Test:

Do ilu Kościołów Jan skierował Apokalipsę?
a) 7
b) 4
c) 3
d) 12
Rozwiązanie

W słup soli zamieniła się żona:
a) Izajasza
b) Hioba
c) Lota
d) Abrahama
Rozwiązanie

Symbolem płodności służącym do odpędzania złych mocy była:
a) skała
b) lilia
c) laska
d) trzcina
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) mówienie językami aniołów
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) poznanie całej wiedzy
d) dar prorokowania
Rozwiązanie

Batszeba była matką:
a) Izaaka
b) Jonasza
c) Dawida
d) Salomona
Rozwiązanie

Pan Bóg stworzył ziemię z:
a) niebytu i nicości
b) połączenia żywiołów
c) Chaosu
d) bezładu i ciemności
Rozwiązanie

Herodiada doprowadziła do śmierci:
a) św. Piotra
b) św. Pawła
c) Judasza
d) Jana Chrzciciela
Rozwiązanie

Ezaw to brat bliźniak:
a) Izaaka
b) Abrahama
c) Mojżesza
d) Jakuba
Rozwiązanie

Opis stworzenia świata ma strukturę:
a) lamentacyjną
b) apokaliptyczną
c) hymniczną
d) dziękczynną
Rozwiązanie

Hiob został skazany na cierpienia na skutek:
a) zakładu Boga z Szatanem
b) grzechu ciężkiego
c) nadmiernej pokory
d) nadmiernej pychy
Rozwiązanie


Oblubieniec może być:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kochankiem Oblubienicy
c) Bogiem-Jahwe
d) Chrystusem
Rozwiązanie

Autorstwo „Pieśń nad pieśniami” przypisuje się:
a) Koheletowi
b) Izajaszowi
c) Dawidowi
d) Salomonowi
Rozwiązanie

Zamiast ofiary z Izaaka Abraham złożył Bogu w ofierze:
a) owcę
b) kozła
c) barana
d) jagnię
Rozwiązanie

Oddanie czegoś wartościowego za coś o niewielkiej wartości to oddanie czegoś za:
a) miskę soczewicy
b) salomonowy wyrok
c) laskę Mojżesza
d) mannę z nieba
Rozwiązanie

Pieśń nad Pieśniami nie jest
a) pieśnią żałobną
b) pieśnią religijną
c) zbiorem pieśni
d) pieśnią weselną
Rozwiązanie

Kosmiczną całość symbolizowała liczba:
a) cztery
b) trzy
c) dwanaście
d) siedem
Rozwiązanie

Hiob jest między innymi symbolem:
a) ułomności ludzkich zsyłających na człowieka karę
b) bezkrytycznej postawy wobec bólu i cierpienia
c) biblijnego męczennika
d) niezłomnej postawy i godności człowieka w chwili próby
Rozwiązanie

Być na świeczniku oznacza:
a) być kimś popularnym
b) być wyśmiewanym przez innych
c) płonąć ze wstydu
d) być zapomnianym
Rozwiązanie

Podczas aktu Stworzenia Pan Bóg stworzył człowieka:
a) pierwszego dnia
b) siódmego dnia
c) piątego dnia
d) szóstego dnia
Rozwiązanie

Wierzgać przeciw ościeniowi oznacza:
a) wystosowywać bezpodstawne zarzuty
b) nie zgadzać się z kimś
c) daremnie się buntować
d) popaść w rozpacz
Rozwiązanie

Apoteoza to inaczej:
a) misterium
b) ubóstwienie
c) objawienie
d) pochwała
Rozwiązanie

Kto odpieczętował tajemniczą Księgę?
a) Czterech Jeźdźców
b) Starcy
c) Baranek
d) Bóg Ojciec
Rozwiązanie

Teofania to:
a) złożenie Bogu ofiary
b) spotkanie człowieka z Bogiem
c) pieśń dziękczynna skierowana do Boga
d) wywyższenie Boga
Rozwiązanie

Umrzeć to inaczej przenieść się na łono:
a) Abrahama
b) Łazarza
c) Hioba
d) Mojżesza
Rozwiązanie

Symbolicznym zwierzęciem przypisywanym św. Łukaszowi był:
a) baran
b) orzeł
c) lew
d) wół
Rozwiązanie

Studnia w Biblii jest symbolem:
a) oczyszczenia
b) zbawienia
c) grzechu pierworodnego
d) Boga
Rozwiązanie

Apokalipsa św. Jana powstała:
a) w I w. n.e.
b) na przełomie I i II w. n. e.
c) w II w. n. e.
d) w I w. p.n.e.
Rozwiązanie

Armagedon to inaczej:
a) Sąd Ostateczny
b) objawienie
c) zagłada ludzkości
d) koniec świata
Rozwiązanie

Wśród Apostołów nie odnajdziemy:
a) Filipa
b) Marka
c) Macieja
d) Mateusza
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłość
b) nadzieja
c) miłosierdzie
d) wiara
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies