Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dwudziestolecie miedzywojenne

Program i poetyka awangardy krakowskiej

Autor: Jakub Rudnicki

Twórcą poetyki awangardy krakowskiej był podmiot zbiorowy, choć faktycznie podstawą badań są poetyki poszczególnych autorów.

Futuryzm a awangarda krakowska

Na pierwszy plan wysuwały się teoretyczno-programowe artykuły Peipera, nazywanego „papieżem awangardy”, w których zarysowany został program I Awangardy. Część założeń pokrywa się z postulatami futurystów:
 • sztuka powinna dostosować się do wymagań nowoczesności, walka o nową sztukę,

 • zerwanie ze schematami przeszłości,

 • hasło „trzech M”: Miasto (nowa cywilizacja jest miejska), Masa (zjawiska masowe, sztuka ma projektować demokratyczne zmiany wciągające masy), Maszyna (najwspanialszy triumf nowoczesności).


 • Poezję futurystów cechowała jednak bezpośredniość, zaś przedstawiciele awangardy krakowskiej byli zwolennikami „pośredniości”, dyscypliny i „wstydu uczuć” („poezja współczesna nie krzyczy swoich uczuć”). Awangarda w przeciwieństwie do futuryzmu pragnęła być poezją teraźniejszości. Orientacja na teraźniejszość determinowała uprzywilejowanie określonych tematów: miasta, masy, maszyny, jako motywów treściowych nie jedynych, ale reprezentatywnych, wyróżniających i dlatego wskazanych; w zakresie form literackich wykładnikami owego prezentyzmu miały być: kult nowości, wyrafinowanie, komplikacjonizm artystyczny, oryginalność ekspresji.

  Cywilizacja rządzi się prawami konstrukcji (nie destrukcji), więc utwór poetycki powinien być świadomą konstrukcją, niezależną od poetyckiego natchnienia,
  • w poezji obowiązuje ekonomia i oszczędność słów – hasło „najmniej słów” - eliminacja wszystkiego co zbędne,

  • „słowo ma dziwić się słowu” - cywilizacja styka odległe niegdyś zjawiska.


  Ideologia awangardy krakowskiej (I Awangardy)

  Postawa ideowa awangardy zorientowana była niedwuznacznie na lewo. Większość poetów awangardy opowiadała się za socjalizmem, choć nie zawsze może był on konsekwentny i całkowicie świadomy swoich założeń. Ale widziano w nim jedyną ideologię, otwierającą nowe perspektywy życia i sztuki. Jednocześnie jednak awangarda odcinała się stanowczo od taniej i bezpośredniej agitacji. Artysta służy społeczeństwu i socjalizmowi, wykonując sumiennie swoją pracę. A praca artysty to przede wszystkim szukanie nowych środków wyrazu. Nowe formy w poezji nie tylko wzbogacają i posuwają naprzód sztukę poetycką, ale wyprzedzają zarazem nieuchronne strukturalne przemiany życia społecznego.
  Awangardyści atakowali Skamandrytów za ich „kataryniarstwo”, posługiwanie się „tworzydłami” - gotowymi schematami językowymi i lirycznymi.

  Poetyka awangardy krakowskiej

  Kreacjonizm to odejście od iluzji mimetycznej na rzecz wyobraźni, budowanie, kreowanie, tworzenie rzeczywistości własnej, rządzonej odmiennymi prawami, osiągane jest to przez silną metaforyzację elementów rzeczywistości lub wprowadzanie wątków autotematycznych. Świat jest tworzony przez pryzmat osobowości autora.

  Metafora rozwinięta, obraz metaforyczny lub zdanie metaforyczne stanowiły najbardziej istotną część struktury wierszy awangardowych. Pierwszorzędną rolę odgrywała metafora – skondensowana i syntetyczna. Miała być uniwersalną zasadą poezji, odcinającą ją od innych typów mowy. Metaforyczne relacje między słowami i zespołami słów są reinterpretacją „zwykłych” powiązań składniowych, ponieważ stanowią wobec nich szczególną nadwyżkę, powodują uwielokrotnienie stosunków międzysłownych. Metafora wyzwala wieloznaczność.

  „Zdanie metaforyczne” to układ, w którym toczy się nieustanna polemika między relacjami na osi następstwa i relacjami w porządku „równoczesności”. Istotą metafory jest koegzystencja znaczeń. Peiper uważał, że odległość relacji istniejących między porównywanymi członami jest jej głównym walorem poetyckim (kategoria „samowolności” uzasadnionej, zgodnej z systemowością języka). Metafora sprzęga samowolnie najodleglejsze pojęcia i tworzącej związki treściowe, którym nic w świecie realnym nie odpowiada.

  strona:    1    2  

  Zobacz inne artykuły:

  Czechowicz Józef
  Charakterystyka twórczości Józefa Czechowicza
  Wstęp do twórczości Józefa Czechowicza
  Biografia Józefa Czechowicza
  Miejsce Czechowicza w literaturze
  Żal - analiza i interpretacja
  Sam - analiza i interpretacja
  modlitwa żałobna - analiza i interpretacja

  Gałczyński Konstanty Ildefons
  Prośba o wyspy szczęśliwe - analiza i interpretacja
  Zaczarowana dorożka - analiza i interpretacja
  Pieśń o żołnierzach z Westerplatte - analiza i interpretacja
  Niobe - analiza i interpretacja
  Serwus, madonna - analiza i interpretacja
  Kryzys w branży szarlatanów - analiza i interpretacja
  Wit Stwosz - analiza i interpretacja
  Spotkanie z matką - analiza i interpretacja

  Iwaszkiewicz Jarosław
  Źródło Aretuzy - analiza i interpretacja
  Erotyk - interpretacja i analiza
  Powrót - interpretacja i analiza

  Jasieński Bruno
  JEDNODŃUWKA FUTURYSTUW mańifesty futuryzmu polskiego wydańe nadzwyczajne na całą Żeczpospolitą Polską
  But w butonierce - analiza
  But w butonierce - interpretacja

  Leśmian Bolesław
  Urszula Kochanowska - analiza
  Urszula Kochanowska - interpretacja
  Urszula Kochanowska - geneza
  W malinowym chruśniaku - analiza
  W malinowym chruśniaku - interpretacja
  W malinowym chruśniaku - geneza
  Pan Błyszczyński - analiza
  Pan Błyszczyński - interpretacja
  Pan Błyszczyński - geneza
  Szewczyk - analiza
  Szewczyk - interpretacja
  Dusiołek - analiza
  Dusiołek - interpretacja
  Dusiołek - geneza
  Dwoje ludzieńków - analiza
  Dwoje ludzieńków - interpretacja
  Dwoje ludzieńków - geneza
  Dziewczyna - analiza
  Dziewczyna - interpretacja
  Topielec - analiza
  Topielec - interpretacja

  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
  Płyty Carusa - analiza i interpretacja
  Miłość - analiza i interpretacja
  La prcieuse - analiza i interpretacja
  La prcieuse - geneza

  Słonimski Antoni
  Credo - analiza i interpretacja
  Smutno mi Boże - analiza i interpretacja

  Staff Leopold
  Kowal - analiza
  Kowal – interpretacja
  Deszcz jesienny – analiza
  Deszcz jesienny – interpretacja
  Przedśpiew - analiza
  Przedśpiew - interpretacja
  Ars poetica - analiza
  Ars poetica - interpretacja
  Kartoflisko - analiza
  Kartoflisko - interpretacja
  Curriculum vitae - analiza
  Curriculum vitae - interpretacja
  Wysokie drzewa - analiza
  Wysokie drzewa - interpretacja

  Stanisław Przybyszewski

  Tuwim Julian
  Wiosna. Dytyramb - interpretacja
  Wiosna. Dytyramb - geneza
  Rzecz czarnoleska - analiza
  Rzecz czarnoleska - interpretacja
  Sokrates tańczący - analiza
  Sokrates tańczący - interpretacja
  Sitowie - analiza
  Sitowie - interpretacja
  Sitowie - geneza
  Prośba o piosenkę - analiza
  Prośba o piosenkę - interpretacja
  Prośba o piosenkę - geneza
  Do krytyków - analiza
  Do krytyków - interpretacja
  Do krytyków - geneza
  Mieszkańcy - analiza
  Mieszkańcy - interpretacja
  Mieszkańcy - geneza
  Wiosna. Dytyramb - analiza

  Wierzyński Kazimierz
  Motto - analiza i interpretacja
  Zielono mam w głowie - analiza
  Zielono mam w głowie - interpretacja
  Kufer - analiza
  Kufer - interpretacja
  Kufer - geneza
  Lewa kieszeń - analiza i interpretacja

  Inne
  Program i poetyka awangardy krakowskiej
  Powstanie i rozwój awangardy krakowskiej
  Główne założenia futuryzmu
  Fazy rozwoju futuryzmu
  Główne cechy polskiego futuryzmu
  Język poetycki dwudziestolecia międzywojennego
  Poetyka „Żagarów”
  Ideowe podłoże „Żagarów”
  Powstanie i rozwój „Żagarów”
  Charakterystyka twórczości Juliana Przybosia do 1939
  Tematyka wierszy Przybosia
  Biografia Juliana Przybosia
  Charakterystyka pierwszego okresu twórczości Czesława Miłosza (Trzy zimy)
  Przemiany poetyckie na początku lat 30. XX wieku
  Biografia Czesława Miłosza do 1936 roku  Partner serwisu:

  kontakt | polityka cookies