Test:

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) patriotyzm
c) wykształcenie
d) oczytanie
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) gubernator
c) Majewski
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) sześć lat
c) dziewięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) przezywano tak Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) kontrolować uczniów
c) wspominać czasy powstania
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) jednowątkowy bieg
c) jednolity bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "starszy"
c) "kapuś"
d) inspektor
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Wybawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
b) urodził się Andrzej Radek
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie


Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Wiejskiej
c) na Zatorzu
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) uczniem 7 klasy
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocnością rusyfikacji
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Warszawy
c) do Lwowa
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) sprawozdania
c) dokumentu
d) eseju
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) bibliotekarza
c) nauczyciela
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) patriotyzmu
c) bójki
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 20 złotych
c) 12 rubli
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Szkoły Początkowej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na kalwinizm
c) na anglikanizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) ugodowego stronnictwa literatów
b) "pomidorowców"
c) partii wolno-próżniackiej
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) urodzin
c) choroby
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu trzeciej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) Anna zaczęła studia
c) z powodu wybuchu wojny
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) wyśmiewano się z niego
c) rewidowano mu tornister
d) bito go
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) złym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) wzorowym uczniem
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Sztettera
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Małgośka
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) ojciec
c) matka
d) ksiądz
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Redutę Ordona
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 6
c) 10
d) 9
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Ciekotach
c) w Owczarach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) mowa karczmarki
c) wystąpienie Zygiera
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) nauczyciel
c) dyrektor szkoły
d) dyrektor - inspektor
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 12
c) w 10
d) w 6
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) naprawiał ludziom obuwie
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) języka polskiego
c) łaciny
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Dzieje grzechu
c) Syzyfowe prace
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) przeniósł go do innej placówki
c) zwolnił go
d) awansował go
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze austriackim
d) w zaborze rosyjskim
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Władziowi i Mici
c) Maryli i Władziowi
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) polski hymn
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się w porannych godzinach
c) odbywały się 4 razy w tygodniu
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) strzelaniem z pistoletu
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) krytykę rusyfikacji
c) głoszenie po polsku kazań
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) ateistą
c) prawosławnym
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) pocztowcem
c) leśnikiem
d) grabarzem
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem polskim
b) z łaciną
c) z algebrą
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) w stodole
c) na strychu
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Radom
b) Kalisz
c) Kielce
d) Krosno
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Wroną
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) prośba Zabielskiego
c) wstawienie się za Radkiem
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) praca u podstaw
c) bieda na wsi
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Żydom
c) Polakom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) bogaty
c) schematyczny
d) niejednolity
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Krakowie
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) inspektora Majewskiego
c) inspektora Zabielskiego
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) rozwlekła
b) cykliczna
c) spoista
d) niespójna
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Udary
c) Ciekoty
d) Komary
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensowna
d) bezowocna
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) młodzieńczego pamiętnika
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) woźnicy
c) korepetytora
d) parobka
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) szlachetnym młodzieńcem
c) paniczem
d) burżujem
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) lekarzem wojskowym
c) carskim agentem
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stołówka
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 4 osób
c) z 1 osoby
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) kupca
d) fornala
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) samodzielności
b) ogłady
c) poczucia humoru
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) przechodzi metamorfozę
d) dojrzewa do patriotyzmu
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) namowy kolegów
d) recytacji Zygiera
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies