Test:

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) polowanie na niedźwiedzia
b) walkę z Moskalami
c) radę w Dobrzyniu
d) poloneza
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) w Małopolsce
c) na Litwie
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) ksiądz Robak
b) Rejent
c) Gerwazy
d) Wojski
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) gadulstwie narratora
b) błędnej strukturze dzieła
c) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
d) wielowątkowości fabuły
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) do Petersburga
b) na Sybir
c) na Ukrainę
d) do Francji
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w Dobrzyniu
b) w karczmie Jankiela
c) na zamku Horeszków
d) w Soplicowie
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dziesięć lat
b) pięć lat
c) dwadzieścia lat
d) piętnaście lat
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest wyidealizowana
c) trwa w poczuciu patriotyzmu
d) jest ostoją dawnej tradycji
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) woźnym
b) starostą
c) klucznikiem
d) sędzią
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) wątkami miłosnymi
b) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
c) idyllicznym nastrojem
d) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
Rozwiązanie


Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) uchwalenia konstytucji
b) I rozbioru Polski
c) Targowicy
d) reform carskich
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) nimfą
b) boginią
c) gęślarką
d) zjawą
Rozwiązanie

Płuta był:
a) majorem
b) kapitanem
c) generałem
d) marszałkiem
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Telimena
b) Wojski
c) Sędzia
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Klucznikiem
b) Prusakiem
c) Kurkiem
d) Mopankiem
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) sześcioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) ośmioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) zażywając truciznę
b) strzelając do siebie
c) wieszając się
d) topiąc się
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w Petersburgu
d) na Krymie
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) nieudanych polowań
b) sporów granicznych
c) sporów o psy myśliwskie
d) podobieństwa nazwisk
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) odwagę
b) waleczność
c) męstwo
d) nieustępliwość
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) języków słowiańskich
c) polonistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) jezuitą
b) dominikaninem
c) bernardynem
d) kamedułą
Rozwiązanie

Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) francuskiej
b) polskiej
c) angielskiej
d) włoskiej
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) dniu świątecznym
b) braku lęku przed złodziejami
c) gościnności właściciela
d) oczekiwaniu na gości
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) sobotę
b) piątek
c) środę
d) niedzielę
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Krasińskim
d) Heglem
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Matyjasz
c) Mikołaj
d) Marian
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1811 roku
c) 1814 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) we Lwowie
c) w Kownie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) księdzu Robakowi
b) Tadeuszowi
c) dla klasztoru
d) Hrabiemu
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) angielskim
b) francuskim
c) hiszpańskim
d) włoskim
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Wilna
b) Paryża
c) Rzymu
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Asesor i Tekla
b) Rejent i Telimena
c) Tadeusz i Zosia
d) Zosia i Podkomorzy
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami wyglądu bohaterów
b) opisami zjawisk przyrody
c) opisami strojów i zwyczajów
d) opisami polowań i grzybobrania
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
b) dystansowi narratora
c) obiektywnemu opisowi
d) występowaniu podmiotu lirycznego
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź wojny
b) oznakę gwałtownych zmian
c) zły znak
d) zapowiedź dobrobytu
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Milczenia”
b) „Świątynią Rozmyślań”
c) „Świątynią Dumania”
d) „Świątynią Melancholii”
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
b) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
c) opowieści powstańców
d) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) będący podmiotem lirycznym
b) wszechwiedzący
c) utożsamiający się z bohaterami
d) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Litwa”
b) „Żmudź”
c) „Żegota”
d) „Zajazd”
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) krwi zwierzęcej
b) buraków
c) brukwi
d) dziczyzny
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Bernard
c) Mikołaj
d) Jan
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kapuśniak
b) bigos
c) kołduny litewskie
d) grochówkę
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) płaszcz przeciwdeszczowy
b) pareo
c) kalosze
d) słomkowy kapelusz
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1834 roku
b) 1835 roku
c) 1836 roku
d) 1833 roku
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Kaszub
b) Podlasia
c) Małopolski
d) Mazowsza
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) prozaiczny
b) niekonwencjonalny
c) sztampowy
d) patetyczny
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Andrzeja
b) Apostazego
c) Genowefa
d) Brunona
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) chwile przełomowe dla narodu polskiego
b) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
c) momenty upadku narodowego
d) lata konformizmu i upadku idei narodowych
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Sędzia
b) Podkomorzy
c) Tadeusz
d) Wojski
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) rydza
b) muchomora
c) borowika
d) koźlarza
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia jeden lat
b) dwadzieścia lat
c) osiemnaście lat
d) dziewiętnaście lat
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszechobecny
b) obiektywny
c) wtopiony w społeczeństwo
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) niechęć do walki szlachty
b) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
c) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
d) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1824
c) 1818
d) 1820
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) pięciu dni
b) dziesięciu dni
c) trzech dni
d) tygodnia
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogę
c) wypadł z okna
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) przedstawiające chwałę polskiego oręża
b) z polskiego sejmu
c) prezentujące królów polskich
d) prezentujące największych polskich dowódców
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Wojskiego
b) Asesora
c) nikogo z wymienionych
d) Rejenta
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Asesor
b) Sędzia
c) Wojski
d) Podkomorzy
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do lasu
b) na pole gryki
c) do sadu
d) w jarzyny
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wiedzy
c) miłości
d) wolności
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) króla Stanisława
b) Kołłątaja
c) Tadeusza Kościuszki
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki i dramatu
b) liryki i epiki
c) liryki, epiki i dramatu
d) dramatu i epiki
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Wojski, Gerwazy i Protazy
b) Klucznik, Asesor i Rejent
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Wojski, Podkomorzy i Asesor
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) we Francji
c) w Grecji
d) we Włoszech
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies