Test:

„Pan Tadeusz” stanowi swoiste połączenie:
a) liryki, epiki i dramatu
b) dramatu i epiki
c) liryki i epiki
d) liryki i dramatu
Rozwiązanie

Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był:
a) Prusakiem
b) Mopankiem
c) Kurkiem
d) Klucznikiem
Rozwiązanie

Inspiracją do napisania epopei były:
a) wspomnienia Mickiewicza z powstania listopadowego
b) opowieści powstańców
c) kontakty z weteranami wojen napoleońskich i pobyt w wielkopolskich dworach
d) wspomnienia Mickiewicza z walk toczonych na Litwie
Rozwiązanie

Hrabia zachwyca się nad niebem:
a) hiszpańskim
b) włoskim
c) francuskim
d) angielskim
Rozwiązanie

Strój na grzybobraniach był dodatkowo wzbogacony o:
a) pareo
b) słomkowy kapelusz
c) kalosze
d) płaszcz przeciwdeszczowy
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) we Francji
d) w Grecji
Rozwiązanie

Płuta był:
a) kapitanem
b) marszałkiem
c) generałem
d) majorem
Rozwiązanie

Okazało się, że zając uciekł psom Rejena i Asesora:
a) do lasu
b) do sadu
c) na pole gryki
d) w jarzyny
Rozwiązanie

Trzecią parę narzeczonych stanowili:
a) Tadeusz i Zosia
b) Asesor i Tekla
c) Rejent i Telimena
d) Zosia i Podkomorzy
Rozwiązanie

Rozbudowane porównania homeryckie występują głównie w związku z:
a) opisami strojów i zwyczajów
b) opisami zjawisk przyrody
c) opisami polowań i grzybobrania
d) opisami wyglądu bohaterów
Rozwiązanie


Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody:
a) angielskiej
b) włoskiej
c) polskiej
d) francuskiej
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1809 roku
c) 1814 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Szlachta w „Panu Tadeuszu”:
a) jest ostoją dawnej tradycji
b) jest wyidealizowana
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) trwa w poczuciu patriotyzmu
Rozwiązanie

Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
a) Rzymu
b) Częstochowy
c) Paryża
d) Wilna
Rozwiązanie

Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
a) zapowiedź dobrobytu
b) oznakę gwałtownych zmian
c) zapowiedź wojny
d) zły znak
Rozwiązanie

Głównym orędownikiem polowania na grubego zwierza w epopei, a jednocześnie mistrzem ceremonii, jest:
a) Asesor
b) Wojski
c) Podkomorzy
d) Sędzia
Rozwiązanie

Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
a) Telimena
b) Sędzia
c) Wojski
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Tło wydarzeń w „Panu Tadeuszu” stanowią:
a) momenty upadku narodowego
b) chwile przełomowe dla narodu polskiego
c) lata konformizmu i upadku idei narodowych
d) czasy rewolucyjnych buntów społecznych
Rozwiązanie

Hrabiego wyzwał na pojedynek:
a) Tadeusz
b) Podkomorzy
c) Sędzia
d) Wojski
Rozwiązanie

Kusy to chart:
a) Rejenta
b) Asesora
c) Wojskiego
d) nikogo z wymienionych
Rozwiązanie

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
a) Gerwazy
b) Wojski
c) Rejent
d) ksiądz Robak
Rozwiązanie

Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
a) wieszając się
b) zażywając truciznę
c) strzelając do siebie
d) topiąc się
Rozwiązanie

Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
a) dwadzieścia lat
b) piętnaście lat
c) pięć lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) na Krymie
c) w Moskwie
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Mikołaj
c) Zygmunt
d) Jan
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Kownie
c) w Krakowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
a) muchomora
b) rydza
c) koźlarza
d) borowika
Rozwiązanie

Protazy jest:
a) klucznikiem
b) sędzią
c) starostą
d) woźnym
Rozwiązanie

Ksiądz Robak był:
a) jezuitą
b) bernardynem
c) dominikaninem
d) kamedułą
Rozwiązanie

Elementy powieści walterskotowskiej w epopei Mickiewicza związane są z:
a) fragmentami poświęconymi sztuce rolniczej, życiu wiejskiemu
b) swobodną kompozycją i wielowątkowością zdarzeń
c) wątkami miłosnymi
d) idyllicznym nastrojem
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) złamał nogę
Rozwiązanie

Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
a) dla klasztoru
b) księdzu Robakowi
c) Tadeuszowi
d) Hrabiemu
Rozwiązanie

Maćkiem nad Maćkami zwany był
a) Mojżesz
b) Matyjasz
c) Mikołaj
d) Marian
Rozwiązanie

Do szlachty bez majątku należą:
a) Klucznik, Asesor i Rejent
b) Wojski, Podkomorzy i Asesor
c) Hrabia, Tadeusz i Protazy
d) Wojski, Gerwazy i Protazy
Rozwiązanie

Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętego:
a) Genowefa
b) Andrzeja
c) Brunona
d) Apostazego
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Litwie
c) na Mazowszu
d) w Małopolsce
Rozwiązanie

Największe uczty odbywają się:
a) w karczmie Jankiela
b) na zamku Horeszków
c) w Soplicowie
d) w Dobrzyniu
Rozwiązanie

Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
a) „Świątynią Melancholii”
b) „Świątynią Rozmyślań”
c) „Świątynią Dumania”
d) „Świątynią Milczenia”
Rozwiązanie

Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku:
a) Targowicy
b) I rozbioru Polski
c) uchwalenia konstytucji
d) reform carskich
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1818
d) 1822
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) lingwistyki
c) literatury łacińskiej
d) polonistyki
Rozwiązanie

Szlachta zaściankowa mieszkająca w Dobrzynie osiedliła się na Litwie około czterysta lat temu, przybywając z:
a) Małopolski
b) Kaszub
c) Mazowsza
d) Podlasia
Rozwiązanie

Otwartość bramy dworu świadczy o:
a) dniu świątecznym
b) gościnności właściciela
c) oczekiwaniu na gości
d) braku lęku przed złodziejami
Rozwiązanie

Polowanie na niedźwiedzia odbywa się w:
a) środę
b) piątek
c) niedzielę
d) sobotę
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

Występowanie w „Panu Tadeuszu” kilku wątków głównych oraz licznych wątków pobocznych świadczy o:
a) błędnej strukturze dzieła
b) chęci subiektywnego ukazania szlacheckiej Litwy
c) gadulstwie narratora
d) wielowątkowości fabuły
Rozwiązanie

W dalszych Księgach „Pana Tadeusza” pojawia się narrator:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wtopiony w społeczeństwo
c) wszechobecny
d) obiektywny
Rozwiązanie

Po zakończeniu polowania odbywała się tradycyjna i wystawna uczta przy ognisku, na której podawano:
a) kołduny litewskie
b) kapuśniak
c) bigos
d) grochówkę
Rozwiązanie

Czarna polewka to zupa z:
a) brukwi
b) dziczyzny
c) buraków
d) krwi zwierzęcej
Rozwiązanie

Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
a) Tadeusza Kościuszki
b) króla Stanisława
c) Kołłątaja
d) Napoleona Bonaparte
Rozwiązanie

Utwór opowiada o rzeczach dotyczących przeszłości narodu w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) patetyczny
c) prozaiczny
d) sztampowy
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Włoski
Rozwiązanie

Praca nad „Panem Tadeuszem” trwała od grudnia 1832 roku do czerwca:
a) 1836 roku
b) 1834 roku
c) 1833 roku
d) 1835 roku
Rozwiązanie

Ryków ceni Polaków za:
a) męstwo
b) nieustępliwość
c) odwagę
d) waleczność
Rozwiązanie

Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z:
a) sporów o psy myśliwskie
b) podobieństwa nazwisk
c) sporów granicznych
d) nieudanych polowań
Rozwiązanie

Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
a) nimfą
b) zjawą
c) gęślarką
d) boginią
Rozwiązanie

W „Inwokacji”, niektórych fragmentach utworu, zakończeniu i „Epilogu„ ujawnia się narrator:
a) utożsamiający się z bohaterami
b) będący podmiotem lirycznym
c) wypowiadający się w trzeciej osobie liczby pojedynczej
d) wszechwiedzący
Rozwiązanie

Jedną z przyczyn upadku planowanego na Litwie powstania był:
a) indywidualizm i popędliwy charakter szlachty
b) niechęć do walki szlachty
c) brak odwagi i społecznej postawy szlachty
d) przedkładanie własnych interesów szlachty nad dobro Rzeczpospolitej
Rozwiązanie

W Księgach od I do X wszystkie wydarzenia rozgrywają się w ciągu:
a) dziesięciu dni
b) tygodnia
c) trzech dni
d) pięciu dni
Rozwiązanie

Na serwisie, który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
a) przedstawiające chwałę polskiego oręża
b) prezentujące królów polskich
c) prezentujące największych polskich dowódców
d) z polskiego sejmu
Rozwiązanie

Pierwotnie dzieło Mickiewicza miało nosić tytuł:
a) „Żegota”
b) „Zajazd”
c) „Żmudź”
d) „Litwa”
Rozwiązanie

Elementy dramatu w „Panu Tadeuszu” można odnaleźć w scenach opisujących:
a) radę w Dobrzyniu
b) walkę z Moskalami
c) polowanie na niedźwiedzia
d) poloneza
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Heglem
c) Krasińskim
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Z Celiną Szymanowską Mickiewicz miał:
a) sześcioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) czworo dzieci
d) ośmioro dzieci
Rozwiązanie

Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
a) na Ukrainę
b) do Francji
c) do Petersburga
d) na Sybir
Rozwiązanie

Emocje postaci czytelnik poznaje dzięki:
a) dystansowi narratora
b) obiektywnemu opisowi
c) występowaniu podmiotu lirycznego
d) zastosowaniu mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
a) dwadzieścia jeden lat
b) osiemnaście lat
c) dziewiętnaście lat
d) dwadzieścia lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies