Test:

Michał, Zagłoba oraz Skrzetuski mieli być wywiezieni do obozu szwedzkiego do:
a) Ujścia
b) Kolna
c) Szczecina
d) Birż
Rozwiązanie

Gdy książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów żołnierze wyrazili swe oburzenie, rzucając:
a) szable
b) buławy
c) przekleństwa
d) rękawice
Rozwiązanie

Książę Radziwiłł oznajmił, że Rzeczpospolita przechodzi pod władanie Szwedów:
a) o dwudziestej
b) o szóstej
c) o północy
d) w południe
Rozwiązanie

Szlachta laudańska planowała zeswatać Oleńkę z:
a) Radziwiłłem
b) Wołodyjowskim
c) Kieniewiczem
d) Kmicicem
Rozwiązanie

Aby wiernie odwzorować panujące w epoce obyczaje czy charakter walk, pisarz korzystał z korespondencji hetmana:
a) Jana Chodkiewicza
b) Pawła Sapiehy
c) Janusza Radziwiłła
d) Stanisława Czarnieckiego
Rozwiązanie

Gdy król zatrzymał się na odpoczynek pod Karpatami, w jego obozie wybuchła panika wskutek widoku:
a) palonego przez Szwedów Żywca
b) dymu unoszącego się ze strony Lwowa
c) wbitych na pal głów oficerów polskich
d) nieprzejezdnego wąwozu
Rozwiązanie

Kmicic odziedziczył po podkomorzym Billewiczu majątek:
a) Wodokty
b) Mitruny
c) Lubicz
d) Wołmontowicze
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie twierdził, że „Potop”:
a) sił dodaje
b) nadzieję wlewa
c) ma zniechęcić i zrozpaczyć
d) ochotę do życia zagrzewa
Rozwiązanie

Aleksandra nie mając wieści o Kmicicu postanowiła:
a) udać się na dwór hetmański
b) opuścić Litwę
c) wstąpić do klasztoru
d) wysłać list do króla
Rozwiązanie

Do przystąpienia w szeregi szwedzkie namawiał Andrzeja pod Częstochową:
a) Radziwiłł
b) Miller
c) Wrzeszczowicz
d) Kuklinowski
Rozwiązanie


Kmicic na swą prośbę podjął się dostarczenia korespondencji od Janusza Radziwiłła do:
a) marszałka koronnego Lubomirskiego
b) Harasimowicza
c) króla szwedzkiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Wola Okrzejska, w której 5 maja 1846 roku o godzinie szóstej wieczorem, przyszedł na świat Henryk Sienkiewicz, leży na:
a) Śląsku
b) Mazowszu
c) Podlasiu
d) Kujawach
Rozwiązanie

Oleńka i Andrzej wyznali sobie miłość podczas wspólnego kuligu do:
a) Upity
b) Wodoktów
c) Lubicza
d) Mitrunów
Rozwiązanie

Sakowicz to wierny sługa:
a) Kmicica
b) Bogusława Radziwiłła
c) Janusza Radziwiłła
d) Zagłoby
Rozwiązanie

Król Rzeczypospolitej obietnicę poprawy losu wiejskiego ludu złożył:
a) we Lwowie
b) w Głogowie
c) w Warszawie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury Henryk Sienkiewicz odebrał:
a) 23 listopada 1905
b) 12 grudnia 1904 roku
c) 28 listopada 1904 roku
d) 10 grudnia 1905 roku
Rozwiązanie

W „Potopie” nie ma pierwiastka:
a) legendy
b) powieści kryminalnej
c) apokryfu średniowiecznego
d) powieści przygodowej
Rozwiązanie

Do cech powieści walterskotowskiej, nazywanej też klasyczną nie należy:
a) nawiązanie w kompozycji do powieści gotyckiej czy romansu grozy
b) zbeletryzowanie historii i włączenie jej w obręb literackiej fabuły
c) otwarty i dygresyjny układ zdarzeń
d) realizm jako podstawowa kategoria estetyczna
Rozwiązanie

Sienkiewicz korzystał przy konstruowaniu „Potopu” ze schematu powieści:
a) George'a Byrona
b) Mickiewicza
c) Waltera Scotta
d) Kraszewskiego
Rozwiązanie

Podczas kolejnego postoju Karola Gustawa – tym razem na plebanii w Rudniku – w bitwie wsławił się nastoletni chłopiec:
a) Miłosz
b) Mietek
c) Michałko
d) Maćko
Rozwiązanie

Sienkiewicz stanął na czele komitetu, który podjął starania o postawienie w Warszawie pomnika:
a) Słowackiego
b) Mickiewicza
c) Kopernika
d) Norwida
Rozwiązanie

Gawędy szlacheckiej nie cechuje:
a) amorfizm, czyli luźna, często bezładna budowa fabuły
b) koncentracja
c) anegdotyzm
d) dygresyjność
Rozwiązanie

Charłamp to:
a) poważny i cnotliwy pułkownik, biegły i doświadczony żołnierz
b) łowczy królewski
c) porucznik piatyhorskiej chorągwi litewskiej i dowódca dragonów Janusza Radziwiłła
d) starosta dzierżawiący od wojewody mazowieckiego Wąsoczę
Rozwiązanie

Możny ród Billewiczów żył na:
a) Podlasiu
b) Żmudzi
c) Mazowszu
d) Polesiu
Rozwiązanie

Sienkiewicz nie wymyślił:
a) miłości Kmicica do Aleksandry Billewiczówny
b) służby Kmicica u Janusza Radziwiłła
c) służby Kmicica w wojsku litewskim pod Sapiehą
d) rozsadzenia kolubryny przez Kmicica podczas obrony Jasnej Góry
Rozwiązanie

Oblęgorek, majątek Sienkiewicza, który w 1900 roku otrzymał od polskiego społeczeństwa leży obecnie w województwie:
a) małopolskim
b) świętokrzyskim
c) podkarpackim
d) lubelskim
Rozwiązanie

Bójka kmicicowej kompanii z Butrymami nastąpiła w:
a) Upicie
b) Wołmontowiczach
c) Lubiczu
d) Wodoktach
Rozwiązanie

W „Potopie”:
a) mamy do czynienia z subiektywną oceną faktów przez Sienkiwicza
b) Sienkiewicz nie ujawnia swoich historycznych sympatii
c) Sienkiewicz jest w 100% obiektywny
d) Sienkiewicz oczernia postaci, których nie darzył sympatią
Rozwiązanie

Soroka opiekuje się Kmicicem:
a) w domu bartnika
b) w rybakówce
c) w chacie smolarza
d) w leśniczówce
Rozwiązanie

Akcja „Potopu” trwa:
a) od stycznia 1655 do jesieni 1657 roku
b) od marca 1656 do końca 1657 roku
c) od kwietnia 1655 do końca 1657 roku
d) od maja 1655 do wiosny 1657 roku
Rozwiązanie

Bitwa pod Prostkami miała miejsce 8 października:
a) 1655 roku
b) 1657 roku
c) 1654 roku
d) 1656 roku
Rozwiązanie

Sienkiewicz rozpoczął studia na wydziale:
a) prawnym
b) historycznym
c) filologicznym
d) lekarskim
Rozwiązanie

Oskierko podłożył petardę pod bramę zamku w:
a) Lubiężu
b) Tykocinie
c) Raciążu
d) Kiejdanach
Rozwiązanie

Budowa „Trylogii” opiera się na zasadzie:
a) „zborczej”
b) „dzielenia gatunków”
c) „sumy zdarzeń”
d) „sumy gatunków”
Rozwiązanie

Zagłoba sprowadził chorągwie Wołodyjowskiego dzięki okazaniu:
a) listu Michała
b) chorągwi Michała
c) pierścienia Michała
d) szabli Michała
Rozwiązanie

Kiemlicze – dawni towarzysze broni Kmicica zajmowali się:
a) kradzieżą koni
b) myślistwem
c) wypasem bydła
d) kłusownictwem
Rozwiązanie

W „Potopie” występuje nagromadzenie:
a) przysłówków
b) rzeczowników
c) czasowników
d) przymiotników
Rozwiązanie

Kapitulacja wojsk szlacheckich (pospolite ruszenie) nastąpiła:
a) w Kiejdanach
b) pod Ujściem
c) pod Płowcami
d) w Raciążu
Rozwiązanie

Z rąk Kuklinowskiego Kmicica:
a) uratował Ketling
b) uratowali Kiemlicze
c) uratował Wołodyjowski
d) uratował Soroka
Rozwiązanie

Po ukończeniu siódmej klasy w Poświętnem koło Płońska Sienkiewicz objął posadę:
a) zarządcy
b) bibliotekarza
c) antykwariusza
d) guwernera
Rozwiązanie

Helena Skrzetuska z synami, schronili się u znajomego łowczego w:
a) Puszczy Kampinoskiej
b) Puszczy Białowieskiej
c) Lasach Napiwodzko-Romuckich
d) Borach Tucholskich
Rozwiązanie

Czytelnik otrzymuje od Sienkiewicza mało opisów przyrody, których miejsce zajmują:
a) opisy ubiorów i zwyczajów szlacheckich
b) opisy rezydencji i zamków
c) opisy zewnętrzne postaci
d) opisy batalistyczne
Rozwiązanie

Gdzie Zagłoba został mianowany tymczasowym dowódcą nad obozami:
a) pod Białymstokiem
b) pod Warszawą
c) pod Ujściem
d) pod Tykocinem
Rozwiązanie

Anusia Borzobohata-Krasieńska to niedoszła małżonka:
a) Andrzeja Kmicica
b) Jana Skrzetuskiego
c) Longinusa Podbipięty
d) Jana Zamoyskiego
Rozwiązanie

W momencie wybuchu powstania styczniowego Sienkiewicz miał:
a) siedemnaście lat
b) piętnaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

„Potop” rozpoczyna się trzecioosobową relacją narracyjną, stylizowaną na:
a) szlachecki herbarz
b) balladę
c) legendę
d) baśń
Rozwiązanie

Oleńkę Bogusław wywiózł do:
a) Wodoktów
b) Królewca
c) Tykocina
d) Taurogów
Rozwiązanie

Sienkiewicz:
a) skrupulatnie przedstawia dzieje każdej z nowych postaci
b) nie uznaje poprzedzania wystąpienia postaci podawaniem jej historii
c) wyłącznie w partiach dialogowych wspomina o przeszłości bohaterów
d) nie wspomina o przeszłości bohaterów
Rozwiązanie

Na chrzcie przyszłemu autorowi „Trylogii” rodzice nadali imiona:
a) Henryk Juliusz Antoni Karol
b) Henryk Cyprian Bolesław Benedykt
c) Henryk Adam Aleksander Pius
d) Henryk Zygmunt Mikołaj Jan
Rozwiązanie

Pierwotna nazwa powieści Ogniem i mieczem to:
a) Kukułcze gniazdo
b) Orle gniazdo
c) Jastrzębie gniazdo
d) Wilcze gniazdo
Rozwiązanie

Ostatni utwór Sienkiewicza, który ukazał się 25 listopada 1916 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” to:
a) Legiony
b) W pustyni i w puszczy
c) Wspomnienie
d) Wiry
Rozwiązanie

Oleńka Andrzeja Kmicica przed pierwszym spotkaniem w Wodoktach widziała przed:
a) piętnastu laty
b) sześciu laty
c) dziesięciu laty
d) ośmiu laty
Rozwiązanie

Pracę dla „Gazety Polskiej” rozpoczął Sienkiewicz pod pseudonimem:
a) Gajos
b) Wilnos
c) Białos
d) Litwos
Rozwiązanie

11 listopada 1893 roku Sienkiewicz poślubił Marię Romanowską w:
a) Warszawie
b) Lwowie
c) Krakowie
d) Lublinie
Rozwiązanie

Na znak odpuszczenia win przez króla Kmicic otrzymał:
a) szablę
b) pierścień
c) glejt
d) oddział tatarski
Rozwiązanie

Pisanie drugiej części Trylogii Henryk Sienkiewicz rozpoczął:
a) 1886 roku w Warszawie
b) 1886 roku w Wiedniu
c) 1884 roku w Warszawie
d) 1884 roku w Wiedniu
Rozwiązanie

W wigilię roku 1890 Sienkiewicz wyruszył do:
a) Maroka
b) Egiptu
c) Tunezji
d) Kenii
Rozwiązanie

„Kmicic” i „Zagłoba” to chyba najpopularniejsze:
a) nazwy akcji powstańczych
b) partyzanckie pseudonimy
c) nazwy polskich wódek
d) polskie marki
Rozwiązanie

Po przyjeździe do Głogowej Kmicic przypadkiem spotkał polskiego króla:
a) w ogrodzie
b) w kościele
c) na spacerze
d) na przejażdżce
Rozwiązanie

Kolubryny to:
a) katapulty
b) zbiorniki do przechowywania prochu
c) działa burzące
d) pojazdy bojowe
Rozwiązanie

Ustęp „Przywilejów i konstytucji za panowania Jego Królewskiej Mości Michała I roku Pańskiego 1670” wspomina:
a) Stefana Kmicica
b) Andrzeja Kmicica
c) Jana Kmicica
d) Samuela Kmicica
Rozwiązanie

Szwedzcy posłańcy od Wrzeszczowicza, przybyli wzywając do poddania się klasztoru
a) 8 lutego
b) 8 listopada
c) 8 grudnia
d) 8 stycznia
Rozwiązanie

Dwa główne w „Potopie” wątki to wątki:
a) przygodowy i miłosny
b) historyczno-polityczny i romansowy
c) wojenny i batalistyczny
d) historyczny i podróżniczy
Rozwiązanie

Karol Gustaw:
a) po kilku dniach oblężenia zrezygnował z planów przejęcia Zamościa
b) zdobył i spalił Zamość
c) przyjechał do Zamościa na zaproszenie Jana Zamoyskiego
d) nigdy nie usiłował zdobyć Zamościa
Rozwiązanie

Najbogatszym słownictwem Sienkiewicz obdarzył:
a) Rocha Kowalskiego
b) Michała Wołodyjowskiego
c) króla Jana Kazimierza
d) Jana Onufrego Zagłobę
Rozwiązanie

Po ślubie Andrzej został starostą:
a) laudańskim
b) żmudzkim
c) kiejdańskim
d) upickim
Rozwiązanie

W 1900 roku autor „Potopu” otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Kmicic przeszedł duchową przemianę po rozmowie z:
a) Wołodyjowskim
b) królem Janem Kazimierzem
c) księdzem Kordeckim
d) Oleńką
Rozwiązanie

Za szwedzkim królem udał się w pościg:
a) Wołodyjowski
b) Onufry Zagłoba
c) Kmicic
d) Roch Kowalski
Rozwiązanie

W lutym 1876 roku dzięki udzielonej przez "Gazetę Polską" pożyczce, którą miał spłacić cyklem artykułów, Henryk wyruszył do:
a) Francji
b) Afryki
c) Chin
d) Stanów Zjednoczonych
Rozwiązanie

Strażnikiem Billewiczów w Taurogach był:
a) Sakowicz
b) Bogusław
c) Ketling
d) Soroka
Rozwiązanie

Pierwsze książkowe wydanie „Potopu” wyszło w sześciu tomach w październiku:
a) 1888 roku
b) 1885 roku
c) 1884 roku
d) 1886 roku
Rozwiązanie

W Warce nad Pilicą dochodzi do bitwy Czarnieckiego z margrabią:
a) badeńskim
b) saskim
c) brandenburskim
d) szwedzkim
Rozwiązanie

Na Litwie podczas wojny domowej wojska podzieliły się między Radziwiłła i:
a) Wiśniowieckiego
b) Lubomirskiego
c) Czarnieckiego
d) Sapiehę
Rozwiązanie

W „Potopie” nie występuje stylizacja:
a) „na” Krasińskiego
b) biblijna
c) eposowa
d) Mickiewiczowska
Rozwiązanie

O odpowiedzialnych za masakrę swojej kompanii Kmicic dowiedział się od:
a) Oleńki
b) Rekucia
c) Soroki
d) Kiemlicza
Rozwiązanie

Strażnikiem trójkąta Wisła-San-szańce po naradzie Czarnieckiego, Lubomirskiego i Sapiehy został:
a) Czarniecki
b) Sapieha
c) Lubomirski
d) Zagłoba
Rozwiązanie

Michała przebywającego w Szczuczynie poinformował o nadchodzącym zagrożeniu i przekazał mu list od Kmicica:
a) Soroka
b) Skrzetuski
c) Rzędzian
d) Kiemlicz
Rozwiązanie

„Potop” nie miał:
a) oczernić polskich zaborców
b) przybliżyć znajomość czasów, gdy Polska była obiektem ataków silniejszych mocarstw
c) zwiększyć znajomość historii Polski
d) ukazać momentów bohaterstwa narodu polskiego
Rozwiązanie

Najobszerniejszą częścią cyklu „Trylogia” jest:
a) „Potop”
b) „Ogniem i mieczem”
c) wszystkie części mają zbliżoną objętość
d) „Pan Wołodyjowski”
Rozwiązanie

Stary Kiemlicz zginął:
a) podczas obrony Częstochowy
b) podczas walk o Warszawę
c) podczas starcia ze Szwedami w wąwozie
d) w bitwie pod Prostkami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies