Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja


Hymn o miłości św. Pawła uważany jest za jeden z najpiękniejszych utworów o miłości wszech czasów. Zawiera apoteozę tego uczucia, wznosząc je ponad takie wartości, jak mądrość, bogactwo, wiarę. Odwołuje się do boskiego przykazania miłości, dlatego w utworze tym miłość to „caritas” – pozbawiona jest zmysłowego „erosa”.

Apoteoza z greckiego „apotheosis” – ubóstwienie. Otoczenie kogoś lub czegoś czcią i uwielbieniem. Pochwała osób, rzeczy, wydarzeń, idei bądź wartości. W innym rozumieniu apoteoza oznaczać może przedstawienie postaci, idei lub wydarzenia w sposób wyidealizowany.

Ponadczasowa definicja miłości przedstawiona przez św. Pawła brzmi:
„Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje […]”
Święty Paweł – pochodził z Tarsu. Pierwotnie nosił imię Szaweł. Jego ojciec posiadał rzymskie obywatelstwo. Szaweł przez długi czas prześladował chrześcijan, co potwierdzają „Dzieje Apostolskie”. Przemiana w jego życiu rozpoczęła się od podróży do Damaszku. Doznał wówczas objawienia i nawrócił się. Od tej pory został misjonarzem, apostołem pogan. W Nowym Testamencie odnajdziemy jego „Listy” do wspólnot chrześcijańskich – Rzymian czy Koryntian.
Hymn o miłości jest najsłynniejszym fragmentem tekstów św. Pawła. Pierwsze trzy wersety podkreślają, że z miłością nie mogą się liczyć nawet najwspanialsze czyny, takie jak m. in. dar prorokowania, mówienie językami aniołów, poznanie całej wiedzy. Św. Paweł podkreśla, że bez miłości bylibyśmy niczym. Następna część utworu opisuje, co znaczy miłość. Autor nie wspomina jednak o samym uczuciu, a opisuje stosunek człowieka do człowieka. Miłość jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli z prawdą. To według św. Pawła prawdziwa miłość, jakże różna od współcześnie kreowanego, egocentrycznego wizerunku.
Miłość też jest wieczna, nigdy nie ustaje. Gdy znikną wymienione na początku dobrodziejstwa, miłość przetrwa. Ponieważ nikt nie ma pełnej wiedzy, świadomości, żaden człowiek nie jest doskonały – „po części poznajemy i po części prorokujemy”. Autor odnosi się następnie do swego doświadczenia z dzieciństwa, gdy mówił, czuł i myślał jak dziecko, a gdy stał się mężem, wyzbył się tego co dziecinne. Obecnie widzi nieostro, niczym w zwierciadle (więc nie do końca prawdziwie), widzi rzeczywistość we fragmentach. Jednak w przyszłości w obliczu Boga pozna całą prawdę, tak jak Najwyższy zna całą prawdę o nim. Na koniec wyznawca Zbawiciela podkreśla trzy wartości wiarę, nadzieję i miłość. Dwie pierwsze mają służyć do tego, by poznać pełnię bożej miłości, wejść w Boże Królestwo Miłości. Taką drogę pragnął ukazać św. Paweł.

„Hymn o miłości” to jedna z najpiękniejszych i najpełniejszych charakterystyk tego nieuchwytnego uczucia, jakie powstało. Mimo że św. Paweł pisze o miłości w obliczu Boga – pełnej, doskonałej, takiej jaka zapewne panuje w Królestwie Niebieskim, to jednak utwór ten można interpretować bez odwołania do religii. To wielki hymn pochwalny na cześć każdej – czystej, szczerej i prawdziwej miłości, która może nas spotkać w naszym życiu. Taka miłość powinna być wyzwaniem dla każdego człowieka, a dążenie do niej powinno towarzyszyć mu we wszystkich relacjach z innymi.

Szybki test:

Apoteoza to inaczej:
a) misterium
b) pochwała
c) ubóstwienie
d) objawienie
Rozwiązanie

Największą wartością według św. Pawła jest:
a) miłosierdzie
b) nadzieja
c) wiara
d) miłość
Rozwiązanie

Św. Paweł stawia miłość ponad:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) mówienie językami aniołów
c) dar prorokowania
d) poznanie całej wiedzy
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies