Test:

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) oczytanie
c) kulturę osobistę
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) Bożego Narodzenia
c) choroby
d) urodzin
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) korepetytor
c) urzędnik państwowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) języka polskiego
c) języka rosyjskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) jednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) dyrektor szkoły
c) nauczyciel
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Psarach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Kaliszu
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) w USA
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) u progu kariery
Rozwiązanie


Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) w konkury do jej córek
b) wspominać czasy powstania
c) kontrolować uczniów
d) na kawę
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) miłości do "Biruty"
c) namowy kolegów
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) fornala
c) handlarza
d) szynkarza
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) paniczem
c) szlachcicem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Zbawiciel
c) Wybawiciel
d) Wskrzesiciel
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) pucybuta
c) parobka
d) korepetytora
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) obrazy nauczyciela
c) patriotyzmu
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) niechęć do Rosjan
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Wielką Improwizację
c) Redutę Ordona
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na judaizm
c) na luteranizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) spoista
c) rozwlekła
d) niespójna
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Anusia
c) Kaśka
d) Joaśka
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze rosyjskim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze pruskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Rosjanom
c) Żydom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) pomocnik klasowych gospodarzy
c) Majewski
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Ozierskiego
b) Wiechowskiego
c) Majewskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Anna zaczęła studia
b) z powodu wybuchu wojny
c) z powodu choroby Stogowskiego
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) eseju
c) dokumentu
d) reportażu
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) samodzielności
b) nieśmiałości
c) poczucia humoru
d) ogłady
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Maryli i Władziowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Władziowi i Mici
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) strzelaniem z pistoletu
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 4 osób
c) z 3 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) "pomidorowców"
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) niejednolity
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 12
c) 10
d) 6
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 8
c) w 6
d) w 12
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) przezywano tak Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał incognito
b) wydał pod pseudonimem
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był znakomitym myśliwym
c) miał własnego konia
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) pamiętnika okresu dojrzewania
b) niespełnionej historii
c) dziecięcej opowieści
d) młodzieńczego pamiętnika
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem polskim
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) pocztowcem
c) grabarzem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Zatorzu
c) na Wiejskiej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) mowa karczmarki
c) wystąpienie Zygiera
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ateistą
c) ortodoksyjnym katolikiem
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) matka
c) ojciec
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Warszawy
c) do Wilna
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) matkę
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) polski hymn
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) osiem lat
c) siedem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) stancja
c) klasa wstępna
d) koza
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dorastaniu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Psary
c) Komary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Szkoły Głównej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) "kacyk"
c) inspektor
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) dobrym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał bronić honoru polskiego
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) bezowocna
c) bezsensowna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 24 ruble
c) 12 rubli
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) bieda na wsi
c) rusyfikacja
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) u myśliwego Nogi
d) w stodole
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przeniósł go do innej placówki
b) zwolnił go
c) przyznał mu podwyżkę
d) awansował go
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) codziennie zamykano go w kozie
c) wyśmiewano się z niego
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) carskim agentem
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Sową
c) Kawką
d) Żabą
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) wykładowcy
c) nauczyciela
d) administratora
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) pomocnika Mieszoczkina
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Radom
c) Krosno
d) Kalisz
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) prośba Zabielskiego
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) wstawienie się za Radkiem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies