Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej


 • druga seria objęła tylko sześć numerów. Współpracowali w niej oprócz Peipera: Jan Brzękowski, Jalu Kurek, Julian Przyboś, Adam Ważyk, a także Zenon Drohocki i Jerzy Kreczmar. Ostry ton niektórych wypowiedzi spowodował bojkot księgarzy.

 • pismo w 1927 roku przestało istnieć, a jego twórcy rozproszyli się.

 • W okresie dominacji Peipera awangarda była grupą faktyczną, zespoloną wspólnymi założeniami, propagującą jednolitą poetykę normatywną. Pod koniec wydawania „Zwrotnicy” zaczęły się pojawiać konkurencyjne, częściowo niezgodne z teoriami przywódcy poglądy (opozycja). Po zamknięciu „Zwrotnicy” poszczególni twórcy nie pragnęli już tworzyć świadomości zespołowej, lecz każdy tworzył na własny rachunek, uwzględniając możliwość porozumienia co do celów i środków podejmowanych działań.
  • Jan Brzękowski wyjechał do Paryża, gdzie współredagował polsko-francuskie pismo „L'Art Contemporain – Sztuka Współczesna”. Z pismem współpracowali obok poetów francuskich Peiper, Przyboś, Kurek, Czechowicz, Ważyk,

  • w latach 1931-1933 ukazywało się pismo awangardowe „Linia”, którego redaktorem był Jalu Kurek. Obok dawnych współpracowników ze „Zwrotnicy” zaczynają publikować: Czuchnowski i Piętak z Krakowa oraz Bujnicki, Zagórski, Maśliński, Miłosz z Wilna. Stopniowo zaczęto odchodzić od pragmatycznych postulatów „Zwrotnicy”, by nie doprowadzić do swego rodzaju oschłości,

  • w 1933 roku ukazała się rozprawka Brzękowskiego – Poezja integralna, będąca próbą wytłumaczenia istoty poezji. Nowa poezja opierała się na metaforze i na obrazie poetyckim, które mogły odbiegać od zazwyczaj przyjętych form myślenia. Miała składać się z samych puent, odrzucając wszystko, co nie zawiera w sobie ładunku poetyckiego. Proces odrzucania części małowartościowych miał dokonywać się za pomocą elipsy. Eliptyczna budowa wiersza jest świadomym posługiwaniem się zagęszczeniem treści. Napięcia poetyckie miały równolegle rozkładać się na całej powierzchni wiersza. Poezja integralna zawierała jedynie istotne walory, zaś pozbawiona była prozaizmów,

  • po zawieszeniu „Sztuki Współczesnej” i „Linii” nowy ośrodek sztuki powstał w Łodzi z inicjatywy Władysława Strzemińskiego -m „grupa a.r.”. Wydano trzy „Biuletyny grupy a.r.” W drugim numerze w kilku zdaniach zawarto program poetycki – poezja miała być mową wiązaną, czyli zwięzłą zgodnie z zasadą maksimum treści, minimum słów. Istota poezji nie tkwi w słowach, ale w wiązaniach słów. Poezja to laboratorium środków ekspresji językowej. Wartości poetyckie powinny być rozmieszczone równomiernie w całym poemacie. Zasługą założyciela jest powstanie Biblioteko „grupy a.r.” - ukazały się tam m.in. dwa tomy Przybosia, jeden Brzękowskiego. Założono Kolekcję Sztuki Nowoczesnej, która istnieje w Łodzi do dziś,

  • od roku 1935 poeci awangardowi zaprzestali wystąpień grupowych.

  Ukazujące się po rozpadzie grupy artykuły rozwijały wcześniejsze koncepcje poetyckie. Ukazują się miedzy innymi artykuły Brzękowskiego: Integralizm w czasie, Wyobraźnia wyzwolona, Czas poetycki. Podejmowany jest problem zgodności języka poetyckiego z rzeczywistości (prawda poetycka), zagadnienia odpowiedzialności pisarza. Metaforę uważano za element formy, zaś „zdanie metaforyczne” czy „metaforę rozwiniętą” za element świata wyobraźni. Brzękowski wysuwa postulat etycznego uzasadnienia poezji. Naiwnemu realizmowi w poezji przeciwstawiano nowy humanizm, głoszono poetycką syntezę romantycznego widzenia świata i rzeczywistości zewnętrznej, poezję nowego człowieka opartą na wyobraźni. Czas poetycki miał być czasem wyobrażeniowym, opartym na sugestywności, na wrażeniu współtrwania.
  strona:    1    2  

  Zobacz inne artykuły:

  Czechowicz Józef
  Miejsce Czechowicza w literaturze
  Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
  Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
  Biografia Józefa Czechowicza
  Żal - analiza i interpretacja
  Sam - analiza i interpretacja
  modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

  Gałczyński Konstanty Ildefons
  Wit Stwosz - analiza i interpretacja
  Spotkanie z matką - analiza i interpretacja
  Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
  Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
  Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
  Niobe - analiza i interpretacja
  Serwus, madonna - analiza i interpretacja
  Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja

  Iwaszkiewicz Jarosław
  Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
  Erotyk - interpretacja i analiza
  Powrót - interpretacja i analiza

  Jasieński Bruno
  JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
  But w butonierce - analiza
  But w butonierce - interpretacja

  Leśmian Bolesław
  Pan Błyszczyński - analiza
  Pan Błyszczyński - interpretacja
  Pan Błyszczyński - geneza
  Szewczyk - analiza
  Szewczyk - interpretacja
  Dusiołek - analiza
  Dusiołek - interpretacja
  Dusiołek - geneza
  Dwoje ludzieńków - analiza
  Dwoje ludzieńków - interpretacja
  Dwoje ludzieńków - geneza
  Dziewczyna - analiza
  Dziewczyna - interpretacja
  Topielec - analiza
  Topielec - interpretacja
  Urszula Kochanowska - analiza
  Urszula Kochanowska - interpretacja
  Urszula Kochanowska - geneza
  W malinowym chruśniaku - analiza
  W malinowym chruśniaku - interpretacja
  W malinowym chruśniaku - geneza

  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
  Płyty Carusa - analiza i interpretacja
  Miłość - analiza i interpretacja
  La prcieuse - analiza i interpretacja
  La prcieuse - geneza

  Słonimski Antoni
  Credo - analiza i interpretacja
  Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

  Staff Leopold
  Ars poetica - analiza
  Ars poetica - interpretacja
  Kartoflisko - analiza
  Kartoflisko - interpretacja
  Curriculum vitae - analiza
  Curriculum vitae - interpretacja
  Wysokie drzewa - analiza
  Wysokie drzewa - interpretacja
  Kowal - analiza
  Kowal – interpretacja
  Deszcz jesienny – analiza
  Deszcz jesienny – interpretacja
  Przedśpiew - analiza
  Przedśpiew - interpretacja

  Stanisław Przybyszewski

  Tuwim Julian
  Sitowie - analiza
  Sitowie - interpretacja
  Sitowie - geneza
  Prośba o piosenkę - analiza
  Prośba o piosenkę - interpretacja
  Prośba o piosenkę - geneza
  Do krytyków - analiza
  Do krytyków - interpretacja
  Do krytyków - geneza
  Mieszkańcy - analiza
  Mieszkańcy - interpretacja
  Mieszkańcy - geneza
  Wiosna. Dytyramb - analiza
  Wiosna. Dytyramb - interpretacja
  Wiosna. Dytyramb - geneza
  Rzecz czarnoleska - analiza
  Rzecz czarnoleska - interpretacja
  Sokrates tańczący - analiza
  Sokrates tańczący - interpretacja

  Wierzyński Kazimierz
  Lewa kieszeń - analiza i interpretacja
  Motto - analiza i interpretacja
  Zielono mam w głowie - analiza
  Zielono mam w głowie - interpretacja
  Kufer - analiza
  Kufer - interpretacja
  Kufer - geneza

  Inne
  Poetyka „Żagarów”
  Ideowe podłoże „Żagarów”
  Powstanie i rozwój „Żagarów”
  Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
  Tematyka wierszy Przybosia
  Biografia Juliana Przybosia
  Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
  Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
  Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku
  Program i poetyka awangardy krakowskiej
  Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
  Główne założenia futuryzmu
  Fazy rozwoju futuryzmu
  Główne cechy polskiego futuryzmu
  Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies