Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Podział ksiąg biblijnychBiblia podzielona również została na rozdziały i wersety. Każda księga została oznaczona specjalnym skrótem. Przykładowe skróty z ST (Starego Testamentu): RDz – „Księga Rodzaju”, Hi – „Księga Hioba”, Ps – „Księga Psalmów”, Koh – „Księga Koheleta”, Pnp – „Pieśń nad pieśniami” oraz z NT (Nowego Testamentu): Mt – „Ewangelia św. Mateusza”, Mk – „Ewangelia św. Marka”, Łk – „Ewangelia św. Łukasza”, J – „Ewangelia św. Jana”, Ap – „Apokalipsa”. Jeśli „Opis stworzenia świata i człowieka” oznaczony jest skrótem: Rdz - 1; 2, 1-4 odnajdziemy go w „Księdze Rodzaju” w całym rozdziale pierwszym oraz drugim w wersetach od pierwszego do czwartego.
Wykaz skrótów ksiąg Nowego Testamentu:
Mt Ew. wg św. Mateusza 1 Tm 1 List do Tymoteusza
Mk Ew. wg św. Marka 2 Tm 2 List do Tymoteusza
Łk Ew. wg św. Łukasza Tt List do Tytusa
J Ew. wg św. Jana Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków
Rz List do Rzymian Jk List św. Jakuba
1 Kor 1 List do Koryntian 1 P 1 List św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian 2 P 2 List św. Piotra
Ga List do Galatów 1 J 1 List św. Jana
Ef List do Efezjan 2 J 2 List św. Jana
Flp List do Filipian 3 J 3 List św. Jana
Kol List do Kolosan Jud List św. Judy
1 Tes 1 List do Tesaloniczan Ap Apokalipsa św. Jana
2 Tes 2 List do Tesaloniczan

Pisma, które nie trafiły do kanonu nazywamy pismami apokryficznymi lub apokryfami. To, dlaczego jedne księgi znalazły się w kanonie, a inne nie, rozstrzygnęło wiele czynników. Dominującym było przekonanie o ich zgodności z regułą wiary i wykorzystywanie w chrześcijańskiej liturgii.

strona:    1    2  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies