Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju

Biblia to dzieło, które powstawało przez wiele setek lat, dlatego zawiera w sobie mądrość wielu pokoleń ludzi. Od początku człowiek zadawał sobie pytanie o powstanie świata, a także o sens istnienia zła. Pierwsza biblijna księga stara się poruszyć te problemy odwołując się do przekazów ustnych, które zrodziły się wśród ludu.
Opisy stworzenia świata i człowieka odnajdziemy w pierwszej księdze Tory, czyli „Księdze Rodzaju” (Genesis). W „Biblii Tysiąclecia” znajdziemy dwa opisy stworzenia człowieka. Pierwsze opowiadanie jest młodsze i wywodzi się z tradycji kapła... więcej

* * *

Księga Hioba – streszczenie i opracowanie

„Księga Hioba” stanowi jedną z ksiąg Starego Testamentu. Datuje się jej powstanie między V a III w. p.n.e. Należy do ksiąg dydaktycznych, zwanych także mądrościowymi. Uważa się, że jej Prolog i Epilog są jej najstarszymi częściami – oba fragmenty zostały napisane prozą i stanowiły dawną opowieść o cierpiącym niewinnie Sprawiedliwym. Późniejszy autor „Księgi Hioba” nadał jej inny charakter, wybierając język poezji. Pomiędzy Prologiem i Epilogiem zawarł poemat o niezawinionym cierpieniu, będący niby wielką rozprawą ze sprawiedliwością Stwórcy. Rozpocz... więcej

* * *

Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie

„Księga Koheleta” jest częścią Starego Testamentu pochodzącą najprawdopodobniej z końca III lub początku II w. p.n.e.. Należy do ksiąg mądrościowych (dydaktycznych). Zawiera uniwersalne przesłanie dotyczące sensu ludzkiego życia. „Kohelet” to nie imię autora, ale nazwa sprawowanej przez niego funkcji mędrca „przemawiającego na zebraniu” (Ekklesiastes). Głównym zagadnieniem utworu jest kwestia przemijania. W treści pojawia się często motyw vanitas vanitatum - marności nad marnościami i przekonanie, że wszystko co ziemskie jest marnością. Człowi... więcej

* * *

Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja

Tytuł „Pieśń nad pieśniami” oznacza pieśń najwspanialszą i najdoskonalszą, będąca ponad wszystkie inne. Tradycja przypisuje autorstwo pieśni królowi Salomonowi, jednak datuje się ją na pierwszą połowę IV w. p.n.e. (lub nawet III w. p.n.e.). Wskazuje na to wiele zapożyczeń z języka aramejskiego. Można je analizować jako tekst religijny – alegorię miłości Stwórcy do duszy ludzkiej, bądź Boga do Izraela (później interpretowano go jako zapis miłości Chrystusa do Kościoła), ale także skupić się na warstwie literackiej, ponieważ w jako jedynej w całej Biblii nie ma w niej ... więcej

* * *

Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja

Hymn o miłości św. Pawła uważany jest za jeden z najpiękniejszych utworów o miłości wszech czasów. Zawiera apoteozę tego uczucia, wznosząc je ponad takie wartości, jak mądrość, bogactwo, wiarę. Odwołuje się do boskiego przykazania miłości, dlatego w utworze tym miłość to „caritas” – pozbawiona jest zmysłowego „erosa”.

Apoteoza z greckiego „apotheosis” – ubóstwienie. Otoczenie kogoś lub czegoś czcią i uwielbieniem. Pochwała osób, rzeczy, wydarzeń, idei bądź wartości. W innym rozumieniu apoteoza oznaczać może przedstawienie postaci, idei lub wyd... więcej

* * *

Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie

Apokalipsa św. Jana jest częścią Nowego Testamentu. Powstała za czasów prześladowań pierwszych chrześcijan (panowanie Nerona i Domicjana) w latach 60. n.e. oraz na początku lat 90. n. e., gdy jej autor doznał objawienia na wyspie Patmos, gdzie został zesłany za karę. Jej autorstwo przypisuje się św. Janowi, autorowi Ewangelii, jednak nie jest to naukowo potwierdzone. Powstała w czasach uścisku, dlatego podobnie jak apokaliptyczna „Księga Daniela” ze Starego Testamentu ma za zadanie dodać uciśnionym odwagi i wspomóc ich wiarę.
W tłumaczeniu słowo „apokalipsa” oznacza objawienie, odsłon... więcej

* * *

Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja

„Przypowieść o synu marnotrawnym” rozbudowana jest w szerokie opowiadanie o szczególnym znaczeniu. To historia ojca i jego dwóch synów. Młodszy z nich zażądał podziału majątku. Zabrał część, która mu przypadała i ruszył w drogę. Szybko jednak wydał wszystko i został bez grosza przy duszy. W kraju, w którym przebywał, zapanował głód. Musiał by przeżyć zatrudnić się do wypasu świń. Jednak nadal głodował, czuł się samotny i opuszczony. Zazdrościł świniom że mają co jeść. Wspominał dom ojca, gdzie każdy najemnik był najedzony i szanowany. Postanawia wrócić do domu i po dr... więcej

* * *

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja

Bohaterem przypowieści jest „dobry Samarytanin”, przedstawiciel ludu uznawanego przez Żydów za odstępców i wrogów. Jezus przedstawia tę przypowieść odpowiadając jednemu z uczonych w Piśmie na pytanie „Kto jest moim bliźnim?” (ma ono głęboki sens zważywszy na wieloznaczność słowa „bliźni” w języku hebrajskim, które oznaczało zarówno „przyjaciela”, jak i „drugiego człowieka”). Uczeni żydowscy nie mieli wątpliwości, że bliźnim jest członek wspólnoty religijnej i narodowej, którą tworzył naród wybrany, ale nie wszyscy uważali za bliźnich obcych,... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies