Test:

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) laska
b) lilia
c) trzcina
d) skała
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) zbawienia
b) Boga
c) grzechu pierworodnego
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Mateusza
b) Macieja
c) Filipa
d) Marka
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
b) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
c) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
d) biblijnego męczennika
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Abrahama
b) Hioba
c) Izajasza
d) Lota
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) orzeł
b) wół
c) lew
d) baran
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) owcę
b) barana
c) kozła
d) jagnię
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) bezładu i ciemności
b) połączenia żywiołów
c) niebytu i nicości
d) Chaosu
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) piątego dnia
b) szóstego dnia
c) siódmego dnia
d) pierwszego dnia
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) zakładu Boga z Szatanem
b) nadmiernej pychy
c) grzechu ciężkiego
d) nadmiernej pokory
Rozwiązanie


Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią żałobną
b) zbiorem pieśni
c) pieśnią religijną
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Dawida
b) Salomona
c) Jonasza
d) Izaaka
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) lamentacyjną
b) apokaliptyczną
c) dziękczynną
d) hymniczną
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłosierdzie
b) nadzieja
c) wiara
d) miłość
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Czterech Jeźdźców
b) Bóg Ojciec
c) Starcy
d) Baranek
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) daremnie się buntować
b) nie zgadzać się z kimś
c) popaść w rozpacz
d) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) miskę soczewicy
b) salomonowy wyrok
c) mannę z nieba
d) laskę Mojżesza
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w II w. n. e.
b) w I w. p.n.e.
c) na przełomie I i II w. n. e.
d) w I w. n.e.
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) objawienie
b) Sąd Ostateczny
c) koniec świata
d) zagłada ludzkości
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) dwanaście
b) trzy
c) siedem
d) cztery
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Izajaszowi
b) Salomonowi
c) Dawidowi
d) Koheletowi
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być zapomnianym
b) być wyśmiewanym przez innych
c) płonąć ze wstydu
d) być kimś popularnym
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) św. Piotra
b) Jana Chrzciciela
c) św. Pawła
d) Judasza
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) mówienie językami aniołów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poznanie całej wiedzy
d) dar prorokowania
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Hioba
b) Łazarza
c) Mojżesza
d) Abrahama
Rozwiązanie

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 12
b) 7
c) 4
d) 3
Rozwiązanie

Teofania to:
a) spotkanie człowieka z Bogiem
b) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
c) wywyższenie Boga
d) złożenie Bogu ofiary
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Abrahama
b) Mojżesza
c) Jakuba
d) Izaaka
Rozwiązanie

Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) Bogiem-Jahwe
c) Chrystusem
d) kochankiem Oblubienicy
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) objawienie
b) ubóstwienie
c) misterium
d) pochwała
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies