Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Biblia

Symbolika biblijna

Góra - Religia pokazuje, że góry są bliższe Bogu niż równiny. Spojrzenie ku górze symbolizuje zwrócenie się ku Bogu. Już za czasów Mojżesza Pan ukazywał się na wzgórzu (u stóp góry Synaj spotykał się ze swym ludem). W Nowym Testamencie góry kojarzą się z kolejnymi ważnymi wydarzeniami w życiu Chrystusa – na górze wygłasza swoje pierwsze kazanie, na górze wybiera swych dwunastu apostołów, na górze Tabor następuje przemiana, zaś na Górze Oliwnej Chrystus doświadcza śmiertelnego lęku. Ostatnim jest Góra Kalwaria – golgota, na której stanął krzyż Jezusa.

Język - mógł służyć zarówno złu, jak i dobru. W ST panuje przekonanie, że język wydaje świadectwo o tym, co dzieje się we wnętrzu człowieka. Apostołowie z kolei wzywają do panowania nad językiem – nic nie jest warta pobożność człowieka, który nie potrafi trzymać języka na wodzy.

Kamień węgielny - był to pierwszy kamień, od niego zaczynało się budowę każdej murowanej budowli. Był zwany kamieniem fundamentowym. Wyre było na nim imię wznoszącego budowlę. Pod całą ziemię kamień węgielny położył Bóg – usadowił ją i oparł na kamieniach fundamentowych. Mówi się też o Jezusie jako kamieniu „odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła”. Choć został odrzucony przez ludzi stał się kamieniem fundamentowym nowej Jerozolimy. Jezus jest kamieniem węgielnym Kościoła.

Klucz - Jezus przekazał władzę kluczy nad całym Kościołem św. Piotrowi: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”. Klucz jest również symbolem dostępu do wartości duchowych.

Krew - jest nośnikiem siły. „Ciało i krew” są symbolem uwięzienia człowieka w tym co ziemskie. W ST zawarciu przymierza między Bogiem a ludem towarzyszyło złożenie krwawej ofiary ze zwierzęcia. („bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia grzechów”). W NT to krew Chrystusa wybawia ludzi od grzechu. Ustanawiając Eucharystię Jezus powiedział: „Ten kielich jest Nowym Przymierzem we Krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę”.


Krzyż - symbolizowany liczbą cztery wyraża idę łączenia przeciwieństw. Przybijanie skazańców do krzyża uchodziło za jeden z najbardziej odrażających rodzajów śmierci. Uważa się, że do ukrzyżowania Chrystusa użyto crux immisa - zaopatrzony ponad głową w belkę poprzeczną. Cztery wymiary krzyża znaczą obejmującą wszystko powszechność Odkupienia. Przede wszystkim krzyż to symbol śmierci, jednak jest także symbolem życia i zbawienia. Jest to znak ostatecznego zwycięstwa nad grzechem, znak mocy Bożej, która pozwala na Zbawienie.

Laska - pochodzenie laski wiąże się z drzewem życia, jest symbolem płodności, a także służy do odpędzania złych mocy. Stała się symbolem wędrowania, a także nadziei na spełnienie się Bożej obietnicy. Za pomocą laski Mojżesz i Aaron dokonali wielu cudów (zamiana wody w krew, sprowadzenie gradu i piorunów). Jest ona symbolem panowania i należy ją traktować jak jedno z insygniów władzy. Jezus także nakazał swoim uczniom wziąć laskę, będącą symbolem wędrowania w wierze i dla wiary. Jako Pasterz Jezus ukazywany jest z laską pasterską.

Lilia - od zawsze ze względu na swój biały kolor była symbolem czystości. W Biblii jest symbolem wybrania. W „Pieśni nad pieśniami” oblubieniec nazywa swą ukochaną „lilią pośród cierni”, zaś siebie nazywa „lilią dolin”. W Kazaniu na górze czytamy z kolei, że „nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak lilie polne”. Lilie ukazywane są u stóp Świętej Dziewicy jako symbol niewinności, a także odnoszą się do dziewiczego macierzyństwa Marii.

Mleko - ma znaczenie napoju życia, jako pierwszy napój dzieci. Kanaan był krajem miodem i mlekiem płynącym – a więc pełnym dostatków, także pożywienia. Mleko w ogrodzie niebieskiego oblubieńca należy do nadprzyrodzonych pokarmów życia. W NT mleko symbolizuje początki wiary. Paweł do Koryntian mówi: „Mleko wam dałem, boście byli niemocni…”. Mleko przynoszące ocalenie , zapewniające życie wieczne jest symbolem łaski sakramentalnej. -

strona:    1    2    3    4    5  


Zobacz inne artykuły:

Inne
Hymn o miłości św. Pawła – analiza i interpretacja
Pieśń nad Pieśniami – analiza i interpretacja
Księga Koheleta – streszczenie i opracowanie
Księga Hioba – streszczenie i opracowanie
Opis stworzenia świata i człowieka według Księgi Rodzaju
Podział ksiąg biblijnych
Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie - analiza i interpretacja
Przypowieść o synu marnotrawnym - analiza i interpretacja
Apokalipsa św. Jana – streszczenie i opracowanie
Języki Biblii i przekłady
Gatunki literackie w Biblii
Bohaterowie Nowego Testamentu
Bohaterowie Starego Testamentu
Symbolika biblijna
Stylizacja biblijna
Biblia jako dzieło kulturotwórcze
Zwroty frazeologiczne w Biblii
Bibliografia do Biblii
Nawiązania do Biblii w literaturze
Przypowieść jako gatunek literacki
Ewangelia jako gatunek literacki
Psalm jako gatunek literackiPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies