikołaj
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
b) występowaniu podmiotu lirycznego
c) obiektywnemu opisowi
d) dystansowi narratora
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Litewski
b) Legion Włoski
c) Legion Żydowski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) środę
b) sobotę
c) niedzielę
d) piątek
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) Tadeuszowi
b) księdzu Robakowi
c) Hrabiemu
d) dla klasztoru
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Zosia i Podkomorzy
b) Tadeusz i Zosia
c) Rejent i Telimena
d) Asesor i Tekla
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) nieustępliwość
b) męstwo
c) odwagę
d) waleczność
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) ośmioro dzieci
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Hrabia, Tadeusz i Protazy
c) Wojski, Gerwazy i Protazy
d) Wojski, Podkomorzy i Asesor
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) angielskim
b) hiszpańskim
c) włoskim
d) francuskim
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Podlasia
b) Mazowsza
c) Małopolski
d) Kaszub
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żmudź”
b) „Żegota”
c) „Litwa”
d) „Zajazd”
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wszechobecny
c) obiektywny
d) wtopiony w społeczeństwo
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) będący podmiotem lirycznym
b) wszechwiedzący
c) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
d) utożsamiający się z bohaterami
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1809 roku
c) 1812 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Wojski
b) ksiądz Robak
c) Telimena
d) Sędzia
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1822
c) 1820
d) 1818
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
b) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
c) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
d) opowieści powstańców
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) krwi zwierzęcej
b) dziczyzny
c) brukwi
d) buraków
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) podobieństwa nazwisk
c) sporów granicznych
d) nieudanych polowań
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zły znak
b) zapowiedź dobrobytu
c) oznakę gwałtownych zmian
d) zapowiedź wojny
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Rejenta
b) nikogo z wymienionych
c) Wojskiego
d) Asesora
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) sztampowy
c) prozaiczny
d) patetyczny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies