Biblia


Tytuł: Biblia na którą składają się księgi Starego Testamentu (religijna podstawa judaizmu i chrześcijaństwa) oraz Nowego Testamentu (religijna podstawa chrześcijaństwa).

Autorzy: do dziś nie ustalono autorstwa ksiąg Starego Testamentu. Prawdopodobnie stworzyli je hebrajscy uczeni i mędrcy żyjący w różnych wiekach p.n.e. (zwyczajowo autorstwo Pięcioksięgu przypisuje się Mojżeszowi, zaś Księgi psalmów królowi Dawidowi). Autorstwo Nowego Testamentu jest przypisywane czterem apostołom Markowi, Mateuszowi, Łukaszowi i Janowi, zaś większość listów św. Pawłowi.

Czas powstania: Stary Testament – od XIII do I w. p.n.e.; Nowy Testament – od I poł. I wieku n. e. do początku II wieku n. e.

Polskie przekłady: Biblia królowej Zofii, Biblia ks. Wujka, Biblia Tysiąclecia.

Gatunki literackie: wśród wielu gatunków literackich wywodzących się z Biblii wymienić należy m. in.: pieśń, psalm, przysłowie, modlitwę, przypowieść (parabolę), ewangelię, alegorię, historiografię, kazanie, list, lamentację, sagę, dialog filozoficzny, wizję.

Bohaterowie: Stary Testament: Adam i Ewa, Kain i Abel, Noe, Abraham, Mojżesz, Hiob, Kohelet, król Dawid, ; Nowy Testament: Jezus, Maria i Józef, Maria Magdalena, św. Jan Chrzciciel, św. Marek, św. Mateusz, św. Jan, św. Łukasz, Judasz i inni apostołowie, św. Paweł.

Znaczenie: dla wierzących Biblia jest Słowem Bożym, podstawą ich religijnego światopoglądu, dla naukowców i badaczy jest literackim tekstem, który zawiera wiele gatunków literackich. Biblia jest źródłem archetypów, toposów i motywów, które przenikają europejską kulturę stanowiąc jej silny fundament. Poprzez bogactwo treści i symboli Biblia stanowi rolę kulturotwórczą, także jako źródło i inspiracja dla twórców epok późniejszych.

Struktura: Stary Testament: składa się z 39 ksiąg, w tym z Pięcioksięgu (Tory), Księgi Psalmów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta; Nowy Testament: składa się z czterech ewangelii św. Marka, Mateusza, Łukasza, Jana, Dziejów Apostolskich, Listów apostolskich oraz Apokalipsy św. Jana.

Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies