Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Przedwiośnie

Historia w „Przedwiośniu”1. Wybuch I wojny światowej

Seweryn Baryka został wcielony do armii rosyjskiej zaraz po wybuchu I wojny światowej, który miał miejsce 28 lipca 1914 roku. Rozpoczął się wielki konflikt zbrojny pomiędzy zrzeszonymi siłami Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji, Serbii, Japonii, Włoch (od 1915 r.), Stanów Zjednoczonych (od 1917 r.), czyli tak zwaną Ententą, a Państwami Centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami, wspieranymi przez Turcję i Bułgarię. Ponad czteroletnie walki pochłonęły niemal osiem i pół miliona ofiar po obu stronach.

Z powieści dowiadujemy się, że Seweryn udał się promem z Baku do Astrachania, skąd został wysłany na front zachodni. Walczył na ziemiach Prus Wschodnich, czyli dzisiejszych Warmii i Mazur. Jego oddział był jednak zmuszony do odwrotu. Następnie szykował się do najazdu na Węgry. Z dalszych perypetii dowiadujemy się, że przyłączył się do legionów polskich. Ostatecznie wojna zakończyła się 11 listopada 1918 roku klęską Państw Centralnych i powstaniem wielu państw narodowych Europy, w tym Polski.

2. Rewolucja październikowa

7 listopada (25 października wg kalendarza rosyjskiego) 1917 roku wybuchła w Rosji druga tego roku rewolucja (pierwsza była lutowa). Po szturmie i opanowaniu Pałacu Zimowego w Piotrogrodzie, będącego siedzibą rządu Aleksandra Kiereńskiego, władzę w kraju przejął Ogólnorosyjski Zjazd Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, który proklamował utworzenie Republiki Radzieckiej. Zjazd powołał nowy rząd - Radę Komisarzy Ludowych pod kierownictwem Włodzimierza Lenina, przewodniczącego partii bolszewickiej. Już w pierwszych dniach swego istnienia rząd radziecki ogłosił deklarację o pokoju i prawie narodów w Rosji do samostanowienia. Nastąpiło zawieszenie broni z Niemcami i rozpoczęły się rokowania pokojowe w Brześciu, a 15 grudnia zawarty został rozejm w działaniach wojennych.

31 października 1917 roku miejscowa Rada Delegatów Robotników w Baku ogłosiła przejęcie władzy. Jednak miasto naftowe było odosobnione w swoim działaniu, ponieważ reszta Zakaukazia znalazła się pod rządami partii burżuazyjno-nacjonalistycznych, tworzących Komitet Zakaukaski. Blok ten głosił postulaty separatystyczne, czyli dążące do odłączenia się od radzieckiej Rosji. 3. Zamieszki w Baku

25 II 1918 roku w Baku powstała Rada Komisarzy Ludowych, na której czele stał Stiepan Szauminanc, Ormianin. Była to zła wiadomość dla tatarskiej ludności miasta. Doszło do nacjonalizacji banków, floty, kopalń oraz całego przemysłu naftowego. Rada posługiwała oddziałami nacjonalistów ormiańskich, którzy pomni wielkiej rzezi z 1905 roku, zaczęli mścić się na muzułmanach. Tatarzy szukali pomocy i znaleźli ją „nad Bosforem, u stóp kalifa, zastępcy proroka i naturalnego mściciela znieważonych i spalonych meczetów”.

Oddziały tureckie pod dowództwem Nuri-Paszy w czerwcu 1918 roku dokonały oblężenia Baku. Po upadku władzy radzieckiej do głosu doszedł rząd kontrrewolucyjny. Ormianom udało się pozyskać pomoc stacjonujących w Iranie wojsk brytyjskich, którzy przybyli „swą artylerią, piechotą i kawalerią w łącznej sumie dwu tysięcy ludzi”. Oblężenie i permanentne bombardowanie Baku trwało do 14 września 1918 roku. Wtedy wycofały się wojska brytyjskie, a do miasta wkroczyli Turcy. Przez trzy trwała istna rzeź Ormian i Rosjan.
30 października 1918 roku Turcja skapitulowała, a jej wojska wycofały się z Baku. Władzę sprawował tymczasowy rząd, złożony głównie z muzułmanów. Do miasta wkroczyły wojska angielskie i zostały tam przez miesiąc. 28 IV 1920 roku ludność obaliła muzułmański rząd i w ten sposób proklamowana została Azerbejdżańska Socjalistyczna Republika Radziecka.

4. Wojna polsko-bolszewicka

Rosja radziecka w roku 1919 postanowiła eksportować hasło rewolucji na zachód. Chodziło jej głównie o odbudowę swojej mocarstwowości. Pierwszymi ofiarami marszu Armii Czerwonej padły Litwa i Białoruś. Powstała w ten sposób Litewsko-Białoruska Republika Sowiecka. W lutym 1919 roku Józef Piłsudski ze swoimi oddziałami stawił czoła rewolucjonistom i wyzwolił Wilno. Wkrótce Litewsko-Białoruska Republika upadła. Marsz wojsk polskich na wschód został zatrzymany na Ukrainie, gdzie doszło do porozumienia z Ukraińską Republiką Ludową Petlury. W kwietniu 1920 doszło do podpisania z Ukrainą porozumienia antyradzieckiego oraz uznania przez Polskę niepodległości sąsiedniego państwa. Ustalono także granicę polsko-ukraińską na Zbruczu. Do złamania porozumienia doprowadził sam Piłsudski, który w obawie przed kolejnym atakiem bolszewików zaatakował Ukrainę. Wielkim sukcesem było zajęcie Kijowa, ale na tym skończyły się osiągnięcia wojska polskiego. Armia Czerwona ruszyła do ofensywy i już 1 sierpnia zajęła Brześć.

strona:    1    2  

Szybki test:

Rewolucja i kolejne przewroty w Baku ostatecznie doprowadziły do:
a) utrwalenia władzy Anglików
b) przejęcia władzy przez muzułmanów
c) powstania Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
d) wprowadzenia demokracji
Rozwiązanie

Seweryn Baryka na froncie zachodnim walczył:
a) w Prusach Wschodnich
b) na Ukrainie
c) w Alpach
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Bitwa warszawska miała miejsce:
a) w sierpniu 1920 roku
b) we wrześniu1921 roku
c) w sierpniu 1921 roku
d) we wrześniu1920 roku
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Przedwiośnie” – szczegółowe streszczenie
„Przedwiośnie” – streszczenie w pigułce
Czas i miejsce akcji w „Przedwiośniu”
Geneza „Przedwiośnia”
Życiorys Stefana Żeromskiego
Funkcja mitu szklanych domów w „Przedwiośniu”
Problemy społeczne w „Przedwiośniu”
Obraz rewolucji w „Przedwiośniu”
Interpretacja zakończenia „Przedwiośnia”
Historia w „Przedwiośniu”
Znaczenie tytułu powieści
Szczegółowy plan wydarzeń „Przedwiośnia”
Wizje Polski w „Przedwiośniu”
Problematyka psychologiczna „Przedwiośnia”
Konstrukcja, kompozycja i narracja „Przedwiośnia”
Filozofia w „Przedwiośniu”
Ekranizacje „Przedwiośnia”
Stefan Żeromski - kalendarium twórczości
Najważniejsze cytaty w „Przedwiośniu”
Bibliografia
Bohaterowie
Cezary Baryka – szczegółowa charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Przedwiośnia”
Jadwiga Baryka - charakterystyka
Seweryn Baryka – charakterystyka
Droga życiowa Cezarego Baryki – od niedojrzałego czternastolatka do wciąż niedojrzałego dwudziestoczterolatkaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies