Test:

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) komendantem straży
c) komendantem policji
d) carskim agentem
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na luteranizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) "pomidorowców"
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 10
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Szkoły Początkowej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Maryli i Władziowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Mici i Stasiowi
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) pomocnika Mieszoczkina
c) inspektora Zabielskiego
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) ojciec
c) nauczyciel
d) ksiądz
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) Stogowski dostał lepszą pracę
c) Anna zaczęła studia
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał bronić honoru polskiego
Rozwiązanie


W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "kacyk"
c) "kapuś"
d) "starszy"
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) języka rosyjskiego
c) języka polskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Kielcach
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Anusia
c) Joaśka
d) Małgośka
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) oczytanie
b) patriotyzm
c) kulturę osobistę
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) codziennie zamykano go w kozie
c) rewidowano mu tornister
d) bito go
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) grabarzem
b) kancelistą
c) pocztowcem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednolity bieg
b) jednowątkowy bieg
c) niejednolity bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) patriotyzmu
c) kłótni z profesorem
d) bójki
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Żabą
b) Kawką
c) Sową
d) Wroną
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) miał własnego konia
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 24 ruble
c) 12 rubli
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) praca u podstaw
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) bieda na wsi
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Kielce
c) Radom
d) Kalisz
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) niechęć do Rosjan
c) głoszenie po polsku kazań
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) dziecięcej opowieści
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał incognito
c) wydał pod pseudonimem
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) w konkury do jej córek
c) kontrolować uczniów
d) na kawę
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 6
c) w 12
d) w 8
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) woźnicy
c) pucybuta
d) korepetytora
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ponownie ochrzczony
c) ortodoksyjnym katolikiem
d) ateistą
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) opluwaniem nauczycieli
c) strzelaniem z pistoletu
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) siedem lat
b) osiem lat
c) sześć lat
d) dziewięć lat
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Wielką Improwizację
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) szlachcicem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) burżujem
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) daremna
c) bezsensowna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Ozierskiego
b) Sztettera
c) Majewskiego
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) u progu kariery
d) w USA
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Romciowi Gumowiczowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) dokumentu
c) reportażu
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze pruskim
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) w stodole
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dojrzewaniu
b) powieść o dorastaniu
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) urzędnik państwowy
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) koza
c) stancja
d) stołówka
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) recytacja Zygiera
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) bramę cmentarną
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Psary
c) Ciekoty
d) Komary
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) niespójna
c) rozwlekła
d) cykliczna
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) złym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 1 osoby
c) z 4 osób
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) schematyczny
c) niejednolity
d) bogaty
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) mowa karczmarki
b) wystąpienie Zygiera
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Bożego Narodzenia
c) urodzin
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) urodził się Andrzej Radek
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) samodzielności
c) ogłady
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Pokrzepiciel
c) Zbawiciel
d) Wskrzesiciel
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) nauczyciel
c) dyrektor szkoły
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) pomocnik klasowych gospodarzy
c) inspektor Zabielskij
d) Majewski
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Zatorzu
c) na Barakowej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) matkę
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) polski hymn
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po zdaniu do czwartej klasy
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocnością rusyfikacji
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Krakowa
c) do Warszawy
d) do Wilna
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) handlarza
c) fornala
d) szynkarza
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) miłości do "Biruty"
c) namowy kolegów
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) nauczyciela
c) bibliotekarza
d) wykładowcy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies