Test:

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) szlachcicem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) paniczem
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) matkę
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) polski hymn
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) dziecięcej opowieści
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) urodzin
b) Bożego Narodzenia
c) Zielonych Świątek
d) choroby
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) arytmetyki
c) łaciny
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) złym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Wiatr od morza
c) Przedwiośnie
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) Anna zaczęła studia
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie


Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 4 osób
c) z 2 osób
d) z 3 osób
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) na strychu
c) w stodole
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) dziewięć lat
c) sześć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Ochronki
c) Szkoły Początkowej
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze rosyjskim
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) uczniem 7 klasy
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Ozierskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) ksiądz
c) nauczyciel
d) ojciec
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dorastaniu
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 6
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) Majewski
c) gubernator
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) w USA
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) miał własnego konia
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) wstawienie się za Radkiem
c) groźba wyrzucenia ze szkoły
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) obrazy nauczyciela
c) kłótni z profesorem
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) bogaty
b) niejednolity
c) schematyczny
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Joaśka
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) dyrektor - inspektor
c) nauczyciel
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) korepetytora
b) pucybuta
c) woźnicy
d) parobka
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) w konkury do jej córek
b) kontrolować uczniów
c) wspominać czasy powstania
d) na kawę
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) rewidowano mu tornister
c) codziennie zamykano go w kozie
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Ciekotach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Zatorzu
c) na Wigwizdowie
d) na Barakowej
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) nieśmiałości
c) samodzielności
d) ogłady
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) zwolnił go
c) przeniósł go do innej placówki
d) awansował go
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Lwowa
c) do Warszawy
d) do Wilna
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się w porannych godzinach
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Redutę Ordona
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Kielce
c) Radom
d) Kalisz
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) wystąpienie Zygiera
c) mowa karczmarki
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) leśnikiem
c) grabarzem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 6
c) 12
d) 10
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) "pomidorowców"
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) koza
c) stancja
d) stołówka
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) kupca
d) fornala
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) miłości do "Biruty"
c) recytacji Zygiera
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) kulturę osobistę
c) patriotyzm
d) wykształcenie
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) urodził się Andrzej Radek
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Stasiowi i Maryli
c) Maryli i Władziowi
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) niejednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) prawosławnym
c) ponownie ochrzczony
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem straży
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) głoszenie po polsku kazań
c) krytykę rusyfikacji
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) cykliczna
c) rozwlekła
d) niespójna
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Niemcom
c) Żydom
d) Polakom
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał pod pseudonimem
c) wydał incognito
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) bramę cmentarną
c) wejście do szkoły
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) rusyfikacja
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał bronić honoru polskiego
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 18 kopiejek
c) 20 złotych
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z algebrą
c) z łaciną
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) nauczyciela
c) administratora
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) bezowocna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) daremna
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Psary
c) Ciekoty
d) Komary
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) reportażu
c) sprawozdania
d) dokumentu
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Marcinowi Borowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) strzelaniem z pistoletu
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kapuś"
b) "kacyk"
c) "starszy"
d) inspektor
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) pomocnika Mieszoczkina
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) profesor
c) urzędnik państwowy
d) lokaj
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies