Test:

Jak stwierdził Herhor, podstawą społeczeństwa jest:
a) wojsko
b) warstwa kapłańska
c) lud
d) artstokracja
Rozwiązanie

Stolica państwa faraona to:
a) Memfis
b) Teby
c) Kair
d) Giza
Rozwiązanie

W którym roku panowania faraona Ramzesa XII rozpoczyna się powieść?
a) 26
b) 19
c) 29
d) 32
Rozwiązanie

Epilog obejmuje:
a) kilka dni
b) kilka godzin
c) kilka tygodni
d) kilka miesięcy
Rozwiązanie

San-Amen-Herhor został pierwszym faraonem dynastii:
a) osiemnastej
b) dwudziestej
c) dwudziestej pierwszej
d) dwudziestej siódmej
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Skarby Egiptu gromadzone były od wieków i przechowywane w:
a) piramidach
b) świątyni Ozyrysa
c) Labiryncie
d) świątyni Amona
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) łaciny
c) języka polskiego
d) historii Polski
Rozwiązanie

Bakura to:
a) robotnik
b) Grek
c) kapłan
d) wojskowy
Rozwiązanie

Hebron była córką nomarchy:
a) libijskiego
b) tebańskiego
c) trackiego
d) fenickiego
Rozwiązanie


Tamaryndus to gatunek:
a) napoju
b) kruszcu
c) zwierzęcia
d) drzewa
Rozwiązanie

Rodowici Egipcjanie mieli skórę barwy:
a) pszenicznej
b) miedzianej
c) złotej
d) mahoniowej
Rozwiązanie

Sarę przed ukamienowaniem ratuje tajemniczy kapłan odziany w skórę:
a) lwa
b) tygrysa
c) wielbłąda
d) pantery
Rozwiązanie

Syn Sary I Ramzesa to:
a) Dawid
b) Jakub
c) Mojżesz
d) Izaak
Rozwiązanie

Kto poinformował księcia, że Herhor, Mefres i Pentuer zawarli układ z delegatem Asyrii?
a) Hiram
b) Dagon
c) Lykon
d) Tutmozis
Rozwiązanie

Prus uważał, że powieść historyczna jest sprzeczna z:
a) założeniami pozytywistycznym
b) warsztatem pisarza
c) konwencją XIX-wieczną
d) jego poglądami
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Lublina
c) Zamościa
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Wśród darów dla faraona od króla Assara nie było:
a) miecza
b) kielicha
c) hełmu
d) konia
Rozwiązanie

Beroes ostrzegał przed:
a) buntem następcy faraona
b) wojną z Asyrią
c) nieurodzajem
d) wojną z Persją
Rozwiązanie

Bankierami możnych, których majątki dzierżawili, pobierając podatki dla siebie byli:
a) Grecy
b) Babilończycy
c) Żydzi
d) Fenicjanie
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Piotr znad Bugu”
b) „Marek od Tamary”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Tytułu erpatre:
a) używał następca faraona
b) używali wyżsi urzędnicy
c) uzywali arcykapłani
d) używali wszyscy arystokraci egipscy
Rozwiązanie

Książę libijski, Musawasa, wypowiedział wojnę Egiptowi, sądząc, że:
a) szybko zostanie zawarty pokój
b) faraon uwolni libijskich niewolników
c) rządzi nim nieudacznik
d) to słaby kraj
Rozwiązanie

Ludzie oskarżali Sarę o:
a) opóźnienie się przypływu Nilu nieurodzaj
b) uwiedzenie młodego faraona w celach majątkowych
c) cudzołóstwo
d) zdradę narodu żydowskiego
Rozwiązanie

Grób Ramzesa XII znajdował się w:
a) Tebach
b) Numbii
c) Gizie
d) Memphis
Rozwiązanie

Głównym elementem powieści są:
a) spisanie historii Ramzesa XIII
b) bohaterowie
c) opisy architektury egipskiej
d) wątki miłosne
Rozwiązanie

Nikotris była:
a) drugą żoną faraona
b) córką Ramzesa XII
c) pierwszą żoną faraona
d) kochanką faraona
Rozwiązanie

Hiram namawiał Ramzesa XIII do tego by zlecił Fenicjanom wybudowanie:
a) piramidy
b) kanału
c) grobowca
d) świątyni
Rozwiązanie

Konflikt między Ramzesem XIII i Herhorem odczytywano jako aluzję do walki i sporów, toczonych w:
a) Francji
b) Niemczech
c) Austrii
d) Rosji
Rozwiązanie

Dzieło Prus dedykował:
a) żonie
b) przyjacielowi
c) córce
d) matce
Rozwiązanie

Po ilu latach panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem zmarł faraon Mer-amen-Ramzes XII?
a) 34
b) 30
c) 36
d) 32
Rozwiązanie

Talentem reporterskim wykazał się Prus:
a) w opisach kostiumów
b) w opisie walk
c) w opisach budowli
d) w opisie charakteru bohaterów
Rozwiązanie

Największa słabość Ramzesa to:
a) kobiety
b) władza
c) pieniądze
d) sława
Rozwiązanie

Spotkanie przeciwników Ramzesa XIII i arcykapłanów odbywa się w świątyni:
a) Ozyrysa
b) Sema
c) Seta
d) Amona
Rozwiązanie

Najwyższym urzędnikiem w państwie faraona był:
a) arcykapłan
b) nomarcha
c) kapłan Amona
d) dowódca wojsk
Rozwiązanie

Następca tronu Ramzes w wojnie z Libią gromadzi wojska w okolicy Jezior:
a) Słonych
b) Sodowych
c) Lodowych
d) Słodowych
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) filologicznym
c) historycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Miesiąc Hator, w którym wody Nilu stały się brunatne to:
a) wrzesień
b) sierpień
c) luty
d) marzec
Rozwiązanie

Ubytek rąk do pracy w Egipcie sprawiał, że:
a) zapanował głód
b) zmniejszyły się tereny uprawne
c) zatrudniano cudzoziemców
d) nie miał kto budować piramid
Rozwiązanie

Sament to kapłan świątyni:
a) Seta
b) Ozyrysa
c) Sema
d) Amona
Rozwiązanie

Władca Libijczyków dowództwo nad pierwszym korpusem powierzył Tehennie:
a) dwudziestoletniemu synowi
b) doświadczonemu dowódcy armii
c) ministrowi wojny
d) bratu
Rozwiązanie

Ulubieńcem następcy faraona był:
a) Herhor
b) Pentuer
c) Nitager
d) Tutmozis
Rozwiązanie

„Faraon” odnosi się do:
a) X wieku przed Chrystusem
b) XII wieku przed Chrystusem
c) XI wieku przed Chrystusem
d) IX wieku przed Chrystusem
Rozwiązanie

Prus:
a) podzielił fabułę powieści na dwa tomy
b) nie podzielił fabuły powieści
c) podzielił fabułę powieści na trzy tomy
d) podzielił fabułę powieści na cztery tomy
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Nałęczowie
c) Zakopanem
d) Wiedniu
Rozwiązanie

W powieści głosem Prusa – publicysty jest:
a) Ramzes XIII
b) Pentuer
c) Mefres
d) Herhor
Rozwiązanie

Ojciec Sary – Gedeon był:
a) dowódca wojskowym
b) kapłanem
c) namiestnikiem prowincji
d) rządcą folwarku
Rozwiązanie

Apis to czczony w Memfis:
a) skarabeusz
b) lew
c) ibis
d) byk
Rozwiązanie

Herhor porównał całą ludność do:
a) piramidy
b) faraona
c) opadającego Nilu
d) pustego kielicha
Rozwiązanie

Po powrocie z Teb stary faraon mianował księcia namiestnikiem:
a) Górnego Nilu
b) Dolnego Nilu
c) państwa Haat
d) Memphis
Rozwiązanie

Przyroda w dziele ukazana jest w sposób:
a) szczegółowy
b) świadczący o dobrej znajomości autora botaniki
c) monumentalny
d) ogólny
Rozwiązanie

Faraon wynoszony był w lektyce i ukazywał się na dziedzińcu swojej gwardii w godzinach:
a) popołudniowych
b) porannych
c) południowych
d) wieczornych
Rozwiązanie

Miastem „stubramowym” nazywano:
a) Memphis
b) Babilon
c) Gizę
d) Teby
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) oficera
c) ekonoma
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Tyfon to:
a) choroba
b) wylew Nilu
c) nazwa egipska miesiąca
d) burza piaskowa
Rozwiązanie

Odsuniecie Sary radzi Ramzesowi:
a) przyjaciel
b) matka
c) kapłan
d) ojciec
Rozwiązanie

Ramzes pożycza pieniądze od Dagona oddając mu w zamian:
a) prawo sprzedaży niewolników
b) folwarki w dzierżawę
c) administrację pałacu
d) prawo uprawy żyznych ziem
Rozwiązanie

Pracę nad „Faraonem” Bolesław Prus rozpoczął w roku:
a) 1894
b) 1892
c) 1890
d) 1888
Rozwiązanie

Stracie wojsk egipskich i libijskich trwało:
a) sześć godzin
b) cały dzień
c) cały wieczór
d) dwie godziny
Rozwiązanie

Anibis, bożek pogrzebu, miał głowę:
a) ibisa
b) skarabeusza
c) szakala
d) lwa
Rozwiązanie

Syn Sary został zabity przez:
a) Kamę
b) Lykona
c) Herhora
d) Ramzesa
Rozwiązanie

Najpiękniejsza pora roku dla Egiptu to:
a) wiosna
b) zima
c) jesień
d) lato
Rozwiązanie

Sara przed wyjazdem Ramzesa podarowała mu:
a) klatkę z gołębiami
b) swego najlepszego niewolnika
c) jedwabną chustę
d) złoty kielich
Rozwiązanie

Dzieło Prusa poprzedza poświęcony Egiptowi, jego topografii, społeczeństwu:
a) naukowy wstęp
b) reporterski wstęp
c) popularnonaukowy wstęp
d) reportażowy wstęp
Rozwiązanie

Powieść drukowana była w latach 1895 – 1896w odcinkach w:
a) „Przeglądzie Ilustrowanym”
b) „Tygodniku Powszechnym”
c) „Tygodniku Ilustrowanym”
d) „Przeglądzie Warszawskim”
Rozwiązanie

Ostatnią wojnę z Libijczykami, przed walką za panowania Ramzesa XII prowadził Ramzes:
a) VII
b) III
c) IX
d) V
Rozwiązanie

W nomesie Hak Ramzes wysłuchuje raportu o prowadzeniu prowincji. Nomarcha za zubożenie Egiptu obwinia:
a) złe zarządzanie niewolnikami
b) cudzoziemców
c) niechęć ludzi do kapłanów
d) słabość armii
Rozwiązanie

W północno – wschodniej części Memfisu, w dzielnicy cudzoziemskiej Fenicjanin Asarhadon prowadził zajazd:
a) „Na rubieży”
b) „Pod Okrętem”
c) „Szalbierz”
d) „W dolinie”
Rozwiązanie

Tutmozis zmarł od ciosu zadanego toporem przez:
a) Samentu
b) Menesa
c) Eunana
d) Herhora
Rozwiązanie

Sargon upokarza Ramzesa, pokonując na igrzyskach w świątyni Astoreth:
a) krokodyla
b) panterę
c) lwa
d) byka
Rozwiązanie

Herhor w pierwszym dniu panowania młodego faraona poinformował Ramzesa XIII, że ma do dyspozycji:
a) dziewięćdziesiąt tysięcy żołnierzy
b) dwieście tysięcy żołnierzy
c) sześćdziesiąt tysięcy żołnierzy
d) sto dwadzieścia tysięcy żołnierzy
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) entuzjastycznie przyjęta
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Folwark następcy faraona, w którym zamieszkała Sara mieścił się:
a) na pustyni
b) nieopodal pałacu faraona
c) po lewej stronie Nilu
d) po prawej stronie Nilu
Rozwiązanie

W lutym opadający Nil przybiera barwę:
a) szarą
b) zieloną
c) niebieską
d) żółtą
Rozwiązanie

Nikotris była córką:
a) kapłana
b) arcykapłana
c) nomarchy
d) dowódcy armii
Rozwiązanie

Fenicja celowo chciała wywołać wojnę między Egiptem a Asyrią, żeby później czerpać ogromne zyski, dostarczając obu stronom:
a) pieniądze
b) broń
c) żywność
d) konie
Rozwiązanie

Arcykapłanem Amona w Tebach i ministrem wojny był:
a) Tutmozis
b) Nitager
c) Herhor
d) Pentuer
Rozwiązanie

Mentezufis opowiadał, że człowiek składa się z trzech części: ciała, iskry bożej i łączącego je:
a) ducha
b) pragnienia
c) cienia
d) trwania
Rozwiązanie

Infuła - symbol władzy królewskiej to:
a) miecz
b) berło
c) pierścień
d) hełm
Rozwiązanie

Przed napisaniem „Faraona” Prus za anachroniczną i nieodpowiednią dla pozytywizmu uważał powieść:
a) poświęconą Egiptowi
b) dotykajacą problemów władzy
c) historyczną
d) wielowątkową
Rozwiązanie

Gdy Ramzes XII udał się wraz ze świtą do Teb, by podziękować bogom za przypływ zarządzanie sprawami państwowymi na czas nieobecności powierzył:
a) Mefresowi
b) synowi
c) Herhorowi
d) Pentuerowi
Rozwiązanie

Badania wykazały, że dynastia dwudziesta skończyła się na faraonie:
a) Ramzesie XII
b) Ramzesie X
c) Ramzesie XI
d) Ramzesie IX
Rozwiązanie

Postać głównego bohatera, Ramzesa XIII, jest:
a) złożona z biografii kilku faraonów
b) legendarna
c) autentyczna
d) fikcyjna
Rozwiązanie

Oficerowie greccy pod dowództwem Kaliposa prosili euterpe, aby ciało Patroklesa zostało zgodnie z greckim obyczajem:
a) zmumifikowane
b) spalone
c) zatopione w rzece
d) pochowane w ziemi
Rozwiązanie

Kama, gdy Dagon po raz pierwszy przysłał ją do Ramzesa miała:
a) czternaście lat
b) szesnaście lat
c) dwadzieścia lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Kama zapytana przez księcia o imię odparła, że brzmi ono:
a) Rozkosz
b) Pieszczota
c) Podniecenie
d) Niewinność
Rozwiązanie

Posążek posiadający magiczną właściwość – każdej nocy odpadały mu ręce, nogi i głowa, a po modlitwie faraona wszystkie członki zrastały się na nowo - przedstawiał:
a) Ozirisa
b) Seta
c) Amona
d) Sema
Rozwiązanie

Samentu:
a) zostaje zasztyletowany
b) popełnia samobójstwo
c) zostaje skazany na śmierć za zdradę interesów państwa
d) umiera otruty
Rozwiązanie

Ramzes dotyk niewidzialnych dłoni odczuwa w świątyni:
a) Izydy
b) Horusa
c) Hator
d) Amona
Rozwiązanie

Nomarcha nomesu Aa wyjaśnił Ramzesowi, że państwo ubożeje, gdyż:
a) pustynia zabiera żyzne grunty
b) państwu zagrażają inne ludy
c) panoszą się cudzoziemcy
d) Nil nierównomiernie wylewa
Rozwiązanie

Liczba urzędników w Egipcie:
a) była mniejsza w porównaniu do innych państw
b) wahała się
c) przekraczała potrzeby administracyjne państwa
d) była niewystarczająca
Rozwiązanie

Arcykapłan świątyni Seta zalecił staremu i schorowanemu władcy, żeby każdego dnia pił:
a) krew z niewinnych dzieci
b) kobyle mleko
c) puchar wina
d) miksturę ze specjalnych ziół
Rozwiązanie

Ramzes XIII został naczelnym wodzem w wojnie z:
a) Asyrią
b) Persją
c) Grecją
d) Libią
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwanaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Nomarcha to nazwa naczelnika nomu w starożytnym Egipcie pochodząca od:
a) Greków
b) Babilończyków
c) Fenicjan
d) Żydów
Rozwiązanie

Ramzes zrozumiał, że państwo nie jest potężnym gmachem, do którego każdy władca musi dołożyć przynajmniej jeden kamień chwały, lecz przypomina:
a) gliniane naczynie
b) fatamorganę
c) fale na wodzie
d) kupę piasku
Rozwiązanie

Erpatre martwiło, że w folwarku Sary mieszkają sami:
a) Grecy
b) Murzyni
c) Fenicjanie
d) Żydzi
Rozwiązanie

Obok faraona Ramzesa XII najpotężniejszą osobą w państwie egipskim był:
a) Mefres
b) Pentuer
c) Herhor
d) Mentezufis
Rozwiązanie

Sara wyjawiła Ramzesowi przepowiednię starej kapłanki, według której ona i dziecko zginą z winy:
a) Fenicjan
b) Persów
c) Asyryjczyków
d) Babilończyków
Rozwiązanie

Dagon prosząc Sarę o wstawiennictwo u następcy faraona ofiarowuje jej:
a) kielich
b) złotą bransoletę
c) pierścień
d) niewolnika
Rozwiązanie

Herhor, pogratulował władcy zwycięstwa nad Libijczykami oraz przekazał wolę najwyższej rady, która prosiła, aby faraon przekazał dziesięć talentów dla pułków i proponowała, by przy jego imieniu był przydomek:
a) „mężny”
b) „bohaterski”
c) „zwycięski”
d) „niezwyciężony”
Rozwiązanie

Menes to:
a) bibliotekarz
b) astrolog i wynalazca
c) strażnik Labiryntu
d) minister skarbu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies