Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Biblia jako dzieło kulturotwórcze

Autor: Jakub Rudnicki

Biblia to zbiór pism, które Kościół uznał za natchnione, to znaczy przejawiające charyzmatyczny i bezpośredni wpływ Boga na poszczególnych autorów (nieomylnie i bezbłędnie przekazują prawdy o zbawieniu). Jej nazwa pochodzi od greckiego słowa „biblos” oznaczającego zwój papirusowy i księgę. Biblia przedstawia objawienie się Boga rodzajowi ludzkiemu i stopniowo odsłania boski plan odkupienia i zbawienia ludzkości. Stary Testament opowiada o przymierzu zawartym między Bogiem a ludem Izraela, zaś Nowy Testament o przymierzu między Bogiem a całą ludzkością.

Ponadczasową wartością Biblii stanowią zawarte w niej przekazy i prawdy moralne stanowiące fundament myśli humanistycznej i głęboko zakorzenione w kulturze europejskiej. Ich wartość uznają nie tylko wyznawcy judaizmu i chrześcijaństwa, ale także ludzie innych wyznań i ateiści. Dlatego Pismo Święte ma znaczenie zarówno historyczne, religijne, doktrynalne, jak i artystyczne. Jest przede wszystkim podstawą objawionej wiary dla milionów chrześcijan na całym świecie, którzy w Księdze szukają odpowiedzi na nurtujące ich pytania natury egzystencjalnej i religijnej, szukają wskazówek w codziennym postępowaniu. Tym samym Biblia jest najpoczytniejszym tekstem na świecie. Powstające przez ponad tysiąc lat biblijne księgi są olbrzymią skarbnicą wiedzy o świecie i człowieku. Ukazują historię ludu Izraela – jego dzieje historyczne, jak i dzieje ludu wybranego przez Boga, dlatego stanowią bezcenne źródło dla historyków i badaczy przeszłości.

Szczególną rolę Biblia stanowi dla literaturoznawców, pisarzy, poetów. Jest skarbnicą archetypów, toposów i motywów literackich, które twórcy różnych dziedzin (także sztuk plastycznych i muzyki) wykorzystywali w swoich dziełach odnosząc się do nich wprost lub poddając reinterpretacji (ponownej interpretacji). Biblia jest także wyzwaniem dla biblistów i translatorów – nowych przekładów fragmentów Pisma Świętego podejmowali się tak wybitni twórcy, jak m. in. Jan Kochanowski czy Czesław Miłosz.

Archetyp – pewien wzorzec lub wyobrażenie, które same w sobie jest niezmienne, a uzyskuje konkretyzację w kulturze i literaturze różnych epok w postaci symboli i obrazów archetypowych. Topos – powtarzający się na przestrzeni wieków motyw, występujący w obrębie literatury i sztuki danej kultury, cywilizacji. Budowany jest zwykle na zasadzie obrazu mającego na celu opis jakiejś sytuacji. Motyw – najmniejsza elementarna jednostka świata przedstawionego dzieła: zdarzenie, przedmiot, cecha, sytuacja, przeżycie.
Ponadto Biblia dała początek wielu gatunkom literackim z powodzeniem uprawianym po dzień dzisiejszy. Zawiera wiele przykładów różnych form gatunkowych oraz środków artystycznych. Biblia od wieków nie traci na swej aktualności i wciąż jest odczytywana na nowe sposoby przez badaczy, historyków, a przede wszystkim przez rzesze wiernych chrześcijan na całym świecie. Uniwersalizm biblijnych przekazów oparty jest na alegorycznym, pełnym metafor przekazie, który pozwala każdemu odbierać je w zależności od własnych przeżyć, doświadczeń i przemyśleń. Biblia jest niewątpliwie jednym z najważniejszych źródeł kultury europejskiej, a wykraczając poza krąg rodzimej kultury, także światowej kultury.


Zobacz inne artykuły:

Inne
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Symbolika biblijna
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Stylizacja biblijna
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies