Test:

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słodowych
b) Lodowych
c) Sodowych
d) Słonych
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wyżsi urzędnicy
b) uzywali arcykapłani
c) używali wszyscy arystokraci egipscy
d) używał następca faraona
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach budowli
b) w opisie walk
c) w opisach kostiumów
d) w opisie charakteru bohaterów
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) dwanaście lat
c) osiemnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) ibisa
b) skarabeusza
c) szakala
d) lwa
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Seta
b) Amona
c) Ozyrysa
d) Sema
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) ojciec
b) matka
c) kapłan
d) przyjaciel
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) warsztatem pisarza
b) konwencją XIX-wieczną
c) jego poglądami
d) założeniami pozytywistycznym
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) faraon uwolni libijskich niewolników
b) szybko zostanie zawarty pokój
c) to słaby kraj
d) rządzi nim nieudacznik
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) złotą bransoletę
b) niewolnika
c) kielich
d) pierścień
Rozwiązanie


Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Pentuer
b) Nitager
c) Tutmozis
d) Herhor
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Numbii
b) Gizie
c) Tebach
d) Memphis
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) pustynia zabiera żyzne grunty
b) Nil nierównomiernie wylewa
c) panoszą się cudzoziemcy
d) państwu zagrażają inne ludy
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „W dolinie”
b) „Szalbierz”
c) „Na rubieży”
d) „Pod Okrętem”
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) cudzołóstwo
b) zdradę narodu żydowskiego
c) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
d) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) złotej
b) mahoniowej
c) pszenicznej
d) miedzianej
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) zima
b) lato
c) wiosna
d) jesień
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Amona
b) Ozirisa
c) Sema
d) Seta
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Kair
b) Giza
c) Teby
d) Memfis
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) dwudziestej siódmej
b) dwudziestej pierwszej
c) osiemnastej
d) dwudziestej
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mefres
b) Mentezufis
c) Pentuer
d) Herhor
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) administrację pałacu
b) folwarki w dzierżawę
c) prawo uprawy żyznych ziem
d) prawo sprzedaży niewolników
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie X
b) Ramzesie XI
c) Ramzesie IX
d) Ramzesie XII
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) Labiryncie
b) świątyni Amona
c) świątyni Ozyrysa
d) piramidach
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) filologicznym
b) historycznym
c) matematyczno-fizycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) pustego kielicha
b) faraona
c) opadającego Nilu
d) piramidy
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Asyrią
b) Grecją
c) Libią
d) Persją
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) popularnonaukowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) naukowy wstęp
d) reportażowy wstęp
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) trwania
b) ducha
c) pragnienia
d) cienia
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 32
b) 29
c) 26
d) 19
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) wielowątkową
b) dotykajacą problemów władzy
c) poświęconą Egiptowi
d) historyczną
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Memphis
b) Dolnego Nilu
c) Górnego Nilu
d) państwa Haat
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) wieczornych
b) popołudniowych
c) południowych
d) porannych
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) historii Polski
c) języka polskiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Kamę
b) Lykona
c) Herhora
d) Ramzesa
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka dni
b) kilka miesięcy
c) kilka godzin
d) kilka tygodni
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) dwieście tysięcy żołnierzy
b) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
c) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) nie miał kto budować piramid
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) zatrudniano cudzoziemców
d) zapanował głód
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) kochanką faraona
b) pierwszą żoną faraona
c) córką Ramzesa XII
d) drugą żoną faraona
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) fenickiego
b) trackiego
c) tebańskiego
d) libijskiego
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) X wieku przed Chrystusem
b) IX wieku przed Chrystusem
c) XI wieku przed Chrystusem
d) XII wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) wahała się
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była mniejsza w porównaniu do innych państw
d) była niewystarczająca
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) przyjacielowi
b) córce
c) matce
d) żonie
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) kapłana
b) nomarchy
c) dowódcy armii
d) arcykapłana
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) fale na wodzie
b) kupę piasku
c) gliniane naczynie
d) fatamorganę
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Babilon
b) Teby
c) Gizę
d) Memphis
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Eunana
b) Samentu
c) Menesa
d) Herhora
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) marzec
b) wrzesień
c) luty
d) sierpień
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Żydów
b) Babilończyków
c) Fenicjan
d) Greków
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) buntem następcy faraona
b) wojną z Persją
c) nieurodzajem
d) wojną z Asyrią
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) swego najlepszego niewolnika
b) złoty kielich
c) klatkę z gołębiami
d) jedwabną chustę
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) bohaterowie
b) spisanie historii Ramzesa XIII
c) wątki miłosne
d) opisy architektury egipskiej
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Żydzi
c) Fenicjanie
d) Babilończycy
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) zieloną
b) niebieską
c) szarą
d) żółtą
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) na pustyni
b) po lewej stronie Nilu
c) nieopodal pałacu faraona
d) po prawej stronie Nilu
Rozwiązanie

Menes to:
a) bibliotekarz
b) strażnik Labiryntu
c) astrolog i wynalazca
d) minister skarbu
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zmumifikowane
b) pochowane w ziemi
c) zatopione w rzece
d) spalone
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) miksturę ze specjalnych ziół
b) kobyle mleko
c) krew z niewinnych dzieci
d) puchar wina
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) IX
b) V
c) VII
d) III
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) kapłan Amona
b) dowódca wojsk
c) nomarcha
d) arcykapłan
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Fenicjanie
b) Murzyni
c) Grecy
d) Żydzi
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Konstancina
c) Białegostoku
d) Lublina
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Tygodniku Ilustrowanym”
b) „Przeglądzie Ilustrowanym”
c) „Tygodniku Powszechnym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) broń
b) żywność
c) pieniądze
d) konie
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) ekonoma
c) oficera
d) zarządcy
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 36
c) 30
d) 32
Rozwiązanie

Bakura to:
a) kapłan
b) Grek
c) wojskowy
d) robotnik
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) wylew Nilu
b) nazwa egipska miesiąca
c) burza piaskowa
d) choroba
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) kapłanem
c) namiestnikiem prowincji
d) rządcą folwarku
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) władza
b) sława
c) kobiety
d) pieniądze
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) hełm
b) miecz
c) berło
d) pierścień
Rozwiązanie

Prus:
a) nie podzielił fabuły powieści
b) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
c) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
d) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Pieszczota
b) Rozkosz
c) Niewinność
d) Podniecenie
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) kanału
b) świątyni
c) grobowca
d) piramidy
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) cały wieczór
b) dwie godziny
c) sześć godzin
d) cały dzień
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Sema
b) Amona
c) Seta
d) Ozyrysa
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) synowi
b) Mefresowi
c) Herhorowi
d) Pentuerowi
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „zwycięski”
b) „mężny”
c) „niezwyciężony”
d) „bohaterski”
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Izaak
b) Jakub
c) Dawid
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje zasztyletowany
b) umiera otruty
c) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Marek od Tamary”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) miecza
b) hełmu
c) kielicha
d) konia
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Asyryjczyków
b) Babilończyków
c) Persów
d) Fenicjan
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) autentyczna
b) fikcyjna
c) legendarna
d) złożona z biografii kilku faraonów
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Francji
b) Niemczech
c) Austrii
d) Rosji
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Dagon
c) Tutmozis
d) Lykon
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) krokodyla
b) byka
c) lwa
d) panterę
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Mefres
b) Herhor
c) Ramzes XIII
d) Pentuer
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) artstokracja
b) wojsko
c) lud
d) warstwa kapłańska
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1888
b) 1892
c) 1894
d) 1890
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) zwierzęcia
b) drzewa
c) napoju
d) kruszcu
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) dwadzieścia lat
b) czternaście lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) dwudziestoletniemu synowi
b) bratu
c) doświadczonemu dowódcy armii
d) ministrowi wojny
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) niechęć ludzi do kapłanów
b) złe zarządzanie niewolnikami
c) cudzoziemców
d) słabość armii
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Hator
b) Horusa
c) Amona
d) Izydy
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Herhor
b) Pentuer
c) Tutmozis
d) Nitager
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) ibis
b) skarabeusz
c) byk
d) lew
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
b) ogólny
c) monumentalny
d) szczegółowy
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) tygrysa
b) wielbłąda
c) pantery
d) lwa
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Lublinie
c) Kaliszu
d) Warszawie
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies