Test:

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) nieśmiałości
c) ogłady
d) samodzielności
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na luteranizm
c) na judaizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Ozierskiego
c) Sztettera
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z algebrą
c) z językiem rosyjskim
d) z łaciną
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) zróżnicowany
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Ciekoty
c) Psary
d) Udary
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) szlachetnym młodzieńcem
c) burżujem
d) paniczem
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 4 osób
c) z 2 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Wigwizdowie
c) na Wiejskiej
d) na Barakowej
Rozwiązanie


„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) wejście do szkoły
c) bramę cmentarną
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Głównej
c) Ochronki
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) złym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) niejednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) urodził się Andrzej Radek
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) arytmetyki
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Andrzejowi Radkowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) pocztowcem
c) grabarzem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Ciekotach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) przyznał mu podwyżkę
c) awansował go
d) zwolnił go
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) strzelaniem z pistoletu
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) matkę
c) polski hymn
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) partii wolno-próżniackiej
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) bójki
c) obrazy nauczyciela
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) wystąpienie Zygiera
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) recytacja Zygiera
d) prośba Zabielskiego
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) ksiądz
c) matka
d) ojciec
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
b) korepetytorem
c) uczniem 7 klasy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Żabą
c) Kawką
d) Wroną
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 24 ruble
c) 12 rubli
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) sześć lat
c) osiem lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) niespełnionej historii
c) młodzieńczego pamiętnika
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Zbawiciel
c) Pokrzepiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) ateistą
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) oczytanie
c) kulturę osobistę
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) inspektora Zabielskiego
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) reportażu
c) eseju
d) dokumentu
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) kontrolować uczniów
c) wspominać czasy powstania
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 10
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocnością rusyfikacji
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensowna
d) bezowocna
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) głoszenie po polsku kazań
c) niechęć do Rosjan
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) choroby
c) urodzin
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze pruskim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Wilna
c) do Lwowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) wykładowcy
c) administratora
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) z powodu wybuchu wojny
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor - inspektor
c) dyrektor szkoły
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) u progu kariery
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Krakowie
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stancja
b) klasa wstępna
c) stołówka
d) koza
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) pucybuta
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) wydał pod pseudonimem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) szynkarza
c) fornala
d) handlarza
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dojrzewa do patriotyzmu
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Radom
c) Kielce
d) Krosno
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "kapuś"
c) "starszy"
d) inspektor
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) namowy kolegów
c) miłości do "Biruty"
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) pomocnik klasowych gospodarzy
b) Majewski
c) gubernator
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) rewidowano mu tornister
c) bito go
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Żydom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) rusyfikacja
c) praca u podstaw
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Redutę Ordona
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) chciał bronić honoru polskiego
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem straży
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem policji
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 8
c) w 10
d) w 6
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Anusia
c) Kaśka
d) Joaśka
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) cykliczna
c) niespójna
d) spoista
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był znakomitym myśliwym
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Maryli i Władziowi
b) Władziowi i Mici
c) Mici i Stasiowi
d) Stasiowi i Maryli
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies