Test:

„Faraon” odnosi się do:
a) XII wieku przed Chrystusem
b) XI wieku przed Chrystusem
c) X wieku przed Chrystusem
d) IX wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) nieopodal pałacu faraona
b) po prawej stronie Nilu
c) po lewej stronie Nilu
d) na pustyni
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) Nil nierównomiernie wylewa
b) pustynia zabiera żyzne grunty
c) państwu zagrażają inne ludy
d) panoszą się cudzoziemcy
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) sierpień
b) wrzesień
c) marzec
d) luty
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) jedwabną chustę
b) złoty kielich
c) klatkę z gołębiami
d) swego najlepszego niewolnika
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) czternaście lat
b) dwadzieścia lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używali wszyscy arystokraci egipscy
b) uzywali arcykapłani
c) używał następca faraona
d) używali wyżsi urzędnicy
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) nieurodzajem
b) wojną z Persją
c) buntem następcy faraona
d) wojną z Asyrią
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Murzyni
b) Grecy
c) Fenicjanie
d) Żydzi
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) kanału
b) świątyni
c) grobowca
d) piramidy
Rozwiązanie


Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) ogólny
c) monumentalny
d) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) folwarki w dzierżawę
c) administrację pałacu
d) prawo uprawy żyznych ziem
Rozwiązanie

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) warstwa kapłańska
b) lud
c) wojsko
d) artstokracja
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) pieniądze
b) żywność
c) konie
d) broń
Rozwiązanie

Menes to:
a) astrolog i wynalazca
b) strażnik Labiryntu
c) bibliotekarz
d) minister skarbu
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Ozyrysa
b) Seta
c) Sema
d) Amona
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) szarą
b) zieloną
c) niebieską
d) żółtą
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) kapłana
b) arcykapłana
c) nomarchy
d) dowódcy armii
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 30
b) 32
c) 36
d) 34
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Warszawskim”
b) „Przeglądzie Ilustrowanym”
c) „Tygodniku Powszechnym”
d) „Tygodniku Ilustrowanym”
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) zima
c) jesień
d) lato
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) bratu
b) doświadczonemu dowódcy armii
c) ministrowi wojny
d) dwudziestoletniemu synowi
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) ojciec
b) matka
c) kapłan
d) przyjaciel
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Giza
b) Kair
c) Teby
d) Memfis
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) trackiego
b) libijskiego
c) fenickiego
d) tebańskiego
Rozwiązanie

Samentu:
a) umiera otruty
b) zostaje zasztyletowany
c) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
d) popełnia samobójstwo
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) porannych
b) południowych
c) popołudniowych
d) wieczornych
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) namiestnikiem prowincji
b) rządcą folwarku
c) dowódca wojskowym
d) kapłanem
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) pierścień
b) berło
c) miecz
d) hełm
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) kapłan Amona
b) nomarcha
c) dowódca wojsk
d) arcykapłan
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) faraon uwolni libijskich niewolników
b) szybko zostanie zawarty pokój
c) to słaby kraj
d) rządzi nim nieudacznik
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Dagon
b) Lykon
c) Tutmozis
d) Hiram
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej
c) dwudziestej siódmej
d) dwudziestej pierwszej
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) miecza
b) kielicha
c) hełmu
d) konia
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „mężny”
b) „zwycięski”
c) „niezwyciężony”
d) „bohaterski”
Rozwiązanie

Bakura to:
a) robotnik
b) wojskowy
c) Grek
d) kapłan
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) historycznym
c) filologicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mefres
b) Mentezufis
c) Pentuer
d) Herhor
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Kamę
b) Herhora
c) Lykona
d) Ramzesa
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Pentuerowi
b) Herhorowi
c) synowi
d) Mefresowi
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) oficera
c) zarządcy
d) ekonoma
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) kupę piasku
b) fatamorganę
c) gliniane naczynie
d) fale na wodzie
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) sześć godzin
b) cały dzień
c) dwie godziny
d) cały wieczór
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słodowych
b) Lodowych
c) Słonych
d) Sodowych
Rozwiązanie

Tamaryndus to gatunek:
a) kruszcu
b) zwierzęcia
c) napoju
d) drzewa
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) założeniami pozytywistycznym
b) warsztatem pisarza
c) jego poglądami
d) konwencją XIX-wieczną
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) pochowane w ziemi
b) spalone
c) zatopione w rzece
d) zmumifikowane
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach kostiumów
b) w opisie walk
c) w opisie charakteru bohaterów
d) w opisach budowli
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) faraona
b) pustego kielicha
c) opadającego Nilu
d) piramidy
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) lwa
b) panterę
c) krokodyla
d) byka
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) miedzianej
b) złotej
c) pszenicznej
d) mahoniowej
Rozwiązanie

Prus:
a) nie podzielił fabuły powieści
b) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
c) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
d) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) dotykajacą problemów władzy
b) poświęconą Egiptowi
c) wielowątkową
d) historyczną
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie IX
b) Ramzesie X
c) Ramzesie XII
d) Ramzesie XI
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Asyrią
b) Persją
c) Grecją
d) Libią
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) opisy architektury egipskiej
b) bohaterowie
c) spisanie historii Ramzesa XIII
d) wątki miłosne
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Na rubieży”
b) „W dolinie”
c) „Szalbierz”
d) „Pod Okrętem”
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) popularnonaukowy wstęp
b) naukowy wstęp
c) reporterski wstęp
d) reportażowy wstęp
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Konstancina
c) Lublina
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Samentu
b) Herhora
c) Menesa
d) Eunana
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) drugą żoną faraona
b) pierwszą żoną faraona
c) kochanką faraona
d) córką Ramzesa XII
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Sema
b) Amona
c) Seta
d) Ozyrysa
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) entuzjastycznie przyjęta
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Teby
b) Memphis
c) Babilon
d) Gizę
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) dwanaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) państwa Haat
b) Memphis
c) Górnego Nilu
d) Dolnego Nilu
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) skarabeusz
b) lew
c) byk
d) ibis
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Rosji
b) Francji
c) Niemczech
d) Austrii
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Sema
b) Ozirisa
c) Amona
d) Seta
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) lwa
b) pantery
c) wielbłąda
d) tygrysa
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) córce
b) przyjacielowi
c) matce
d) żonie
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) zdradę narodu żydowskiego
b) cudzołóstwo
c) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
d) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Żydzi
c) Fenicjanie
d) Babilończycy
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Dawid
b) Izaak
c) Jakub
d) Mojżesz
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) burza piaskowa
b) wylew Nilu
c) nazwa egipska miesiąca
d) choroba
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) złotą bransoletę
b) kielich
c) pierścień
d) niewolnika
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Persów
b) Fenicjan
c) Babilończyków
d) Asyryjczyków
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) VII
b) V
c) III
d) IX
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Numbii
b) Memphis
c) Gizie
d) Tebach
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Greków
b) Babilończyków
c) Fenicjan
d) Żydów
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Pieszczota
b) Rozkosz
c) Niewinność
d) Podniecenie
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) cienia
b) ducha
c) trwania
d) pragnienia
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
b) dwieście tysięcy żołnierzy
c) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) autentyczna
b) fikcyjna
c) złożona z biografii kilku faraonów
d) legendarna
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1890
c) 1892
d) 1888
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) pieniądze
b) władza
c) sława
d) kobiety
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) piramidach
b) świątyni Amona
c) świątyni Ozyrysa
d) Labiryncie
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) wahała się
b) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
c) była mniejsza w porównaniu do innych państw
d) była niewystarczająca
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Herhor
c) Mefres
d) Pentuer
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Tutmozis
b) Pentuer
c) Nitager
d) Herhor
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka tygodni
b) kilka godzin
c) kilka miesięcy
d) kilka dni
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) lwa
b) skarabeusza
c) ibisa
d) szakala
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Tutmozis
b) Pentuer
c) Herhor
d) Nitager
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) puchar wina
c) kobyle mleko
d) miksturę ze specjalnych ziół
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiśle
c) Nałęczowie
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Hator
b) Amona
c) Izydy
d) Horusa
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) niechęć ludzi do kapłanów
b) cudzoziemców
c) złe zarządzanie niewolnikami
d) słabość armii
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) nie miał kto budować piramid
b) zapanował głód
c) zatrudniano cudzoziemców
d) zmniejszyły się tereny uprawne
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 19
b) 29
c) 26
d) 32
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies