Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pan Tadeusz

Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi

Autor: Jakub Rudnicki

1. Kto obudził Tadeusza na polowanie na niedźwiedzia? Zosia.
2. Co wówczas uświadomił sobie Tadeusz? Pomylił ją wcześniej z Telimeną.
3. Ile było karczm w Soplicowie i do kogo one należały? Dwie. Jedna do właściciela zamku Horeszków, zaś druga do Sopliców.
4. Do czego porównywano pierwszą karczmę? Do Żyda.
5. Kto wiódł prym na starej karczmie a kto na nowej? W nowej – Gerwazy, w starej Protazy.
6. Kto dzierżawił karczmy kim był z pochodzenia z czego słynął? Jankiel, słynął z talentu muzycznego i umiłowania polskości.
7. Kto łagodził spory pomiędzy Gerwazym a Protazym? Karczmarz Jankiel.
8. Czym częstował ksiądz Robak obecnych w karczmie? Tabaką.
9. Skąd pochodził ten towar? Z Częstochowy.
10. Kto korzystał z tabakiery księdza Robaka? Generał Dąbrowski.
11. Czyj wizerunek był na tabakierze księdza Robaka? Napoleona Bonaparte.
12. Po co ksiądz Robak przemawiał do szlachty w karczmie co chciał przez to osiągnąć? Wspominał o wojsku polskim w Księstwie Warszawskim, chciał przygotować szlachtę litewską do powstania.
13. Jakie słowa padły w wypowiedzi księdza Robaka? „A przed ucztą potrzeba dom oczyścić z śmieci; / Oczyścić dom, powtarzam. Oczyścić dom, dzieci!”
14. Kogo ujrzał ksiądz Robak prze okno w karczmie? Tadeusza.
15. Gdzie udał się ksiądz Robak po wyjściu z karczmy? Do gaju, w stronę polujących myśliwych.
16. Jak w języku myśliwskim nazywa się jądro puszczy? Matecznik.
17. Kto przewodniczył polowaniu? Wojski.
18. Jak zachowali się strzelcy podczas polowania? Słuchali nakazów Wojskiego. Zachowywali porządek.
19. Kto znalazł się w niebezpieczeństwie podczas polowania? Hrabia i Tadeusz.
20. Jaki był powód kłótni pomiędzy Asesorem a Rejtanem? Kto zabił niedźwiedzia.
21. Jak nazywa się broń Asesora a jak Rejenta? Sanguszówka – Asesor, Sagalasówka – Rejent.
22. Kto rozstrzygnął spór? Gerwazy.
23. Jak pospolicie nazywano Jacka Soplicę? Wąsal.
24. Kto i w jaki sposób zakończył polowanie? Wojski dając koncert gry na bawolim rogu.
25. Czym częstował sędzia po polowaniu? Gdańską wódką.
26. Jaką potrawę podano na polowaniu? Bigos.
27. Kto opowiadał historie o o Domejce i Dowejce, czego ona dotyczyła? Woski, dotyczyła sporu o to, który z nich zabił niedźwiedzia.
28. Jak Domejko i Dowejko nazywali wspólną karczmę? Niedźwiadek.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Pan Tadeusz” - streszczenie szczegółowe z testem
Dzieje Jacka Soplicy
Dzieje Jacka Soplicy w punktach
„Pan Tadeusz” - wiadomości wstępne
Pan Tadeusz – podstawowe informacje
Soplicowo jako centrum polszczyzny
Soplicowo - arkadyjski obraz szlacheckiego dworku
Biografia Adama Mickiewicza
Obyczaje i zwyczaje w „Panu Tadeuszu”
Okoliczności powstania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza
Inwokacja w „Panu Tadeuszu”
Cechy epopei
Czas i miejsce akcji „Pana Tadeusza”
Plan wydarzeń „Pana Tadeusza”
Środki stylistyczne w inwokacji „Pana Tadeusza”
„Pan Tadeusz” jako epopeja narodowa
Kompozycja i styl „Pana Tadeusza”
Opis zajazdu w „Panu Tadeuszu”
Jacek Soplica – bohater romantyczny
Spór Horeszków z Soplicami o zamek
Spór Asesora z Rejentem
Zwyczaje szlacheckie w domu Sędziego
Najważniejsze problemy w „Panu Tadeuszu”
Tematyka „Pana Tadeusza”
Interpretacja koncertu Jankiela
Opis zaścianka w Dobrzyniu
Porównanie opowieści Gerwazego (Księga II) ze spowiedzią Jacka Soplicy (Księga X)
Opis zamku Horeszków w „Panu Tadeuszu”
Opis Soplicowa
Gatunki literackie w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie koncertu Jankiela
Plan wydarzeń koncertu Jankiela
Wydarzenia historyczne w koncercie Jankiela („Pan Tadeusz”)
Kogo przedstawiają portrety na ścianach Soplicowa?
Poetyka „Pana Tadeusza”
Szlachta w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
Opis polowania na niedźwiedzia w „Panu Tadeuszu”
Opisy przyrody w „Panu Tadeuszu”
Opis serwisu obiadowego w „Panu Tadeuszu”
Jak doszło do zajazdu na Soplicowo?
Narrator w „Panu Tadeuszu” – jego rola i miejsce
Opis grzybobrania w „Panu Tadeuszu”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Panu Tadeuszu”
Środki stylistyczne w opisie sadu w „Panu Tadeuszu”
Opis sadu w „Panu Tadeuszu”
Pojęcie „zajazd” w „Panu Tadeuszu”
Dyplomatyka i łowy – pytania i odpowiedzi
Intertekstekstualność w „Panu Tadeuszu”
Romans Telimeny i Tadeusza
Spotkanie Tadeusza i Telimeny w „Świątyni dumania”
O co spierali się Telimena z Sędzią? Argumenty każdej ze stron
Pierwsze spotkanie Tadeusza i Zosi
Kogo zabił Jacek Soplica?
Epilog „Pana Tadeusza”- interpretacja
Plan koncertu Wojskiego
Bibliografia
Co to jest czarna polewka?
Czytanie ze zrozumieniem fragmentu książki Aliny Witkowskiej „Mickiewicz, słowo i czyn” - odpowiedzi
Bohaterowie
Hrabia – charakterystyka
Spowiedź Jacka Soplicy
Kim był Jacek Soplica?
Stolnik Horeszko – charakterystyka
Jacek Soplica/ksiądz Robak – charakterystyka postaci
Zosia - charakterystyka
Telimena - charakterystyka
Sędzia Soplica - charakterystyka
Tadeusz Soplica - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Pana Tadeusza”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies